Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n säännöt

Nimi ja kotipaikka

1. §

Yhdistyksen nimi on Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, josta käytetään lyhennettä Helka. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä Helkaksi. Helkan kotipaikka ja toimialue on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kotikieli on suomi. Helka on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Tarkoitus ja toiminta

2. §

Helkan tarkoituksena on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestönä edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, korkeatasoisena sekä asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina, edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä edistää jäsentensä toimintaa kaupunginosien identiteetin vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta.

3. §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Helka
– tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.
– toimii vuorovaikutuksen kehittämiseksi jäsenyhdistysten ja kaupunginhallinnon välillä, jotta alueellinen asiantuntemus saa riittävää painoarvoa kunnallisessa päätöksenteossa
– tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
– toimii jäsentensä yhdyssiteenä, järjestää seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista sekä harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja muuta vastaavaa toimintaa.

Jäsenistö

4. §

Helkan jäseniä ovat rekisteröidyt helsinkiläiset kaupunginosatoimintaa harjoittavat yhdistykset, jotka Helkan hallitus on jäseniksi hyväksynyt.
Jäsenet suorittavat Helkalle vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Ensimmäisenä jäsenyysvuotena jäsenmaksua ei peritä.

5. §

Jäsen voi erota Helkasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Helkan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla Helkan kevät- tai syyskokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Helkan hallituksella on oikeus erottaa Helkasta jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvoitteensa.

Erottamispäätöksestä jäsen voi valittaa Helkan kevät- tai syyskokoukselle. Valitus on jätettävä kirjallisesti Helkan hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saamisesta.

6. §

Helkan toimintaan erityisen ansiokkaasti osallistunut tai Helkan tavoitteita merkittävällä tavalla tukenut henkilö voidaan kutsua Helkan kunniajäseneksi. Vastaavasti Helkan entinen puheenjohtaja voidaan kutsua Helkan kunniapuheenjohtajaksi. Kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä Helkan kevät- tai syyskokous.
Helka voi myöntää kaupunginosatoiminnassa ansioituneille ja Helsingin kehittämiseen myönteisesti vaikuttaneille henkilöille ja yhteisöille huomionosoituksia.

Helkan kokoukset

7. §

Helkan varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin vähintään 1/3 Helkan jäsenistä sitä erikseen ilmoittamaansa asiaa varten pyytää.
Asiat, jotka Helkan jäsen haluaa ottaa esille Helkan kevät- tai syyskokouksessa, on esitettävä hallituksen valmisteltavaksi vähintään 30 päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

8. §

Helkan kokouksessa on kullakin 4 §:n 2 momentissa mainitun jäsenvelvoitteensa suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen kokousedustajan on ennen kokouksen alkua esitettävä valtakirja Helkan edustajalle.
Kokouksessa käytetään avointa äänestystapaa, ellei kokous toisin päätä. Äänten mennessä äänestyksessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa.

9. §

Helkan kevätkokouksessa
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
– todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus;
– käsitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilit sekä luetaan tilintarkastajien tarkastuskertomus;
– päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille;
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

10. §

Helkan syyskokouksessa
– valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat;
– todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus;
– määrätään seuraavan toimintakauden jäsenmaksujen suuruus sekä suorittamisajankohta
– päätetään tilintarkastajien palkkioista;
– hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
– valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja;
– valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle;
– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa;
– käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Helkan hallitus

11. §

Helkan toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä neljä on kunakin vuonna erovuorossa. Jäsenten valinnassa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon kaupungin eri osien tasapuolinen edustus ja monipuolinen asiantuntemus Helkan tarkoitusperien toteuttamisessa.

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan Helkan puheenjohtajaksi.
Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä asettaa tarpeelliset valmistelu- ja toimeenpanoelimet. Hallituksen tehtävänä on ottaa ja vapauttaa toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä jäsentä tai varajäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Äänestettäessä ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Helkan hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Nimenkirjoittajat

12. §

Helkan nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joko yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Talous

13. §

Helkan tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Hallituksen on jätettävä tilit vähintään kuukautta ennen kevätkokousta tilintarkastajille, jotka antavat kevätkokoukselle lausunnon suorittamastaan Helkan tilien ja hallinnon tarkastuksesta. Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

14. §

Helkalla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseksi kustannustoimintaa sekä asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Sääntöjen muuttaminen ja Helkan purkaminen

15. §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä Helkan kevät- tai syyskokouksessa, jossa muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

16. §

Ehdotus Helkan purkamisesta on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä Helkan kokouksessa, joissa molemmissa ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.
Helkan purkautuessa sen varat on jaettava tasan silloin jäseninä olevien yhdistysten kesken.

17. §

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt, niiden tultua ensin hyväksytyiksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n syyskokouksessa 30.11.2010. Samalla kumotaan Helkan syyskokouksessa 27.11.2007 hyväksytyt säännöt.