Syyskokouksen 2009 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: tiistaina 24. marraskuuta 2009, kello 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio Kampissa, sisään Runeberginkadun puolelta

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00 ja vielä ennen virallisia kokousasioita klo 18.00 on luvassa alustuksia/ muuta ohjelmaa n. klo 17.15 alkaen seuraavasti:

– Ajankohtaista Helsingin Energian Kaukolämmöstä/ Turo Eklund
– Helsinki-päivän alueelliset tapahtumat ja niiden tukimahdollisuudet/ Susa Nokelainen (kaupungin tapahtumayksikkö) ja Marja Piimies (ksv/lähiöprojekti)
– Helkan kunniakirjojen jako vuoden viestintäteolle – Hakamäentien perusparannushankkeen hyvin hoidetulle asukastiedotukselle (kunniakirjojen saajat: projektipäällikkö Jukka Hietaniemi ja Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy)
– Helkan hallituksen suositus nimetä kaikille jäsenyhdistyksille tiedottaja vuoden 2010 kuluessa/ Helkan viestintävastaava Päivi Savolainen

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen.


E S I T Y S L I S T A

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille kirjepostina 9.11.2009 tai sähköisesti 10.11.2009 (jäsentiedote 4/2009), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2009 jäsenmaksut ovat olleet:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä         80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä     105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä   130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä         155 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2010 edellä esitetyn suurui-sina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 30.05.2010 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2010 on toimitettu jäsenille kirjepostin liitteinä 9.11.2009 tai sähköisesti 10.11.2009 (jäsentiedote 4/2009).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläistä, läntistä, keskistä suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenten tulee olla eri yh-distyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Eteläinen suurpiiri
varsinainen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura
varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat

Läntinen suurpiiri
varsinainen jäsen Tuula Salo, Pro Haaga
varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki-Seura

Keskinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ulla Agopov, Kumpula-Seura
varajäsen Timo Puska, Merihaka-Seura

Asiantuntijajäsen Martti Helminen

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen viral-lista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2008 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

§ 12. Kokouksen päättäminen.