Syyskokous 2012

Aika: 29.11.2012 klo 18.00 – 19.10

Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1, Helsinki)

Läsnä: Viralliset kokousedustajat, 26 henkilöä. Sihteerinä toimi Helkan toiminnanjohtaja Pirjo
Tulikukka. Liitteenä nro 1. osanottajalista ja valtakirjat.

Muut läsnäolijat: Liitteen nro 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 32 henkeä.

1 §. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen klo 18.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 §. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pitäjänmäki-seuran puheenjohtaja Lulu Nenonen. Sihteeriksi kutsuttiin Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Enroth Pakila – Seurasta sekä Pirjo Salo Punavuoriseurasta.

3 §. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 22
jäsenyhdistystä. Liite nro 1.

Kokous todettiin sääntöjen mukaan kokoon kutsutuksi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite nro 2.

5 §. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin pitää edellisvuonna korotetulla tasolla jokaisessa jäsenmaksuluokassa. Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.5.2013. Viivästymisestä peritään 5 euron lisämaksu.

Jäsenmaksut vuodelle 2013:

yhdistys, jolla on alle        100 jäsentä                   80 euroa
yhdistys, jolla on               100 – 500 jäsentä         105 euroa
yhdistys, jolla on               501 – 1000 jäsentä       130 euroa
yhdistys, jolla on               yli 1000 jäsentä            155 euroa

6 §. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan toiminnantarkastajat (aiemmin tilintarkastajat) eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tarkastuksesta. Toiminnantarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7 §. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhden lauseen lisäyksellä kohtaan 2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut: ”Helka kartoittaa vuoden loppuun mennessä kaupunginosayhdistysten nykyiset tilat ja tilatarpeet.” Liite nro 3.

Helkan talousarvio vuodelle 2013 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta alkuvuodesta 2013. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen ja projektimäärärahojen mukaiseksi. Liite nro 4.

8 §. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija
Staffans.

9 §. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksen jäseniksi, seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen   Timo Kopomaa, Maunula – Seura (uusi),
varajäsen              Gösta Engman, Pakila – Seura (uusi)

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen   Riitta Korhonen, Viikki – Seura (uusi),
varajäsen      Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys (uusi)

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen   Risto Rautiainen, Kontula – Seura
varajäsen              Marika Lahti, Puotila – Seura (uusi)

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
                            Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura
                            Juhani Lönnroth, Tammisalo – Seura (uusi)


10 §. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta sekä heidän varahenkilöikseen Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala – Seurasta.

11 §. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ilmennyt.


12 §. Kokouksen päättäminen.

Kokouksen puheenjohtaja Lulu Nenonen kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 19.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lulu Nenonen                                   Pirjo Tulikukka
kokouksen puheenjohtaja                    kokouksen sihteeri

Kokouksessa valittuina pöytäkirjantarkastajina olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet siihen merkityt asiat kokouksen kulun mukaisiksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Matti Enroth                                     Pirjo Salo
Pakila – Seura ry                                 Punavuoriseura ry

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite nro 1: Osallistujalista ja valtakirjat
Liite nro 2: Syyskokouksen 2012 esityslista
Liite nro 3: Helkan toimintasuunnitelma 2013
Liite nro 4: Helkan talousarvio 2013
Liite nro 5: Helkan hallituksen kokoonpano vuodelle 2013