Lausunto maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2/2005

Helkan lausunto  "Elinvoimainen Maaseutu – Yhteinen Vastuumme" Maaseutupoliittisesta Kokonaisohjelmasta 2005-2008 (11.2.2005)

"Elinvoimainen maaseutu" on varsin kattava maaseutupoliittinen kokonaisohjelma, jossa on useita kohtia, jotka liittyvät kaupunkipolitiikkaan ja maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutukseen. Koska HELKA toimii puhtaasti kaupunkialueilla ja pääkaupungissa, ei ole tarkoituksenmukaista, eikä HELKAlla ole edellytyksiäkään ottaa kantaa koko ohjelmaan.
Oheisessa lausunnossa on käsitelty esiin kaupunginosayhdistysten, paikallisen kehittämisen sekä maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuspolitiikan osalta tärkeimpiä asioita sekä niihin liittyviä toimenpide-ehdotuksia.

Paikallisten asukkaiden rooli ja vaikutusmahdollisuudet (s. 37)

Asukkaiden omaehtoinen vaikuttaminen saa heidät sitoutumaan prosesseihin  ja aktivoi heitä. Tämä on nähtävä merkittävä voimavarana ja viihtymistekijä niin maaseudulla kuin kaupungissakin.

Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus

Kaupunkilaisten kosketus maaseutuun liittyy vapaa-ajan asumiseen, maaseudulla asuviin vanhempiin tai sukulaisiin tai matkailuun. Vapaa-ajan asuntoja on n. 460 000, ja monen kunnan asukasluku kaksinkertaistuu kesäisin. Vapaa-ajan asumiseen liittyvä palvelujen tarve lisääntyy koko ajan. Nämä palvelut samoin kuin vanhemmille järjestetty hoitoapu on  verotuksella pidettävä edullisena, jolloin palveluja käytetään ja työpaikkojen synty ja olemassaolo taataan.
Muita vuorovaikutusmuotoja ovat mm. ulkoilu, samoilu, veneily, marjastus ja sienestys sekä urheilu. Näiden oheen voi maaseudulla liittää erilaisia palveluita, mm. lähi- ja luomuruokaketjuja tai suoramyyntiä.

Matkailu

Kotimaan matkailu lisääntyy jatkuvasti. Siinäkin on nähtävissä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta, jota voi monella tavalla kehittää ja hyödyntää. Esimerkiksi maaseudun työpaikkoja lisääväksi. Maatilamatkailu, erilaiset leirikoulut ja elämykselliset luontomatkat, maaseudun työtapoihin ja eläimiin sekä alkutuotantoon tutustuminen on kaupunkilaiselle tärkeää toimivan vuorovaikutuksen luomisessa.

Etätyö

Etätyö lisääntyy mitä todennäköisimmin tulevaisuudessa ja mahdollistaa maalla asumisen ainakin osa-aikaisesti. Tämäkin lisää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta.

Kirjastot

Kirjastot ovat Suomessa tärkeä kulttuuripalvelu ja kirjastoja todella käytetään. On huolehdittava maaseudun kirjastopalvelujen saatavuudesta mm. tasa-arvoisen kulttuuripalvelun takaamiseksi. Kaupunkilaiset käyttävät myös vapaa-ajan asunnon lähistön kirjastoa ja sen palveluja. 

Kulttuuriympäristö

Hoidettu arvokas kulttuuriympäristö- ja maisema ovat on kunnille merkittävä voimavara ja erilaisten kehittämistoimien mahdollistaja. Ehdotetut toimenpiteet ovat oikeaan osuvia, mutta haluamme korostaa kylien ja paikallisten asukkaiden sekä uusien toimintatapojen, kuten esim. sopimuksellisuuden ja kolmannen sektorin roolia asian edistämisessä. On varmistettava, että asiantuntijaorganisaatiot pystyvät toimittamaan asukkaille tarpeellista tietoa nopeasti, luotettavasti ja veloituksetta.

Maaseutupolitiikan vuorovaikutus kaupunkipolitiikan kanssa

Raportti esittää puutteena sen, ettei toimivaa kaupunkipolitiikkaa ole ollut sen jälkeen kun kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä lopetti toimintansa. Tämä on oikeaan osuva havainto. HELKA haluaa olla mukana maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutuksen edistämisessä ja osallistuisi mielellään tätä pohtivan maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän tai teemaryhmän työhön. HELKAa kiinnostaa erityisesti asukkaiden roolin ja eri tahoille suuntautuvan konkreettisen vuorovaikutuksen selvittäminen paikallistasolla niin, että siitä hyötyvät sekä kaupungit että niitä ympäröivä maaseutu tasavertaisesti.

Kokonaisohjelman ehdotukset

Ehdotuksia on 133. Muutama niistä on suunnattu mm. HELKAlle:

Ehdotus nro 40
Erityisesti julkiseen hallintoon luodaan uusia vuorovaikutuksen hyödyntämiseen soveltuvia
työmuotoja, jotka perustuvat kahteen tasa-arvoiseen osapuoleen…

EHDOTUS 41
Tulevaan 2-ohjelmaan otetaan mukaan toimintaryhmätyön menettelytapaa vastaava rahoitus kohdentaen se kaupungeissa toimivien paikallisten kehittämisyhdistysten käyttöön.

Ehdotus nro 42
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan otetaan mukaan maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutusteema laaja-alaisesti.

Ehdotus 43
Kaupunkien aluefoorumeista ja kaupunginosayhdistyksistä muodostetaan kehittämisyhdistyksiä, joissa on mukana kunnan lisäksi paikallisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yksittäisiä kansalaisia kolmikantaperiaatteen mukaisesti.

HELKA pitää yllä olevia ehdotuksia hyvinä ja kannatettavina. Ne palvelevat samalla myös kaupunginosayhdistysten toiminnan kehittämistä ja roolin monipuolistamista ja antaisivat kaupunkien paikallisille toimijoille kehittämisvälineen ja toimintatavan sekä tarvittavan rahoitusvälineen. HELKA tarvitsee nykyisiin toimintaresursseihinsa kuitenkin selkeää
lisäystä (esim. projektirahoituksen tms. turvin), jos HELKAn koordinoivaa roolia tällaisessa toiminnassa halutaan kehittää. Tämä olisi otettava huomioon myös tulevassa EU:n 2- ohjelmassa tai URBAN- ohjelmassa uudella rahoituskaudella 2007 – 2013.

Yleistä

Kun maaseutuohjelmaa lähdetään toteuttamaan, HELKA toivoo että siinä huomioidaan myös pääkaupunkiseudun elintarviketuotannon turvaaminen, eli tietyn omavaraisuusasteen säilyttäminen pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla.

Valtioneuvoston aluekeskusohjelmissa on käsitelty kaupunkiseutuja yhtenä alueena ympäröivän maaseudun kanssa. HELKAn mielestä maaseutuohjelman ja aluekeskusohjelman yhteensovituksen tulisi näkyä myös maaseutuohjelmassa.
Lopuksi vielä; HELKAa kiinnostaa miten maaseutuohjelmaa toteutetaan ja erityisesti se, toteutetaanko se suoraan ministeriön toimenpiteillä.

Helsingissä 11.2.2005

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA

Aija Staffans, puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka, toiminnanjohtaja