Syyskokous 2000

Aika: 28.11.2000 klo 17.00- 18.00
Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakouluk. 3

Läsnä: Viralliset kokousedustajat

Ailio Irja-Liisa Marjaniemi-Seura
Airo Osmo Maunula-Seura
Hakokorpi – Jumppanen Maria Laajasalo-Degerö Seura
Halme Timo Viikki-Seura
Heikkonen Erkki Pro Eira
Hernesaari-Munkkisaari -Seura
Kallinen Ari Kumpula-Seura
Komu Milja Savela-Seura
Korhonen Riitta Toukolan-Vanhankaupungin Yhdistys
Korpela Seija Konala-Seura
Lampinen Sylvi PH-Pikkuhuopalahtiseura
Laurila Aarne Malmi-Seura
Leinonen Helmi Tammisalolaisten Yhdistys
Loukoila Eija Vuosaari-Seura
Manninen Marita Myllypuro-Seura
Nenonen Lulu Pitäjänmäki-Seura
Nordman Liisa Siltamäki-Suutarila-Seura
Pajunen Esa Herttoniemi-Seura
Packalén Rurik Kårböle gille
Rantanen Esa Roihuvuori-Serua
Riutta Heidi Kurkimäki-Seura
Rovio Martti Puotila-Seura
Salmi Kauko Pukinmäki-Seura
Salo Tuula Pro Haaga
Saviranta Leena Tapanila-Seura
Suolanen Juhani Pohjois-Haaga-Seura
Tissari Tapio Kampin kaupunginosayhdistys
Tolonen Saara Kallio-Seura
Vanhatalo Niko Mellunmäki-Yhdistys
Woitsch Erwin Oulunkylä-Seura
Väisänen Seppo Lauttasaari-Seura

Muut läsnäolevat:
Fabricius Riitta HELKA
Alaranta Pirkko Töölö-Seura
Ketonen Olavi HELKAn kunniapuheenjohtaja
Laitila Jukka Laajasalo-Degerö Seura
Saastamoinen Ulla HELKA

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saara Tolonen Kallio-Seurasta. Vakiintuneen käytännön mukaan sihteeriksi kutsuttiin järjestösihteeri Ulla Saastamoinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Salmi Pukinmäki-Seurasta ja Maria Hakokorpi-Jumppanen Laajasalo-Degerö Seurasta.

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan 31 jäsenyhdistystä oli virallisesti edustettuna kokouksessa. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 1.

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina vuonna 2001. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.5.2001 mennessä. Maksujen viivästymisestä ei peritä lisämaksuja.

Jäsenmaksut vuonna 2001:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 450 mk
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 600 mk
yhdistys, jolla 500 – 1000 jäsentä 750 mk
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 900 mk

6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole esittäneet laskuja ti-lintarkastuksen suorittamisesta. Näin ollen päätettiin, että tilintarkastajille ei makseta palkkioita.

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius esitteli vuoden 2001 toimintasuunnitelman, josta käytiin keskustelua. Keskustelussa nousivat esille Kotikatu-projekti sekä yhdistysten toive saada kaupungilta tukea toimintaan ja lehtien julkaisemiseen. Erityisesti toivottiin ns. yleisavustusta, jollaista kirjasto- ja kulttuuri-lautakunta aiemmin myönsi anomusten perusteella. Toimintasuunnitelma vuodelle 2001 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Liite 2.

Liiton talousarvio vuodelle 2001 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustus ei vielä ollut tiedossa. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. Liite 3.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Riitta Fabricius Metsälä-Seurasta.

9. Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa pohjoisesta suurpiiristä Hannu Kurki, Maunula-Seura (varajäsen Anneli Husa, Pakila-Seura); koillisesta suurpiiristä Liisa Nordman, Siltamäki-Suutarila-Seura (varajäsen Jukka Martikainen, Malmi-Seura); itäisestä suurpiiristä Staffan Lodenius, Vuosaari-Seura (vara-jäsen Martti Rovio, Puotila-Seura) ja kaakkoisesta suurpiiristä Helmi Leinonen, Tammisalolaisten Yhdistys (varajäsen Mika Penttinen, Laajasalo-Degerö Seura). Lisäksi läntistä suurpiiriä edustava jäsen Seija Korpela (Konala-Seura) siirtyy hoitamaan HELKAn järjestösihteerin sijaisuutta vuonna 2001. Varajäsen Tuula Salo (Pro Haaga) siirtyy varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2001 loppuun. Näin ollen valitaan läntistä suurpiiriä edustava varajäsen vuoden 2001 loppuun.
Suurpiirien yhdistykset esittivät erovuoroisten tilalle seuraavia henkilöitä: pohjoisesta suurpiiristä Terttu Ertola, Pakila-Seura (varajäsen Hannu Kurki, Maunula-Seura), koillisesta suurpiiristä uudelleen Liisa Nordman (varajäsen Reino Riuttu, Malmi-Seura), itäisestä suurpiiristä Anja Hinkkanen, Marjaniemi-Seura (varajäsen Marita Manninen, Myllypuro-Seura) ja kaakkoisesta suurpiiristä uudelleen Helmi Leinonen, Tammisalolaisten Yhdistys (varajäsen Jukka Laitila, Laajasalo-Degerö Seura. Läntistä suurpiiriä edustavaksi varajäseneksi ehdotettiin Maija Pihlajapuroa, Ruskeasuo-Seura.

Syyskokous hyväksyi henkilövalinnat ehdotusten mukaisesti.

Kokoukselle viestitettiin myös Puistola-Seuran näkemys, jonka mukaan suurpiirin edustajan tulisi olla HELKAn hallituksessa kerrallaan ainoastaan yksi kausi. Asia annettiin hallituksen pohdittavaksi.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta. Heidän varamiehikseen valittiin Kainu Mikkola Pro Eirasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Ei ollut muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Helsingissä marraskuun 28. päivänä 2000

Pöytäkirjan vakuudeksi

Saara Tolonen
Kokouksen puheenjohtaja

Ulla Saastamoinen
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kauko Salmi
Pukinmäki-Seura

Maria Hakokorpi-Jumppanen
Laajasalo-Degerö Seura