Syyskokous 2011

Aika: 29.11.2011 klo 18.30 – 20.00
Paikka: Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston kokoustila (Siltasaarenkatu 13, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 26 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Liitteenä nro 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen nro 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 37 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.35 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kallio – Seuran puheenjohtaja Raimo Nenonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Enroth Pakila – Seurasta sekä Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 26
jäsenyhdistystä. Liite nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2012. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Jäsenmaksut vuodelle 2012:

yhdistys, jolla on alle       100 jäsentä                    80 euroa
yhdistys, jolla on              100 – 500 jäsentä          105 euroa
yhdistys, jolla on              501 – 1000 jäsentä        130 euroa
yhdistys, jolla on              yli 1000 jäsentä             155 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat (aiemmin tilintarkastajat) eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen jäsenten Simo Sankari ja Katriina Alestalo esittämällä seuraavalla täydennyksellä (toimintasuunnitelman kohtaan 3.2):

Helka valmistautuu 2012 uuden yleiskaavan suunnitteluun, joka toteutetaan lausunnolla olevan asunto-ohjelman mukaan 2013-2016. Vuonna 2012 kerätään tietoa voimassa olevan Yleiskaava 2002:n (1997-2003) valmisteluprosessista, osapuolten roolituksesta, käytetyistä menettelytavoista (vuorovaikutuksista) ja menetelmistä (vuorovaikutuksen ja tiedontuottamisen menetelmistä) sekä yleiskaavan vaikutuksista kaupunginosiin. Lisäksi käynnistetään keskustelu uuden yleiskaavan suunnittelussa käytettävistä menettelytavoista ja roolijaosta kaupunkisuunnitteluviraston, muiden virastojen, Helkan ja kaupunginosayhdistysten sekä kaupunkilaisten välillä. Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2012. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija
Staffans.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen            Tuula Palaste-Eerola, Katajanokka – Seura (uusi),
varajäsen                       Jari Prevost, Kampin kaupunginosayhdistys (uusi)

Läntiset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen            Heikki Leppänen, Konala – Seura (uusi),
varajäsen                       Lulu Nenonen, Pitäjänmäki – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset

varsinainen jäsen            Timo Puska, Merihaka – Seura
varajäsen                       Janne Kareinen, Arabianranta-Toukola-                                     Vanhakaupunki – kaupunginosayhdistys

Asiantuntijajäsen

                                     Tuuli Kaskinen (uusi)

10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta sekä heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala – Seurasta.


11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esitys
listalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ilmennyt.

12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Nenonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.45.


Pöytäkirjan vakuudeksi


Raimo Nenonen

kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.


Pöytäkirjantarkastajat

Matti Enroth
Pakila – Seura ry

Saara E. Tolonen
Kallio – Seura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:
Liite nro 1: Osallistujalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Syyskokouksen 2011 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2012
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2012
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2012