Syyskokous 2002

Aika 26.11.2002 klo 18.00
Paikka Energialaitoksen auditoria, Runeberginkatu 1 A

Läsnä Viralliset kokousedustajat (28 henkilöä) liitteen 1 mukaan

Muut läsnäolijat
Fabricius Riitta HELKA puheenjohtaja
Helminen Martti HELKA hallitus
Mäenpää Jorma Roihuvuori-Seura, vpj
Nykyri Sirpa Malmi-Seura
Sirpa Saari Eteläiset kaupunginosat, HELKA hallitus
Tulikukka Pirjo Töölö-Seura
Korpela Seija HELKA järjestösihteeri

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Eerola Kampin kaupunginosayhdistyksestä. Vakiintuneen käytännön mukaan sihteeriksi kutsuttiin järjestösihteeri Seija Korpela. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Sarjanen Pajamäki Seurasta ja Risto Jaakkola Katajanokka-Seurasta.

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustet-tuina 28 jäsenyhdistystä. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimikautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2003 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina. Maksujen viivästymisestä ei peritä lisämaksuja.

Jäsenmaksut vuonna 2003

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 76 €
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 101 €
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 126 €
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 151 €

6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Päätettiin, että tilintarkastajille ei makseta palkkiota.

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius esitteli vuoden 2003 toimintasuunnitelman. Kotikatu-projektin toivotaan jatkuvan osana HELKAn normaalia toimintaa, ei enää projektiluontoisena. Roihuvuori-Seuran puheenjohtaja Tytti Salminen piti toimintasuunnitelman jaottelua vaikealukuisena. Toimintasuunnitelma vuodelle 2003 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Liite 3.

Liiton talousarvio vuodelle 2003 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2003. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. Koska talousarviossa ei ollut mukana Kotikatu- ja YKS-projekteja, syntyi keskustelu pitäisikö talousarvioon ennen sen hyväksymistä liittää näiden projektien budjetit. Asiasta käydyn koeäänestyksen jälkeen päätettiin hyväksyä talousarvio esitetyssä muodossa. Tytti Salminen ilmoitti antavansa talousarvioehdotuksesta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan liitettäväksi. Liitteet 4 ja 5.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Riitta Fabricius Metsälä-Seurasta.

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa pohjoista, koillista, itäistä ja kaakkoista suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoinen suurpiiri
Varsinainen jäsen Terttu-Liisa Ertola, Pakila-Seura,
varajäsen Hannu Kurki, Maunula-Seura

Koillinen suurpiiri
Varsinainen jäsen Liisa Nordman, Siltamäki-Suutarila-Seura, varajäsen Reino Riutta, Malmi-Seura

Itäinen suurpiiri
Varsinainen jäsen Anja Hinkkanen, Marjaniemi-Seura
Varajäsen Marita Manninen, Myllypuro-Seura

Kaakkoinen suurpiiri
Varsinainen jäsen Helmi Leinonen, Tammisaloseura
Varajäsen Jukka Laitila, Laajasalo-Degerö-Seura

Pohjoisen suurpiirin edustajat, varsinainen jäsen Terttu-Liisa Ertola, Pakila-Seura ja varajäsen Hannu Kurki, Maunula-Seura, valittiin uudelleen.

Koillisen suurpiirin varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sirpa Nykyri, Malmi-Seura, ja varajäseneksi Raimo Kivimäki, Savela-Seuran puheenjohtaja.

Itäisen suurpiirin varsinaiseksi jäseneksi valittiin Heikki Iihola, Puotila-Seuran puheenjohtaja, ja varajäseneksi Arja Kujanpää, Vuosaari-Seura.

Kaakkoisen suurpiirin varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tapani Parviainen, Vartiosaari-Seuran puheenjohtaja ja varajäseneksi Tytti Salminen, Roihuvuori-Seuran puheenjohtaja.

Syyskokous hyväksyi henkilövalinnat yksimielisesti ehdotusten mukaisina.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Saara E Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta. Heidän varamiehikseen valittiin yksimielisesti uudelleen Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall, Eteläiset kaupunginosat.

Keskusteltiin aiheesta, pitäisikö liiton tilintarkastajan olla KHT-tasoinen. Selvitetään, minkäsuuruinen taloudenpito vaatii KHT-tilintarkastajan käyttämisen ja toimitaan jatkossa sen mukaan.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Eerola
kokouksen puheenjohtaja

Seija Korpela
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jukka Sarjanen

Risto Jaakkola

LIITTEITÄ 5 kpl