Syyskokous 2007

Aika: 27.11.2007 klo 18.00
Paikka: Gardenia, Koetilantie 1, Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 25 henkilöä, joista kokouksen puheenjohtajana toimi Tytti Salminen ja sihteerinä Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Liitteenä 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Muut läsnäolijat olivat Helkan hallituksen jäseniä. Liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 32 henkeä.

§ 1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tytti Salminen Roihuvuori – Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin liiton toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Salminen Myllärinlaakson omakotiyhdistyksestä sekä Marjatta Kurejoki Käpylä-Seurasta.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 25 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2008 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina. Jäsenmaksun eräpäivä on 30.5.2008.

Jäsenmaksut vuodelle 2008:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 76 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 101 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 126 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 151 euroa

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2008 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa muutamin vähäisin korjauksin. Liite 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2008 hyväksyttiin vähäisin korjauksin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2008. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite 4.

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Asiantuntijajäsen Martti Helminen (jatkaa)

Eteläinen suurpiiri
varsinainen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura (jatkaa),
varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat (uusi)

Keskinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ulla Agopov, Kumpula-Seura (uusi)
varajäsen Timo Puska, Merihaka-Seura (uusi)

Läntinen suurpiiri
varsinainen jäsen Tuula Salo, Pro Haaga (jatkaa)
varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki-Seura (jatkaa)

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta ja heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Käsiteltiin Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n nimenmuutosehdotus ja sen edellyttämä sääntömuutosesitys.

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka palautti mieliin Helkan nimen ja sääntöjen päivittämisen taustan ja tarpeen lyhyesti. Kevätkokouksessa 2007 nimenmuutosesitys oli esillä ensimmäistä kertaa, mutta silloin esitys jätettiin käsittelemättä, koska kokouskäsittelyn pohjana ollut nimiehdotus Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteritoimiston edellyttämin täydennyksin, oli erilainen kuin kutsun mukana lähetetty ehdotus.

Sääntömuutosesitys- ja Helkan nimenmuutos hyväksyttiin pienin täsmennyksin. Sen mukaan Helkan koko nimi muutetaan muotoon Helsingin kaupunginosayhdistykset ry ja virallisena lyhenteenä säilyy Helka. Lisäksi 1. pykälään lisättiin viimeistä edelliseksi virkkeeksi: ”Yhdistyksen kotikieli on suomi.” Pöytäkirjan liitteinä sekä alkuperäinen kokouskutsun mukana lähetetty sääntömuutosesitys (liite 5), että syyskokouksen hyväksymä Helkat uudet säännöt (liite 6).

Helkan hallitus hyödyntää syyskokouksen yleiskeskusteluosuuksissa esiin tulleita näkökohtia.

§ 12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Tytti Salminen kiitti kokousedustajia vilkkaasta ja uusia ajatuksia tuoneesta keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tytti Salminen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Eero Salminen
Myllärinlaakson omakotiyhdistys

Marjatta Kurejoki
Käpylä-Seura

LIITTEITÄ 6 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2007 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2008
Liite 4 Helkan talousarvio 2008
Liite 5 Sääntömuutosesitys syyskokoukselle
Liite 6 Helkan uuden säännöt