Syyskokous 2006

Aika: 14.11.2006 klo 18.00
Paikka: Villa Jyränkö, Helsingin kaupungin talvipuutarha, Hammarskjöldintie 1, Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 29 henkilöä, liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

Muut läsnäolijat: liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 6 henkeä

§ 1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Maria Laurila Malmi – Seurasta. Sihteeriksi kut-suttiin liiton toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lulu Nenonen Pitäjänmäki – Seurasta ja Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 29 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2007 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina. Jäsenmaksun eräpäivä on 30.6.2007.

Jäsenmaksut vuodelle 2007:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 76 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 101 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 126 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 151 euroa

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2007 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa muutamin tarkennuksin. Liite 3.

Liiton talousarvio vuodelle 2007 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2007. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. Liite 4.

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa pohjoista, koillista, itäistä ja kaakkoista suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura (jatkaa)
varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura (jatkaa)

Koillinen suurpiiri
varsinainen jäsen Vesa Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura (jatkaa)
varajäsen Vesa Koskela, Pihjalamäki-Seura (uusi)

Itäinen suurpiiri
varsinainen jäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura (uusi)
varajäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura (uusi)

Kaakkoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Seppo Hiltunen, Herttoniemi-Seura (uusi)
varajäsen Timo Korpela, Laajasalo-Seura (uusi)

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta ja heidän varahenkilöinään valittiin yksimielisesti uudelleen Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

§ 12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Maria Laurila
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Lulu Nenonen

Saara E. Tolonen

LIITTEITÄ 4 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2006 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2007
Liite 4 Helkan talousarvio 2007