Kevätkokous 2005

Aika Tiistai 29. maaliskuuta 2005 kello 17.00
Paikka Rakennusviraston konepajan ruokasali, Hämeentie 115

Läsnä Viralliset kokousedustajat (22 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valta-kirjat)

Muut läsnäolijat, 11 kpl (liitteen 1. osanottajalistan mukaan)

Staffans Aija HELKAn puheenjohtaja
Tulikukka Pirjo HELKAn toiminnanjohtaja
Kalk Nina HELKAn Kotikatu-vastaava
Salminen Tytti Roihuvuori-Seura, HELKA hallitus
Kaivola Ulla Pakila-Seura/ HELKA hallitus
Vähätalo Vesa Suurmetsä-Jakomäki-Seura, HELKA hallitus
Alaranta Pirkko HELKAn tilintarkastaja
Kytökarhia-Agopov Ulla Kumpula-Seura
Nurmi-Niemi Helka Kurkimäki-Seura
Lappalainen Kirsi Kampin kaupunginosayhdistys
Eväsoja Kari Malminkartanon Asukasyhdistys

§ 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Kivimäki Savela-Seura ry:stä ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Pantzar Herttoniemi-Seura ry:stä ja Peter Holmström Lauttasaari-Seura ry:stä.

§ 3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 14.3.2004 (jäsentiedote 2/2005). Valtakirjojen mukaan 21 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuina kokouksessa. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen osallistui virallisten edustajien lisäksi myös muita yhdistysaktiiveja.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdan 7. Muut asiat sisään talouden toteutuma-arvion 2005 tiedoksi tuominen. Kevätkokouksen esityslista: liite nro 2.

§ 5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2004 toimintakertomus oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana, toimintakertomuksen liite 1 (josta ilmenevät HELKAn edustukset tilaisuuksissa v. 2004) sekä tilinpäätöstiedot jaettiin kokouksessa. Koska osallistujat olivat päässeet tutustumaan toimintakertomukseen hyvissä ajoin, pyydettiin osallistujilta ainoastaan mahdollisia korjauksia ja kommentteja siihen. Toimintakertomus hyväksyttiin vähäisin korjauksin. Korjattu HELKAn toimintakertomus: liite nro 3.

Käsiteltiin tilinpäätös. HELKAn hallituksen jäsen Tytti Salminen esitteli tilinpäätöksen. Tytti Salminen, Pirjo Tulikukka ja Aija Staffans antoivat lisäselvitystä tilinpäätöksestä nousseisiin osallistujien tarkentaviin kysymyksiin, minkä jälkeen tilinpäätös hyväksyttiin.

Lopuksi tilintarkastaja Pirkko Alaranta luki tilintarkastajien (Saara E. Tolonen ja Pirkko Alaranta) laatiman ja allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös näytti 3406,71 euroa ylijäämää.

6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. HELKAn tilinpäätös 2004 ja tilintarkastajien kertomus, liite nro 4.

§ 7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävi läpi lyhyesti laatimansa v:n 2005 talouden toteutuma-arvion, johon osallistujilla ei ollut huomauttamista. HELKAn talouden toteutuma-arvio 2005: liite nro 5.

§ 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Raimo Kivimäki
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Mikko Pantzar
Herttoniemi-Seura ry

Peter Holmström
Lauttasaari-Seura ry

LIITTEET

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. HELKAn korjattu toimintakertomus 2004
Liite nro 4. HELKAn tilinpäätös 2004 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. HELKAn talouden toteutuma-arvio 2005