Syyskokous 2009

Aika: 24.11.2009 klo 18.00 – 19.20

Paikka: Helsingin Energian henkilökuntaruokala Kampin Sähkötalossa (Runeberginkatu 1, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 23 henkilöä, valtakirjoja 24 kpl (yhdellä edustajalla kahden jäsenyhdistyksen valtakirja). Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.
Liitteenä 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 35 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helkan puheenjohtaja Aija Staffans. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Lulu Nenonen Pitäjänmäki-seurasta sekä Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 24 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 30.5.2010. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Jäsenmaksut vuodelle 2010:

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 80 euroa
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 105 euroa
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 130 euroa
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 155 euroa

6 §. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Liite 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2010 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2010. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläinen suurpiiri
varsinainen jäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari – Seura (jatkaa)
varajäsen Lea Virtala, Eteläiset kaupunginosat (jatkaa)

Läntinen suurpiiri
varsinainen jäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki – seura (uusi),
varajäsen Tarja Sarjakoski, Munkinseutu (uusi)

Keskinen suurpiiri
varsinainen jäsen Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola- Vanhakaupunki – kaupunginosayhdistys (uusi)
varajäsen Timo Puska, Merihaka – Seura (jatkaa)

Asiantuntijajäsen Martti Helminen (jatkaa)

10 §. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari – Seurasta.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Aija Staffans kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.20.


Pöytäkirjan vakuudeksi

Aija Staffans
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Lulu Nenonen
Pitäjänmäki – seura

Saara E. Tolonen
Kallio – Seura

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2009 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2010
Liite 4 Helkan talousarvio 2010
Liite 5 Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2010