Maunulan XIII kesäseminaari 5.6.2009

Maunulan kesäseminaari järjestetään 13. kerran perjantaina 5.6.2009 klo 8.30-15. Tapahtuman teemana on alueiden kehittämisen monitoimijaisten prosessien hallinta ja kommunikaatio. Tarkasteltavina tasoina ovat asuinalue, kunta ja seutu. Tilaisuudessa esitellään kiinnostavia aluekehittämisen ja viestinnän pilottihankkeita sekä pohditaan metropolialueen kehittämistä.

Maunulan XIII kesäseminaarin teemoina ovat:

 • Aluekehityksen hallinta (tasoina seutu, kunta, asuinalue)
 • Aluekehittäminen ja hiilidioksipäästöjen vähentäminen
 • Kompleksisten systeemien (kuten seutukehityksen) hallinta
 • Kommunikaation ja vuorovaikutuksen merkitys (alue)kehittämisessä
 • Kehittämisalueet eli Living Labit innovaatiotoiminnan työkaluina

Kesäseminaarissa esitellään mm. teemaa "yhteiskuntakybernetiikka 2.0" eli miten aluekehitystä voitaisiin hallita paremmin 1) mallintamalla alueita itseuudistuvina systeemeinä , 2) kehittämällä kommunikaatiota internetissä ja 3) kuvaamalla toimijoiden välisiä kehitysprosesseja. Yhteiskuntakyberneettisen analyysin lähestymistapoja tai näkökulmia ovat systeemi(teoria), informaatio(teoria) ja peli(teoria) tai prosessi*1).

Kehittämisportaalit ovat esimerkki kommunikaation merkittävästä roolista monitoimijaisissa alueiden kehittämisprosesseissa vrt. Espoon keskustan suunnitteluportaali ja OPUS-hanke).

Maunulan XIII kesäseminaarissa esiintyvät mm:

 • Kimmo Kurunmäki: Kansainvälinen näkökulma suurhankkeiden hallintaan
 • Kanerva Kuokkanen: Kaupunkien hallinta ja kansalaisosallistuminen
 • Minna Tarkka: Kaupunkitelevisio M2HZ
 • Anna Kanervo: Alpakka-hankkeen tulokset palvelurekisteri ja tapahtumakalenteri
 • Eero Ahonala: Yhteisöstudion käyttö aluekehittämisessä
 • Hannu Kurki: Asuinalueen systeeminen kehittäminen – yhteiskuntakybernetiikka 2.0
 • Simo Sankari: Asuinalueen palveluiden kehittäminen ja toimitilojen hallinta
 • Mikko Virkamäki: Kumppanuuksien hallinta asuinalueen kehittämisessä
 • Eino Rantala: Kestävä asuinalue

Seminaarin aamupäivä on nimetty teemana kommunikatiivinen metropoli ja iltapäivä kestävä metropoli.

Seminaarissa jatketaan viime kesän teemasta Älykkäät metropolin solmut – kohti itseohjautuvaa kaupunginosakehitystä, jossa pohdittiin metropoliseudun kehittämisen hallintaa. Ks. edellisen kesäseminaarin ohjelma ja aiheet: Maunulan XII kesäseminaari 2008

Seminaarin ohjelma:
Maunulan XIII kesäseminaari, ohjelma

Lisätietoja:
Maunulan XIII kesäseminaari 5.6.2009 klo 8.30-15
Järjestäjä: Maunulan Aluefoorumi
Paikka: Maunulan kirkko, Metsäpurontie 15

*1) Ahmavaara, Yrjö (1976) Yhteiskuntakybernetiikka, Weilin + Göös, Helsinki

Seminaarin teemaan liittyvä kirjallisuus:

Ahmavaara, Yrjö (1976) Yhteiskuntakybernetiikka, Weilin + Göös, Helsinki

Himanen, Pekka (2007) Suomalainen unelma – Innovaatioraportti, Helsinki

Kanninen, Vesa (toim.) (2005) Neloskierrettä kaupunginosiin – Kumppanuudet ja roolit alueiden kehittämisessä, Helsingin kulttuuriasiainkeskus, Helsinki

Kostiainen, Juha (2007) Kaupunkiseutujen kehitys ja itseuudistuminen – Käsitteellistä perustaa etsimässä. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Sente työraportteja 16/2007.

Luhmann, Niklas (1995) Social systems. Stanford University Press, Stanford, CA

Luhmann, Niklas (2004) Ekologinen kommunikaatio, Gaudeamus, Helsinki

Rönkä, K. & Orava, J. & Niitamo V-P. & Mikkelä, K. (2007) Kehitysalustoilla neloskierteeseen. Käyttäjälähtöiset living lab- ja testbed-innovaatioympäristöt. Culminatum Oy ja TEKES

Ståhle, Pirjo (1998) Supporting a System’s Capacity for Self-renewal, Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, tutkimusraportti 190, Yliopistopaino, Helsinki

Ståhle, Pirjo (2004) Itseuudistumisen dynamiikka — systeemiajattelu kehitysprosessien ymmärtämisen perustana. Teoksessa Näkymätön näkyväksi: Avauksia kehitysprosessien näkymättömän dynamiikan tutkimukseen. Markku Sotarauta ja Kati-Jasmin Kosonen (toim.) Tampere University Press: Tampere