Syyskokous 2008

Aika: 11.11.2008 klo 18.00-19.35
Paikka: Helsingin Energian henkilökuntaruokala Kampin Sähkötalossa (Runeberginkatu 1, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 23 henkilöä, joista kokouksen puheenjohtajana toimi Marita Manninen. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Liitteenä 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 31 henkeä.

§ 1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marita Manninen Myllypuro-Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Lulu Nenonen Pitäjänmäki-Seurasta sekä Paavo Kaipainen Maunula-Seurasta.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 23 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksuja päätettiin korottaa 4 eurolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa vuodesta 2009 alkaen, hallituksen esityksen mukaisesti. Jäsenmaksujen eräpäivä on 30.5.2009.

Jäsenmaksut vuodelle 2009:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 155 euroa

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2009 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Liite 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2009 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2009. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite 4.

Toimintasuunnitelman esittelyä seuranneesta yleiskeskustelusta nousi kolme teemaa Helkan hallituksen konkretisoitavaksi:
– ’Hiertävän Kiven’ edellyttämät toimenpiteet – asuntolatilanteen kartoittaminen eri kaupunginosissa ja mahdollinen asiantuntijaseminaari
– kaavoitusasioihin liittyvän koulutuksen jatkaminen – teemana esim. kaavamerkinnät
– täydennysrakentamisen vaikutukset kaupunginosien palveluihin ja toisaalta viihtyvyystekijöihin, mm. kaupunkiluontoon

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Pohjoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ari Järvinen, Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys (uusi)
varajäsen Simo Sankari, Maunula-Seura (uusi)

Koillinen suurpiiri
varsinainen jäsen Vesa Koskela, Pihlajamäki-Seura (jatkaa),
varajäsen Ritva Hytönen, Tapulikaupunki-Seura (uusi)

Itäinen suurpiiri
varsinainen jäsen Markku Hämäläinen, Myllypuro-Seura (jatkaa)
varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura (jatkaa)

Kaakkoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Timo Korpela, Laajasalo – Degerö Seura (jatkaa)
varajäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura (uusi)

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta ja heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari-Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

§ 12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Marita Manninen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Marita Manninen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Lulu Nenonen
Pitäjänmäki-Seura

Paavo Kaipainen
Maunula-Seura

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2008 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2009
Liite 4 Helkan talousarvio 2009
Liite 5 Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2009