Mielipide pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva-luonnoksesta (PKS 2025) 1/2003

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle (YTV)
Kehitystoimisto Opastinsilta 6 A 00520 HELSINKI

Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva laaditaan nelivuotiskausittain. Selostuksen mukaan PKS-prosessi tuottaa seudun kehitysnäkymiä kuvaavaa aineistoa kuntien päätöksentekijöille ja suunnittelijoille käytettäväksi strategisessa suunnittelussa. PKS 2025 suunnitelman tiedot ovat olleet maankäytöllisinä lähtökohtina Pääkaupunki-seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2002:n laadinnassa. PKS 2025:n lopullisesti valmistuttua se lähetetään YTV:n yhteistyökunnille otettavaksi huomioon yleispiirteisessä suunnittelussa sekä tiedoksi muille sidosryhmille.

HELKA pitää PKS 2025:ttä, erityisesti sen väestön ja työpaikkojen kasvua havainnollistavia liikennesektoreittaisia ja vyöhykkeittäisiä arvioita mielenkiintoisina ja luonnosta ehdotukseksi kehiteltäessä tärkeinä johtopäätösten tekoa ohjaavina aineistoina. HELKA kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Tulevaisuuskuvaluonnoksesta puuttuu varsinainen kuva tai lopputilannetta kuvaava kartta. Aineiston tämänhetkinen pääkartta kuvaa – sinänsä mielenkiintoisella tavalla – nykytilannetta. Pelkkien väestö- ja työpaikkalukujen esittäminen ei helpota kehityksen pohjalta syntyvän fyysisen ympäristön hahmottamista. 


Pääkaupunkiseudun kasvuun pohjaavan asunto- ja toimipaikkarakentamisen rinnalla tulisi samanaikaisesti käsitellä ekologista seutustrategiaa, jossa olisi määritelty kasvun ja siitä seuraavan rakentamisen ekologiset reunaehdot.

PKS:n aineiston pohjalta havaitun seudun laajentumisen seurausvaikutukset ja niiden ehkäisemiseksi tarvittavat toimenpiteet puuttuvat asiakirjasta. 

PLJ:n ja PKS:n aineiston esittämistä ainakin osaksi samassa asiakirjassa tulisi harkita. Se lisäisi asiakirjojen ymmärrettävyyttä. · PKS:n suhde Helsingin yleiskaavaan jää epäselväksi.

Helsinki 15.1.2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela