Mielipide Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiasta 3/2001

Helsingin kaupunginhallitukselle
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

On erinomaista, että Helsingin kaupungille laaditaan oma turvallisuusstrategia. Kaupunkilaiset joutuvat jatkuvasti turvallisuuskysymysten kanssa tekemisiin. Siksi yhteiset säännöt turvattomuuden vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi ovat välttämättömiä.

Kaiken kehittämisen lähtökohtana tulisi olla sosiaalinen eheys.

Paikallinen ja alueellinen yhteistyö

Luonnoksessa on korostettu eri osapuolten, muun muassa kaupunkilaisten sitouttamisen ja aktiivisen toiminnan tärkeyttä rakennettaessa turvallista ja vetovoimaista Helsinkiä. Tämän vuoksi ehdotuksessa esiintuotu paikallisen ja alueellisen tason merkitys on erittäin hyvä asia. Nämä ovat merkittäviä yksiköitä, kun arvioidaan ja seurataan rikoksentorjuntaa ja turvallisuuden kehittymistä Helsingissä. Luonnoksen kaikissa kohdissa korostetaan, että tiedonkulku eri osapuolten välillä on yhteistyön ja siten myös ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisen edellytys. Niiden merkitystä ei kukaan asettane kyseen-alaiseksi.

Helsinki on suuri kaupunki. Siksi alueiden ja siellä olevan osaamisen tulisi kanavoitua nykyistä paremmin kokonaisuuden hyväksi. On myös huomattava, että poikkihallinnollinen yhteistyö eri osapuolten kesken ei onnistu sektoriajattelun pohjalta, siihen tarvitaan täydentäviä toimintamuotoja. Tämän vuoksi Helka esittää, että alueittain, esimerkiksi suurpiireittäin, perustettaisiin seurantaryhmät. Seurantaryhmässä arvioitaisiin turvallisuusstrategian kaikkien osa-alueiden toteutumista ja tehtäisiin tarvittavat toimenpide-ehdotukset kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtajistolle. Seurantaryhmällä on myös keskeinen osa alueellisen tiedon kokoajana, tuottajana ja välittäjänä.

Seurantaryhmässä tulisi olla vahva paikallisten asukkaiden ja muiden toimijoiden edustus. Seurantaryhmillä olisi merkitystä myös siinä, että alueella tehdyt analyysit olisivat hyödynnettävissä eri alueiden kesken.

Sisältökysymykset

Turvallisuusstrategiaehdotuksessa on Helkan mielestä puututtu kattavasti kaupunkilaisen kannalta olennaisiin ja keskeisiin asioihin. Ohjelman toteuttamistavasta riippuu, miten niiden toteutuksessa onnistutaan.

Sisällön suhteen Helka kuitenkin ehdottaa, että esimerkiksi kotiuttamista koskevassa kohdassa nyt esitettyä selkeämmin puututtaisiin rasismiin ja siitä aiheutuviin ongelmiin niin maahanmuuttajien kuin syntyperäisten Suomen kansalaisten kannalta. Helsingissä on jo nyt kaupunginosia, joissa merkittävä osa asukkaista on muista maista tulleita. Esimerkkejä ongelmista ei myöskään puutu.

Aivan erinomainen on ohjelmassa esitetty Stop töhryille -mallin laajentaminen koskemaan kaikkia Vahingonteot-kohdan osa-alueita. Mallia voitaisiin Helkan mielestä kokeilla tätä kohtaa laajemminkin.

Kohdassa turvallisuusstrategian osapuolet 5.1 Kaupunki on mainittu Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunta. Neuvottelukunnalla on tärkeä asema yhteistyö- ja koordinointi-elimenä turvallisten ja terveiden elämäntapojen lisäämisessä ja rikollisuuden sekä siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien vähentämisessä. Helka ehdottaa, että neuvottelukuntaa täydennettäisiin kaupunkilaisten edustajalla. Tämä vahvistaisi neuvottelukunnan asemaa kaupunkilaisiin päin ja tiedon kulku molempiin suuntiin paranisi.

Tiedottaminen

Turvallisuusstrategiasta tiedottaminen kaupunkilaisille tulisi hoitaa niin, että se tavoittaisi mahdollisimman monet. Strategian laatimisessa mukana olleiden osapuolten tiedotus-vastuun lisäksi kaupungin tulisi laatia ohjelman ytimestä selkeä opaskirjanen sekä tiivistelmä verkkoon. Eri hallintokunnat voisivat ottaa omille kotisivuilleen ohjelman ydinasioita koskevat kohdat tarkemmin käsiteltäviksi, palautemahdollisuuksin.

Kaupunkilaisille on myös selkeästi kerrottava, miten turvallisuusstrategian seuranta ja arviointi toteutuvat hallinnossa.

Korjaus

Helka pyytää korjaamaan sivulla 15 olevan maininnan siitä, että liittoon kuuluu jäsenenä 59 kaupunginosayhdistystä. Tämä vastasi tilannetta 30.11.2000. Sen jälkeen Helkaan on liittynyt kaksi uutta kaupunginosayhdistystä, joten jäsenyhdistyksiä on tällä hetkellä 61.

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius

Liite:  Ehdotus Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiaksi (.rtf-tiedosto)