Syyskokous 2010

Aika: 30.11.2010 klo 17.30-18.55
Paikka: Helsingin Energian auditorio Kampin Sähkötalossa (Runeberginkatu 1, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 23 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.
Liitteenä 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 32 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan varapuheenjohtaja Timo Puska avasi kokouksen klo 17.30 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Helkan varapuheenjohtaja Timo Puska. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Lulu Nenonen Pitäjänmäki-seurasta sekä Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 23 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 30.5.2011. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Jäsenmaksut vuodelle 2011:

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 80 euroa
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 105 euroa
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 130 euroa
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 155 euroa

6 §. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2011 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Liite 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2011. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Simo Sankari, Maunula-Seura (jatkaa),
varajäsen Matti Enroth, Pakila-Seura (uusi)

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Katriina Alestalo, Tapulikaupunki-Seura (uusi),
varajäsen Sanna Peltola, Viikki-Seura (uusi)

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Harry Piela, Helsingin Aurinkolahti-Seura (uusi)
varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura (jatkaa)

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura (jatkaa)
varajäsen Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura (uusi)

10 §. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Pentti Hellevaara Siltasaari – Seurasta.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Hyväksyttiin Helkan hallituksen ehdotus lisäykseksi Helkan sääntöjen 11. pykälään esitetyssä muodossaan: ”Helkan hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.”

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Timo Puska kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Timo Puska
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Lulu Nenonen
Pitäjänmäki – seura

Saara E. Tolonen
Kallio – Seura

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2010 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2011
Liite 4 Helkan talousarvio 2011
Liite 5 Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2011