Kevätkokous 2006

Aika Keskiviikko 22. maaliskuuta 2006 kello 18.15
Paikka Rakennusviraston aulakabinetit, Kasarmikatu 21

Läsnä Viralliset kokousedustajat (21 henkilöä), sekä muut osanottajat (9 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

§ 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2. Puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Puska Merihaka-Seura ry:stä ja sihteeriksi liiton toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seura ry:stä ja Vesa Vähätalo Suurmetsä-Jakomäki Seura ry:stä.

§ 3. Kokouksen laillisuuden ja äänivaltaisten osanottajien toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja kutsu siihen lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli lähetetty 6.3.2006 (jäsentiedote1 /2006). Valtakirjojen mukaan 21 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuina kokouksessa. Todettiin, että kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokoukseen osallistui virallisten edustajien lisäksi myös Helkan hallituksen jäseniä sekä muita yhdistysaktiiveja.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisättiin kohdan 7. Muut asiat sisään talouden toteutuma-arvion 2006 tiedoksi tuominen. Kevätkokouksen esityslista: liite nro 2.

§ 5. Edellisen toimintakauden toimintakertomuksen ja tilien käsittely sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen esittely

Vuoden 2005 toimintakertomus oli toimitettu osanottajille kokouskutsun mukana, tilinpäätöstiedot jaettiin kokouksessa. Koska osallistujat olivat päässeet tutustumaan toimintakertomukseen hyvissä ajoin, pyydettiin osallistujilta ainoastaan mahdollisia korjauksia ja kommentteja siihen. Toiminnajohtaja Pirjo Tulikukka ja puheenjohtaja Aija Staffans vastailivat toimintakertumuksesta tehtyihin muutamiin yleisluontoisiin kysymyksiin. Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan. Helkan toimintakertomus: liite nro 3.

Käsiteltiin tilinpäätös. Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli tilinpäätöksen. Tilinpäätös hyväksyttiin.

Lopuksi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka luki läpi tilintarkastaja Saara E. Tolosen ja Pirkko Alarannan laatiman ja allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös näytti 3 277,30 euroa ylijäämää.

§ 6. Edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin vuoden 2005 tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tili- ja vastuuvelvollisille. Helkan tilinpäätös 2005 ja tilintarkastajien kertomus, liite nro 4.

§ 7. Muiden hallituksen esittämien asioiden käsittely

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kävi läpi lyhyesti laatimansa v:n 2006 talouden toteutuma-arvion, johon osallistujilla ei ollut huomauttamista. Kevätkokous hyväksyi ehdotuksen, jossa tästä eteenpäin käytettäisiin termin "talouden toteutuma-arvio" sijaan termiä "talous-ennuste". Ehdotus hyväksyttiin. Helkan talouden toteutuma-arvio 2006: liite nro 5.

§ 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Puska
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Saara E. Tolonen
Kallio-Seura ry

Vesa Vähätalo
Suurmetsä-Jakomäki Seura ry

LIITTEET

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2005
Liite nro 4. Helkan tilinpäätös 2005 ja tilintarkastajien kertomus
Liite nro 5. Helkan talouden toteutuma-arvio 2006