Mielipide pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-luonnoksesta (PLJ 2002) 1/2003

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntannalle (YTV)
Liikenneosasto Opastinsilta 6 A 00520  HELSINKI

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on luonteeltaan strateginen, liikennejärjestelmää kokonaisuutena tarkasteleva suunnitelma, jossa määritellään yhteiset liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet, suunnataan seudullista liikennepolitiikkaa, laaditaan yhteisiä tavoitteita toteuttava ja rahoituskehykseltään realistinen liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma ja arvioidaan suunnitelman vaikutuksia.

YTV:ssä samanaikaisesti laadittu pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuvaa maankäyttöarvio on ollut lähtökohtana liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa.

HELKA pitää pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäluonnosta sinänsä oikean suuntaisena liikennejärjestelmäehdotuksen ja sen pohjalta tehtävän liikenne-järjestelmäpäätöksen lähtökohtana. HELKA pitää kuitenkin tarpeellisena kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

· PLJ:n asema alueiden käytön ja aluekehittämisen lakisääteisissä suunnittelujärjestelmissä jää epäselväksi.
· Suunnitelmassa YTV:n alueella pyritään ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät tämän alueen ulkopuolella. Suunnitelman tärkein tavoite on saavut-taa eri osapuolten yhteinen näkemys liikenteen tavoiteverkosta ja sen rahoit-tamisesta. Tavoite on sinänsä oikea, mutta johtaa rahoitukseltaan yksin-kertaisempien henkilöautoliikenteen sujuvuutta parantaviin ratkaisuihin tarpeellisempien joukkoliikenneratkaisujen kustannuksella. Henkilöauto-liikenteen sujuvuuden lisäämisen tarkoituksenmukaisuus jää kokonaan pohtimatta.
· Liikenneverkon käyttöön liittyvä ajoitus. Miten voitaisiin hyödyntää niitä aikoja, jolloin liikennettä on vähän, toisin sanoen liikennevirtoja tasaamalla?
· Alueiden käytön vaikutukset liikennetarpeen syntymisen syy- ja seuraus-suhteisiin jää epäselväksi.
· Kevyen liikenteen sekä vanhusten ja lasten asema liikkujina jää huomiotta.
· Luonnoksessa ei ole käsitelty joukkoliikenteen hallintoa ja hallinnon vaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla.
· HELKA pitää Länsimetron kiirehtimistä tarpeellisena.

Helsinki  15.1.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius   
Järjestösihteeri Seija Korpela