Syyskokouksen 2010 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: tiistaina 30. marraskuuta 2010, klo 17.30
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa, Kampissa (sisään Runeberginkadun puolelta)

ESITYSLISTA

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00 ja viralliset kokousasiat käsitellään klo 17.30 alkaen. Ennen virallisia kokousasioita, n. 17.15 alkaen kertoo Turo Eklund ajankohtaista Helsingin Energian Kaukolämmöstä. Noin klo 17.20 Helka palkitsee Vuoden 2010 tekona kunniakirjoin Enter ry:n ja Kalliolan kansalaisopiston ansiokkaasta toiminnasta ikäihmisten tietokoneopastuksessa. Virallisten kokousasioiden jälkeen alkaa työpajaosuus, jossa työstetään eteenpäin Helkan puheenjohtajapalaverissa kerättyjä kaupunginosien hyviä käytäntöjä.

Viralliset kokousasiat klo 17.30 alkaen:


§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 16.11.2010 (jäsentiedote 3/2010), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2011 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2010 jäsenmaksut ovat olleet:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä        80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä    105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä  130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä        155 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2011 edellä esitetyn suuruisina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2010 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2011 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 16.11.2010 (jäsentiedote 3/2010).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoisia, koillisia, itäisiä ja kaakkoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Ari Järvinen, Paloheinän-Torpparinmäen
kaupunginosayhdistys
varajäsen Simo Sankari, Maunula-Seura

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seura
varajäsen Ritva Hytönen, Tapulikaupunki-Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura
varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Timo Korpela, Laajasalo-Degerö Seura
varajäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2008 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari – Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Tiedotusasia: Helkan hallitus on kokouksessaan 29.9.2010 päättänyt korvata suuripiiri -nimityksen termillä kaupunginosayhdistykset. Helkan hallituksen edustajat valitaan jatkossa siten: eteläisistä, läntisistä, keskisistä, pohjoisista, koillisista, itäisistä ja kaakkoisista kaupunginosayhdistyksistä.

Käsitellään sääntömuutosta edellyttävä asia: etäosallistumisen mahdollistaminen Helkan hallituksen kokouksiin.

Helkan hallituksen esitys lisäykseksi Helkan sääntöjen 11. pykälään:
”Helkan hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

§ 12. Kokouksen päättäminen.