Muistutus Taivalsaaren asemakaavaluonnoksesta 9/2004

Helsinginkaupunnginhallitukselle 
PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Yleiskaava ja sen antamat lähtökohdat 

Valtuuston viime vuoden lopulla hyväksymässä yleiskaavassa 2002 Taivalsaaren alue on merkitty virkistysalueeksi, kaupunkipuistoksi ja maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. Sen ympärillä on valtakunnallisesti merkittäviä kulttuurihistoriallisia kokonaisuuksia, joiden huomioon ottaminen edellyttää tiettyjä rajoituksia. Taivalsaareen on osoitettu pieni rakentamisalue julkisille palveluille ja hallinnolle. Taivalsaareen ja Rajasaareen suunniteltu kerrosala oli yht. 30 000 krsm2, josta valtaosa sijoittui Rajasaareen.

Yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä 26.11.2003 valtuusto hyväksyi seuraavan ponnen: ”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Hietalahden-Taivalsaaren yksityiskohtaisessa suunnittelussa edellytetään valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöarvojen, vesistönäkymien ja luonnonarvojen säilyttämistä. Alueen rakentaminen on suunniteltava pienimuotoiseksi ja maisemaa häiritsemättömäksi. Alueen toiminnot suunnitellaan siten, ettei liikennealueiden tarve ja varaukset nykyisestään kasva.” Edellä esitetty yleiskaavan antama ohje ponsineen ei tue hotellirakentamista. 

Rantojen virkistyskäytön tarve kasvaa 

Hietaranta on kaupungin suosituin uimaranta ja sen käyttäjäkunta tarvitsee ehdottomasti lisää tilaa. Upeaa merellisen avaraa rantamaisemaa ja ympäristöä täydentää edullinen ilmansuunta. Hoitoa vaille jätettyä, ja suurelta osin yleisestä käytöstä pois rajattua Taivalsaaren aluetta on toivottu asukkaiden virksityskäyttöön vuosikausia.

Hotellirakentamisen sijaan tarvittaisiin virkistysalueiden kunnostusta asukkaiden tarpeisiin ja rannan herkkään mittakaavaan sovitettua pienimuotoista rakentamista. Esimerkiksi tiloja talviuintiin ja -kuntoiluun, venekerhoille, muuta liikuntaa ja virkistystä palvelemaan (esim. maauimala, erilaisia sauna-, kuntoilu- ja hierontatiloja, kahvila yms.).      

Kylpylähotellin vaihtoehdoista ja vuorovaikutuksesta 

Viime vuosien aikana kylpylää on ehdotettu eri puolille kaupunkia. Samanaikaisesti kylpylöiden käyttöaste on alentunut ja tiloja on vajaakäytössä SITRA:n tekemän selvityksen mukaan. Rakennushankkeelle ei myöskään ole ilmoitettu toteuttajaa. HELKA pitää tärkeänä, että yrityslähtöisissä hankkeissa, kuten Taivalsaaren kylpylähotellikin alunperin oli, kaupunkisuunnitteluvirasto selvittää tarvitaanko kyseistä toimintoa Helsingissä, ja jos tarvitaan niin selvittää riittävän laaja-alaisesti vaihtoehtoiset sijaintipaikat. Valtuuston hyväksymä yleiskaava 2002 luo selvitykselle erinomaisen pohjan.
 

Useat kaupunginosayhdistykset ovat ilmaisseet kantansa Taivallahden
asemakaavaluonnoksesta. Jotta syntyisi aito vuorovaikutusprosessi, HELKA toivoo, että kaupunkisuunnitteluvirasto vastaa riittävän yksityiskohtaisesti esitettyihin kannaottoihin ja ehdotuksiin. Vastineista tulee myös ilmetä aiheuttaako kannanotto muutoksen ja jos ei aiheuta niin mihin syihin liittyen ei aiheuta. Ylimalkaisesti laaditut vastineet saattavat viedä polulle, joka johtaa paluuseen vanhan rakennuslain mukaiseen kuulemismenettelyyn.

Helsingissä, 13.09.2004

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKA,

Puheenjohtaja Aija Saffans                                                         Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka