Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1. §

Yhdistyksen nimi on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, josta käytetään lyhennettä Helka. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Helkaksi. Helkan kotipaikka ja toimialue on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kotikieli on suomi. Helka on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2. §

Helka toimii helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten ja muiden Helkan hallituksen hyväksymien kaupunginosatoimintaa harjoittavien yhdistysten keskusjärjestönä edistäen Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, elinvoimaisena ja asukkaiden hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina. Helka kehittää aktiivisesti jäsenyhdistystensä osallistumisen, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Helka edistää Helsingin kaupunginosien tasapuolista kehittymistä ja kehittämistä, erialueiden identiteetit huomioiden. Helka toimii moniarvoisen, viihtyisän ja ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen ja kaupunkiympäristön puolesta.

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Helka
– tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja sidosryhmiensä kanssa
– kehittää vuorovaikutusta jäsenistön ja kaupungin hallinnon välillä
– vaikuttaa siihen, että kaupunkilaisten paikallistuntemus ja näkemykset huomioidaan paremmin suunnittelussa ja päätöksenteossa
– antaa lausuntoja, tekee aloitteita ja esityksiä
– toimii jäsenyhdistystensä ja sidosryhmiensä verkostoijana
– järjestää tilaisuuksia, seminaareja ja koulutusta jäsenyhteisölleen ja sidosryhmilleen
– harjoittaa toimialaansa liittyvää viestintä-, julkaisu- ja muuta vastaavaa toimintaa.

Jäsenistö

4. §

Helkan jäseniä ovat rekisteröidyt helsinkiläiset kaupunginosatoimintaa harjoittavat yhdistykset, jotka Helkan hallitus on jäseniksi hyväksynyt.

Jäsenet suorittavat Helkalle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Ensimmäisenä jäsenyysvuotena jäsenmaksua ei peritä.

5. §

Jäsen voi erota Helkasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Helkan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla Helkan kevät- tai syyskokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Helkan hallituksella on oikeus lakkauttaa jäsenyys niiltä jäseniltä, jotka eivät ole huolehtineet jäsenmaksustaan tai jotka ovat toimineet Helkan arvojen vastaisesti tai muuten toiminnallaan vahingoittaneet Helkaa tai sen mainetta. Lakkautuspäätöksestä voi valittaa Helkan kevät- tai syyskokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti Helkan hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

6. §

Helkan toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistunut tai Helkan tavoitteita merkittävällä tavalla tukenut henkilö voidaan kutsua Helkan kunniajäseneksi. Vastaavasti Helkan entinen puheenjohtaja voidaan kutsua Helkan kunniapuheenjohtajaksi. Kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä Helkan kevät- tai syyskokous.
Helka voi myöntää kaupunginosatoiminnassa ansioituneille ja Helsingin kehittämiseen myönteisesti vaikuttaneille henkilöille ja yhteisöille huomionosoituksia.

Helkan kokoukset

7. §

Helkan varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään 1/3 Helkan jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Asiat, jotka Helkan jäsen haluaa ottaa esille Helkan kevät- tai syyskokouksessa, on esitettävä hallituksenvalmisteltavaksi vähintään 30 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8. §

Helkan kokouksessa on kullakin 4 §:n 2 momentissa mainitun jäsenvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen kokousedustajan on ennen kokouksen alkua esitettävä valtakirja Helkan edustajalle.
Kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä äänestyksessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

9. §

Helkan kevätkokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
– todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus;
– käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan toiminnantarkastajan tarkastuskertomus;
– päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille;
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

10. §

Helkan syyskokouksessa

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
– todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus;
– määrätään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen suuruus sekä suorittamisajankohta;
– päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta;
– hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
– valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja;
– valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle;
– valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa;
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Helkan hallitus

11. §

Helkan toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä seitsemän kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Seitsemän varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä valitaan kultakin Helkan seitsemältä suuralueelta. Lisäksi hallitusta voidaan täydentää neuvoa-antavalla asiantuntijajäsenellä. Puolet varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa. Jäsenten valinnassa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon kaupungin eri osien tasapuolinen edustus sekä monipuolinen asiantuntemus Helkan toiminnan tarkoituksen toteuttamisessa. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen eroaa tai poistuu kesken kahden vuoden kautensa, hänen varajäsenensä siirtyy hoitamaan tehtävää loppukaudeksi.
Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Helkan puheenjohtajaksi.

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeelliset valmistelu- ja toimeenpanoelimet. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot.

Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeelliset valmistelu- ja toimeenpanoelimet. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Äänestettäessä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Helkan hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muiden teknisten apuvälineiden avulla.

Nimenkirjoittajat

12. §

Helkan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Talous

13. §

Helkan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit vähintään kuukautta ennen kevätkokousta toiminnantarkastajalle, joka antaa kevätkokoukselle lausunnon suorittamastaan Helkan tilien ja hallinnon tarkastuksesta. Toiminnantarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

14. §

Helkalla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja Helkan purkaminen

15. §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Helkan kevät- tai syyskokouksessa, jossa muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

16. §

Ehdotus Helkan purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Helkan kokouksessa, joissa molemmissa ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
Helkan purkautuessa sen varat on jaettava tasan silloin jäseninä olevien yhdistysten kesken.

17. §

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt – 20.05.2021. Sääntömuutos on hyväksytty Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokouksessa 24.11.2020.