Mielipide Helsingin ympäristönsuojelumääräys-luonnoksesta 3/2003

Helsingin kaupunginhallitukselle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry katsoo, että määräysluonnos on hyvä ja selkeä. Selvennyksenä voitaneen kuitenkin tehdä 5 §:n muita talousvesiä koskevaan säädökseen sama viittaus ympäristönsuojelulain 18 §:än kuin edellä olevassa 4 §:ssä talousvesien käsittelystä tai pykälien 4 ja 5 järjestys voidaan vaihtaa. 4§:n perusteluissa ensin edellytetään saostuskaivoa ennen maaperäkäsittelyä, mutta viimeinen lause vaihtoehtoisesta maahanimeyttämöstä ei kuitenkaan edellytä saostuskaivoa.

Samoin 14 §:n voidaan muuttaa ’maanpinta suojattava esimerkiksi tiiviillä peitteellä’: valvonnan kannalta on helpompaa, jos peittämisen laatu on määritelty. Pykälään 16 kohtaan 16.2 muualla tapahtuvasta poltosta voi olla hyvä lisätä ’..polttamalla on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ja pelastuslaitokselle ennen polttoon ryhtymistä’. Pykälään 22 kohtaan 22.2 on syytä myös lisätä lause, joka muistuttaa ilotulitusnäytöksestä annetuista muista säädöksistä.

HELKA ry toivoo myös, että soveltamisalan 1 §:n kohdasta 1.2 ’paikalliset kaupunkimaiset olosuhteet’ jätetään viittaus ’kaupunkimaiset’ pois: määritelmä pitää näin edelleen sisällään myös kaupunkimaiset olosuhteet, mutta ei ole ristiriitainen Helsingin luonnontilaisten alueiden sekä ulkoilualueiden osalta.

Helsinki 1.3.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
puheenjohtaja Riitta Fabricius
järjestösihteeri Seija Korpela