Kevätkokous 2007

Aika Keskiviikko 21. maaliskuuta 2007 kello 18.00-19.30
Paikka Rakennusviraston uusi lautakuntasali, Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki

Läsnä Viralliset kokousedustajat (21 henkilöä), joista puheenjohtajana toimi Saara Tolonen ja sihteerinä Pirjo Tulikukka, sekä muut osanottajat (9 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

1. § Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Aija Staffans toivotti tervetulleeksi ja avasi kokouksen klo 18.10.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastaja sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja sihteeriksi HELKAn toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tytti Salminen Roihuvuori-Seurasta ja Leena Eerola Kampin kaupunginosayhdistyksestä.

3. § Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty 6.3.2007 (jäsentiedote 1/2007) jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsun herättämän lyhyen yleiskeskustelun päätteeksi todettiin, että jäsentiedote lähetetään jäsenyhdistyksille nykyään pääsääntöisesti sähköpostitse, mutta myös kirjepostina kaikille, joilta sähköposti puuttuu tai jotka muuten sitä toivovat.

Todettiin valtakirjojen tarkistuksen jälkeen, että kokoukseen osallistui 21 virallista kokousedustajaa sekä HELKAn hallituksen jäseniä ja muita yhdistysaktiiveja. Liite 1

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Esityslistan hyväksyminen

Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2

5. § Käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus

Käsiteltiin ja hyväksyttiin pienin täsmennyksin toimintakertomus 2006 ja tilikertomus 2006. Liite 3

Todettiin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus. Liite 4

6. § Päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille

Vahvistettiin toimintakauden 2006 toiminta- ja tilikertomukset sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

7. § Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

7a) Hyväksytään HELKAn talousennuste 2007

Kuultiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukan esitys vuoden 2007 talousennusteesta. Hyväksyttiin toiminnanjohtajan ehdotus. Kokous toivoi talousennusteeseen jatkossa lisättäväksi prosenttiseurantasarakkeen. Liite 5

7 b) Käsitellään Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n nimenmuutosehdotus ja sen edellyttämä sääntömuutosesitys

Puheenjohtaja Aija Staffans selvitti nimenmuutoksen taustoja ja muutoksen tarpeellisuutta käytössä lyhyempänä. Heti keskustelun alussa kuitenkin selvisi, että toiminnanjohtajan tarkistaessa asiaa Patentti- ja rekisterihallituksesta, uusi nimiehdotus ei ollut hyväksyttävissä. Sekä nimenmuutos- että sääntömuutosesitys jouduttiin jättämään käsittelemättä, koska kokouksessa käsittelyn pohjana ollut nimiehdotus, PRH:n edellyttämin täydennyksin, oli erilainen kuin kutsun mukana lähetetty ehdotus. Liite 6
Käytiin vilkasta keskustelua sekä nimestä että sääntömuutoksesta ja päätettiin yksimielisesti palauttaa ehdotus HELKAn hallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. Hallitus voi hyödyntää keskustelussa esille tulleita näkökohtia.

8. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Saara Tolonen lausui kiitokset ja päätti kokouksen klo 19.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Saara E. Tolonen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Tytti Salminen
Roihuvuori-Seura ry

Leena Eerola
Kampin kaupunginosayhdistys ry

LIITTEET

Liite nro 1. Luettelo kokouksen osanottajista sekä valtakirjat
Liite nro 2. Kevätkokouksen esityslista
Liite nro 3. Helkan toimintakertomus 2006 ja Helkan tilinpäätösasiakirjat 2006
Liite nro 4. Tilintarkastuskertomus
Liite nro 5. Helkan talousennuste 2007
Liite nro 6. Sääntömuutosehdotus