Muistutus Helsingin yleiskaava 2002 ehdotuksesta 4/2003

Helsingin kaupunginkanslialle  PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

HELKA uudistaa Yleiskaava 2002 -luonnosvaiheesta antamassaan lausunnossaan esittämänsä huomautukset. Samalla HELKA kiinnittää huomiota siihen, että luonnosvaiheen lausuntojen yhteenveto on vastineiden osalta ylimalkainen eikä niistä selviä mitä lausunnoista on otettu huomioon vai onko otettu mitään ja jos ei ole otettu niin millä perusteella ei ole otettu. Selostuksessa on kerrottu mitä muutoksia yleiskaavaluonnokseen on käsittelyn aikana tehty. Perusteluja tehdyille muutoksille selostuksesta ei kuitenkaan löydy.

HELKA huomautti luonnosvaiheen lausunnossa siitä, että selostuksesta puuttuu vaikutusten arviointi. Yleiskaavan vaikutuksia on nyt arvioitu, mutta riittävästi ei käy ilmi, miten vaikutusten arvioinnit ovat kytkeytyneet yleiskaavaehdotuksen valmisteluun ja miten arvioinnin tuloksia kaavaratkaisussa on hyödynnetty. Kaupungin talouden vaikutukset yleiskaavan ratkaisuihin ja niiden toteutumiseen myös puuttuvat. Erityisesti liikenteen ratkaisujen toteutumisen kannalta sekä kaupunkirakenteen tiivistämisen ehtona olevan viherverkoston rakentamisen ja ylläpidon kannalta kaupungin talouden asettamat rajat tulisi ottaa huomioon arvioitaessa mikä ylipäätään on mahdollista.

Yleiskaava 2002 lisäksi Helsinkiä suunnitellaan samanaikaisen asemakaavoituksen ja – siltä näyttää – asemakaavoituksesta käsin kahdeksalla osayleiskaavalla. Osayleiskaavojen yhteys yleiskaava 2002 työhön jää epäselväksi.

HELKAn aikaisemmissa kannanotoissa on esitetty, että yleiskaavatyön perimmäiseksi tavoitteeksi asetetaan elinvoimainen ja hyvä kaupunkiympäristö ja että muut tavoitteet, myös asuntojen määrällinen rakentamistavoite, asetetaan sille alisteiseksi. HELKA pitää vakavan ristiriitana sitä, että selostuksen mukaan yli 30 % uusista asunnoista sijoittuu melualueille.

HELKA toteaa, että yleiskaava 2002 -ehdotus on monilta osiltaan kehittynyt hyvään suuntaan ja että useimpia tehtyjä tarkistuksia voidaan pitää oikeina. Puhtaasti aluevarauksiin pohjautuva yleiskaava on sopiva väline uusille ja uudelleen rakennettaville alueille. Sen sijaan jo ”valmiiksi” rakentuneille alueille kuten esimerkiksi suurin osa kantakaupunkia, nykytilanteen mukainen aluevarausten osoittaminen ei ole riittävää. Näillä alueilla tulisi yleiskaavoitusta kehittää siten, että alueiden käyttötarkoitusten osoittamisen lisäksi työhön liitetään myös toiminnallista suunnittelua ja toimenpiteiden määrittelyä koko ympäristön käytölle.

HELKA uudistaa aiemmin esittämänsä ehdotuksen paikkatietoihin pohjautuvan huomautusrekisterin rakentamisesta. Tällä tavoin voidaan hyödyntää ja tallentaa se osaamispääoma, joka on syntynyt yleiskaavatyön yhteydessä käytettäväksi myöhemmin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

HELKA pitää tarpeellisena, että tähänastista hyvää ja avointa kansalaiskeskustelua yleiskaavaan liittyvistä asioista jatketaan ja että yleiskaavatyöhön liitetään ennen lopullisen päätöksen tekemistä kansainvälisesti arvostettujen kaupunkisuunnittelijoiden arviointi yleiskaavan ratkaisuista.

Helsinki 30.4. 2003

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela