SWOT-analyysit kaupunginosien kehittämisessä

SWOT-ANALYYSI

SWOT-analyysiä käytetään yleensä kehittämisen ja arvioinnin apuvälineenä. Nimi ’SWOT’ tulee englanninkielisistä sanoista Strenghts (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat), jotka muodostavat analyysin nelikentän osiot. Perus SWOT -kehikkoa on kaupunginosien kehittämistyössä käytettynä täydennetty suuret muutokset -lisäkentällä, joka mahdollistaa avoimempien tulevaisuuteen suuntautuneiden näkökulmien esiintuomisen, sekä tavoitteet ja keinot -kentillä, joilla tähdätään oman asuinalueen parantamiseen.

Tarkastelu ajanjakso on noin 10-15 vuotta. Symbolisena horisonttina voi olla esim. vuosi 2017 (jolloin Suomi täyttää 100v.).

Analyysikehikon kentät:

· Kahdessa ensimmäisessä kentässä, eli vahvuudet ja heikkoudet, analysoidaan alueen tämän hetkistä tilannetta.
· Suuret muutokset kentässä arvioidaan sellaisia muutoksia tai muutossuuntia, jotka kohdistuvat koko pk -seutuun tai muuten laajasti. Niitä voi olla vaikea määritellä vain asuinaluekohtaisina uhkina tai mahdollisuuksina, mutta jotka silti vaikuttavat ihmisten tulevaisuuteen asuinalueilla. Tällaisista voisi mainita esimerkkinä väestön ikääntymisen tai suuret kaupunkirakennetta muuttavat hankkeet kuten Keski-Pasilan rakentaminen liikenneratkaisuineen. Muutoksia voidaan käyttää alueellisen SWOTin pohjana/rinnalla eli pohtia miten oletettu suuri muutos voisi vaikuttaa omaan alueeseen (näyttäytyykö uhkana vai mahdollisuutena). Suurten muutoksien sekä uhkien ja mahdollisuuksien kentät kannattaa täyttää rinnakkain.

· Perus Swot analyysin kahdessa viimeisessä kentässä, eli tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat (ulkopuoliset riskitekijät), arvioidaan sitä miten eri muutosvoimat näyttäytyvät omalla alueella ja asukkaiden elämässä.

· Tavoitteet eli mihin omalla asuinalueella pitäisi pyrkiä.
· Keinot eli millä keinoilla tavoitteet saavutetaan.

Tavoitteena on täyttää kaikki kentät ensin luovalla tavalla ja vasta  seuraavassa vaiheessa keskustella niistä kriittisemmin ja tehdä valintoja. SWOT-analyysin voi tehdä ryhmässä esim. siten, että jokainen ryhmän jäsen ensin täyttää nelikentän yksin, minkä jälkeen keskustellaan ja tehdään yhdessä alueen SWOT-analyysi. Analyysiä voidaan työstää myös pareittain.

Päivämäärä:
Alue/kaupunginosa:
Yhteyshenkilö:
Yhteystiedot:
Osallistujat:

**********************

Katso myös raportti tehdyistä swot-analyyseistä:

”Mahdollisuuksien pääkaupunkiseutu – paikalliset swot-analyysit Helsingissä ja Espoossa”

Osa 1: s.1-12 (PDF 580 Kb)
Osa 2: s.13-49 (PDF 970 Kb)
Liitteet (PDF 1270 Kb)