Helkan mielipide Pisararadan asemakaavan valmisteluvaiheen osallistumis- ja arviointi-suunnitelmasta 10/2012

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MIELIPIDE PISARARADAN ASEMAKAAVAN VALMISTELUVAIHEEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI-SUUNNITELMASTA

Helka toteaa, että Pisararata on vaikutuksiltaan kovin monitahoinen ja laaja hanke. Asukkaiden ja käyttäjien on vaikea hahmottaa hankkeen sisältöä ja sen kaikkia seurauksia, eikä arvioiminen liene helppoa asiantuntijoillekaan. Näin isossa hankkeessa perinteiset tiedotustilaisuudet ja viestinnän menetelmät eivät yksin riitä selkeän kuvan ja mielipiteen muodostamiseksi. Maanalaisen rakentamisen vaikutukset kaupunkikuvaan ja kansalaisten turvallisuuteen on mietittävä erityisen tarkkaan ja tämä edellyttää avointa ja laajaa kansalaiskeskustelua. Hankkeen suunnitelmia ja vaikutuksia tulee esitellä monien eri kanavien kautta, jotta tieto saavuttaa kaupunkilaiset.

Kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa järjestetyssä Pisara-radan esittely- ja keskustelutilaisuudessa 29.9 2012 tuli esiin, että asukkaiden ja muiden asianosaisten kysymyksiin ja epäilyihin ei tilaisuuden järjestäjien ja asiantuntijoiden taholta kyetty riittävässä määrin vastaamaan.

Pisararadan OAS:issa mainitaan mm. että ”Tehtyjä arviointeja tarkennetaan tarvittaessa asemakaavan laadinnan yhteydessä mm. kaupunkikuvan, ympäristöhistoriallisten arvojen, liikenteen, turvallisuuden ja tarvittavien teknisten selvitysten osalta.” Helka toteaa, että tällainen arviointien tarkentaminen tulee ehdottomasti toteuttaa ja tarkennetuista arvioinneista tulee laatia ymmärrettävät ja selkeät tiivistelmät. Arviointeja tulee myös keskusteluttaa laajasti, jotta suunnitelmia voidaan tarpeiden mukaan täsmentää ja muokata. Vaikutusten arvioinnin teemasta on järjestettävä oma erillinen osallistumistilaisuutensa.

OAS:issa on asemakaavanluonnoksen valmisteluvaiheen kohdalla todettu melko ylimalkaisesti esittely- ja keskustelutilaisuuksien järjestämisestä. Helka toivoo, että luonnosvaiheen esittely- ja keskustelutilaisuuksiin panostetaan tämän kaavahankeen kohdalla aivan erityisesti. Pisara-hanke koskettaa sen vaikutusalueen asukkaita ja koko pääkaupunkiseudun käyttäjiä erittäin laajasti, joten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen suunnittelijoiden kanssa tulee varata tavallista hanketta runsaammin. Nyt OAS:issa todetut vuorovaikutuksen järjestämisen muodot vaikuttavat melko perinteisiltä ja vähimmäisperiaatetta noudattavilta. Helka toivoo, että kaupunkisuunnitteluvirasto avaa kanavat Pisararadan suunnittelusta käytävää avointa kansalaiskeskustelua varten myös sosiaaliseen mediaan (facebook, twitter).

Kaupunkisuunnitteluviraston ja liikenneviraston viestinnälliseen yhteistyöhön on kiinnitettävä erityistä huomiota. Liikenneviraston tiedotuskanavat eivät tule riittävän lähelle helsinkiläisiä, vaan jäävät etäisiksi ja yleiselle tasolle. Kuitenkin asiakirjat (mm. ympäristövaikutusten arvioinnit) sijaitsevat pääsääntöisesti liikenneviraston sivuilla. Asukkaille ja kaupungin käyttäjille on tuotettava selkokielistä tiedotusta ja yhteenvetoja Pisara-radan suunnittelutilanteen edistymisestä, toteuttamisen vaikutuksista ja niiden arvioinneista. Tulee myös tiedottaa laajasti, mistä ja miten tietoa jatkossa hankkeesta saa. Erityisesti osallistumistilaisuuksien tiedotuksen yhteydessä tulisi jakaa hyvin valmisteltua ja selkeää materiaalia, myös paperimuodossa. Samoin hankkeen yleisötilaisuuksista tulee tiedottaa osallisille aiemmin kuin ksv:n normaaleissa kaavahankkeissa (mikä on ollut noin viikkoa ennen kutakin tilaisuutta).

Helsingissä 26.10.2012,

Aija Staffans                                                        Pirjo Tulikukka
puheenjohtaja                                                       toiminnanjohtaja