Projektin eteneminen

Projekti eteni kaikissa kolmessa hankekaupungissa suurin piirtein samalla tavalla. Kaupunkien hieman erilaisista tavoitteista ja tilanteista huolimatta, menetelmiä testattiin monessa kaupungissa ja erilaisissa tilanteissa. Kokemusten ja ideoiden vaihto oli tärkeä osa kansainvälisen yhteistyön tuottamaa hyötyä.

Asukaskysely ja SWOT-tarkastelu

Projekti käynnistyi kevään ja kesän 2009 aikana alueiden nykytilanteen alkukartoituksella, jota tehtiin asukaskyselyllä ja SWOT-tarkastelulla.

Kolmen hankekaupungin kaikissa yhteistyökaupunginosissa toteutettiin samanlainen asukaskysely. Kyselyn avulla haluttiin saada taustatietoa projektin myöhempien vaiheiden suunnittelua varten. Katso kyselyn Helsingin osion tulokset.

Kesän ja alkusyksyn 2009 aikana kaupunginosissa toteutettiin ns. SWOT-tarkastelua (engl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). SWOT-analyysissä kirjataan ylös tarkastellun asian, tässä tapauksessa tietyn asuinalueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkakuvia. Asukkaiden näkemyksiä SWOT-analyysia varten kerättiin erilaisissa tapahtumissa kevään ja kesän aikana. SWOT-tarkastelussa kerätty materiaali ja asukaskyselyn tulokset muodostivat tausta-aineiston visiotyöskentelyyn.

Katso SWOT-tarkastelun tulokset:
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki
Kannelmäki
Pohjois-Haaga

Paikallisten visioiden laatiminen työpajoissa

Projektin seuraavana vaiheena oli syystalvella 2009-2010 kohdealueilla työpajoin järjestetty visiotyöskentely, jonka aikana eri asukasryhmät pääsivät osallistumaan uusilla ja kiinnostavilla tavoilla asuinympäristönsä tulevaisuutta koskevaan ideointiin. Visioinnilla pyrittiin tulevaisuuden aktiiviseen haltuun ottamiseen: ei vain sopeuduta muiden tekemiin päätöksiin, vaan toimitaan itse halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Visiotyöskentelyssä hyödynnettiin projektin alkuvaiheessa kerättyä aineistoa. Sieltä alueiden toimijat valitsivat tärkeiksi katsomansa teemat, joita visioinnissa ja strategiavaiheessa lähdettiin työstämään.

Tulevaisuuskuvat tehtiin sillä tasolla, että asukkaiden ja paikallisten toimijoiden oli itse mahdollista lähteä toteuttamaan visioita muuttamalla ne ensin käytännön strategioiksi. CADDIES-projekti oli mukana tukemassa paikallisia toimintastrategioita keräämällä yhteen sopivia toimijajoukkoja, jotka yhdessä lähtivät toteuttamaan strategiaa.

Aktiivinen toimintavaihe ja toimintaryhmät

Vuosi 2010 oli projektin aktiivivaihetta kohdekaupunginosissa. Kohdealueiden eri toimijatahoja verkottavat toimintaryhmät järjestivät monenlaista; mm. Kannelmäki Sykkii –tapahtuman, kesämarkkinat Pohjois-Haagassa ja liikennekyselyn Artova-alueella. Kaikilla kolmella alueella toteutettiin keväällä myös Moi!-rintamerkkikampanja, jolla haluttiin edistää tervehtimistä ja alueen asukkaiden tutustumista toisiinsa. Kampanjat saivat hyvin huomiota radiota ja tv:tä myöten.

Projektin viimeisenä toimintavuotena 2011 toimintaryhmät järjestivät omatoimisesti erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia kohdealueilla, CADDIES-projektiväen keskityttyä projektin loppua kohden tarkastelemaan projektin tuotoksia sekä suunnittelemaan hyvien käytäntöjen levittämistä muihin kaupunginosiin.

Alueilla toimivat projektin aikana mm. seuraavat toimintaryhmät:

Kannelmäki:
Kotisivujen toimituskunta
Kannelmäen Kasvot -tiimi

Pohjois-Haaga:
Ympäristöryhmä
Tehdään Yhdessä -ryhmä

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki:
Liikenne ja valaistus -toimintaryhmä
Tuttuus-ryhmä

Caddien roolin kartoittaminen

Kaupunginosissa tapahtuvan kehityksen lisäksi kaikki hankekumppanit pyrkivät oppimaan ja kartoittamaan caddien roolia paikallistason prosesseissa. Caddiellä tarkoitetaan henkilöä, joka koordinoi, neuvoo ja auttaa asukkaita ja paikallisia toimijoita toimimaan alueen hyväksi. Caddie ei kuitenkaan anna ihmisille valmiita vastauksia, vaan on enemmänkin tiedon välittäjä ja taustatuki. Näin valintojen vastuu ja vapaus jää alueen asiantuntijoille, eli asukkaille ja paikallisille toimijoille. Tämä voimaannuttaa ihmiset aktivoitumaan oman kaupunginosansa kehittämisessä. Caddien roolia esittelemään tarkemmin projektituotoksissa; käsikirjassa ja menetelmäoppassa.