Mielipide paikallisagenda21-kestävän kehitysen toimintaohjelmasta 4/2002

Helsingin kaupungin Ympäristökeskukselle
Paikallisagenda 21-projekti  PL 500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kestävän kehityksen kartoituksessa pitäisi kuvata jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta: globaalia, kansallista, alueellista ja kaupunkikohtaista. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville (VN).

YTV on määritellyt pääkaupunkiseudun väestöennusteeksi 1,1 miljoonaa asukasta, joista Helsingissä 620 000. Tämän vuoksi joukkoliikenteen palvelutason pitää olla hyvä. Uudenmaan liitto laatii maakunta-suunnitelman ja maakuntakaavan. Molemmat perustelevat suunnitelmiaan kestävällä kehityksellä. Yhteisstrategiana on kasvihuonepäästöjen vähentäminen, monimuotoisuuden säilyttäminen ja vaaliminen, kansalaisaktiivisuuden ja -vaikuttamisen lisääntyminen, kestävän kehityksen ja arvioinnin kehittäminen sekä lähiöuudistuksen toteuttaminen.

Ohjelmasta ei saa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Vuorovaikutussuunnitelmat

Missä ovat eri virastojen vuorovaikutuksellisen suunnittelun toimintaohjeet ja verkostosuunnitelmat? Helsingin voimavara ovat aktiiviset asukkaat.

2. Liikenne

Miksi ei ole esitetty tai käsitelty esimerkiksi ylikunnallista liikennettä, sen hyötyä ja haittoja?

3. Viheralueet

Viheralueet ja niiden kehittäminen ovat jääneet vähälle huomiolle, päähuomio on uudisrakentamisessa.

Onko tarpeen suunnitella asuinrakentamista siten, että se nakertaa puistoja ja vähentää liikuntamahdollisuuksia?

4. Rannat

Ranta-aluetta ei ole käsitelty lainkaan, vaikka toisaalla on käynnissä suunnittelu-projekteja, jotka sisältävät suuria hankkeita.

Satamatoiminta on Helsingille elintärkeä. Helsinki on maan suurin tuonti- ja vientisatama. Toiminta vaikuttaa monella tavalla helsinkiläisten elämään.

5. Elinympäristö

Helsinkiläiset toivovat turvallista ja laadukasta elinympäristöä. Onko elin-kaariajattelu kuolleena syntynyt ajatus? HELKA on lähdössä toteuttamaan kaupunkiturvallisuusprojektia, jonka tavoitteena on vakiintuneen kaupunkimaisen asuinalueen ympäristön sekä alueen sisäisen kommunikaation parantaminen ja arkirikollisuuden ja rikospelon vähentäminen.

Koko toimintaohjelman ydinkysymys on, miten sitä sovelletaan käytäntöön (esimerkiksi Yleiskaava 2002).

Helsinki 3.4.2002

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela