Syyskokouksen 2018 esityslista

Helkan syyskokous

Aika: 27.11.2018 klo 17.30
Paikka: Helsingin yliopiston Metsätalon sali 6, (Fabianinkatu 39, 3.krs)

ESITYSLISTA

Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla klo 17.00.
Klo 17.15 Helsingin kaupungin ”Uutta Helsinkiä” valokuva- ja videokilpailun Helkan jury:n suosikkien esittely ja kunniakirjan luovutus.
Klo 17.30 alkaen käsitellään viralliset syyskokousasiat. Syyskokouksessa valitaan Helkalle uusi puheenjohtaja Veijo Lehdon jättäessä luottamustehtävän.
Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.00.

Viralliset kokousasiat klo 17.30 alkaen

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä äänten-laskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus    

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähe-tettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esi-tyslista on postitettu sekä jäsenten puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti 13.11.2018 (jäsentiedote 3/2018). Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019, sekä valta-kirjapohja on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut    

Helkan jäsenmaksut        vuonna 2018   
  
Jäsenmäärä alle 100        80 euroa        
Jäsenmäärä 100-500        130 euroa        
Jäsenmäärä 501-1000        160 euroa        
Jäsenmäärä yli 1000        190 euroa      

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2019 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2019 on toi-mitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 13.11.2018 (jäsentiedote 3/2018).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja  

Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymisen jälkeen suoritetaan uuden puheenjohtajan     valinta.

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat koillisia, kaakkoisia, itäisiä ja pohjoisia kaupunginosayhdistyksiä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Vesa Kinnunen, Tapanila – Seura
varajäsen              Ilkka Uotila, Puistola – Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Tarmo Timonen, Laajasalo-Degerö Seura
varajäsen              Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Saeeda Marjala, Puotila – Seura
varajäsen              Anja Hinkkanen, Vuosaari – Seura

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Tarja Niemi, Oulunkylä – Seura
varajäsen              Tapio Klemetti, Pakila – Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edus-tajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa    

Syyskokouksen 2017 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, marraskuun 8. päivänä 2018

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Hallitus