Lausunto Helsingin asunto-ohjelmasta 2004-2008 9/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asunto-ohjelman mukaisesti on Helsingin asuntopoliittisten toimien tavoitteena parantaa kestävällä tavalla asunto-oloja Helsingissä, tasoittaa asumistason eroja ja torjua sosiaalista segregaatiota sekä parantaa asuntomarkkinoiden toimintaa ja Helsingin kilpailukykyä asuinpaikkana. Asuntotuotannon tavoitteena on 17 500 uuden asunnon rakentaminen ohjelmakaudella 2004-2008.

Tavoitteeksi asetettu uustuotannon määrä ei vastaa tarvepohjaista arviota uusien asuntojen tarpeesta, vaan kuvastaa paremminkin arviota rakentamisen todelli-sista mahdollisuuksista. Vuosittaisen uustuotannon osuus asuntokannasta on vajaa yksi prosentti. Tämä tarkoittaa, että tällä tuotannon määrällä voidaan vain pitkien aikojen kuluessa vaikuttaa nykyisten asumisolosuhteiden kohentumi-seen. Jo tästä syystä tulisi asunto-ohjelmassa kiinnittää päähuomio jo olemassa olevan asuntokannan kunnossapitoon, kunnossapidon rahoitukseen ja asunto-kannan käyttöön liittyviin toimenpiteisiin.

Asunto-ohjelman toimenpiteitä tulisi esitettyä selkeämmin kohdistaa Helsin-gissä jo asuvan väestön asumisolosuhteiden parantamiseen ja kysyntää vastaa-van kohtuuhintaisen ja monipuolisen asuntotarjonnan luomiseen. Erityisesti lapsiperheiden asemaan asuntomarkkinoilla tulisi kiinnittää huomiota.

Helsinki muodostaa muun Helsingin seudun kanssa yhtenäisen asunto-markkina-alueen. Helsingin tulisi tämän alueen puitteissa toimia aktiivisesti yhteisvastuullisen asuntopolitiikan puolesta niin, että kukin kunta vastaa suhteellisella osuudellaan asuntotarjonnan koko kirjosta.

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela