Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Stockmannin tontti etc 12/2002

Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastolle
PL 2100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta: Stockmann-kortteli, Makkaratalon tontit, Aktia-säästöpankin tontti ja Kalevankadun itäpää, asemakaavamuutokset sekä keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavan muutos

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA katsoo tässä vaiheessa aiheelliseksi antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmista yhden lausunnon, koska nämä muutokset liittyvät olennaisesti yhteen. Liitto pitää tärkeänä keskustan vetovoimaisuuden kehittämistä, mihin näillä asemakaavanmuutoksilla pyritään.

Mannerheimintien alle sijoitettava pysäköintilaitos on sijainniltaan keskeinen niin kaupunkikuvallisesti kuin liikenteellisestikin. Kaupunkikuvassa erityinen merkitys on Mannerheimintien puuistutusten säilymisen turvaamisella. On ehdottomasti varmistettava, että puuston määrää ja elinmahdollisuuksia ei supisteta.

Samaten rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten julkisivujen, mukaan luettuna katot, säilyminen ennallaan on ehdoton edellytys asemakaavamuutosten edelleen kehittämiselle. Muiden rakennusten kuten esimerkiksi Makkaratalon julkisivuja on parannettava.

Erityisen tärkeänä yhdistys pitää sitä, että maanalaisten pysäköinti- ja huoltotunneleiden sisään- ja ulosajot sijoitetaan kaupunkirakenteessa siten, etteivät ne tee aukkoja katualueisiin. Tämä on vältettävissä sijoittamalla sisään- ja ulosajo rakennusten sisään. Päinvastaisesta kaupunkikuvallisesti heikosta ratkaisusta on keskusta-alueella jo nyt valitettavia esimerkkejä mm. Keskuskadulla Makkaratalon rampit, jotka ilmeisesti nyt kehiteltävien muutoksien yhteydessä saadaan poistetuiksi.

Viimeaikaisista kaupunki- ja katutilaan huonosti sopivista ratkaisuista on esimerkki Fabianinkadulla.

Liitto haluaa asemakaavojen kehittelyn edistyessä toimia omalta osaltaan vuorovaikutteisen suunnittelun edistämiseksi ja täten kaupunkisuunnittelun parantamiseksi pyrkiä antamaan jatkosuunnittelussa näkemyksensä jo ennen, kuin asemakaavan muutokset viedään kaupunkisuunnittelulautakuntaan. Tämän vuoksi pyydämme, että asemakaavan muutoksien selostukset ja (värillisetkin) piirustukset saataisiin

alueellisten yhdistyksien käyttöön riittävän ajoissa. Katsomme, että maksullisten kopioiden hankkiminen ei edistä vuorovaikutteista suunnittelua, ja on vähävaraisten kaupunginosayhdistysten mahdollisuuksien ulottumattomissa.

Mielipiteen antamisesta annetun määräajan jälkeen on sovittu projektipäällikkö Ilpo Forssénin kanssa.

Käytettävissä olleiden asiakirjojen perusteella ei tarkemman lausunnon antaminen ole mahdollista. Liitto seuraa kiinteästi asian kehittymistä.

Helsinki 31.12.2002

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela