Toimintakertomus 2005

Kotikatu

 

Kokemuksia julkaisujärjestelmästä

 

Vuonna 2005 suurin Helkan Kotikatua koskeva panostus on ollut uuden julkaisujärjestelmän lanseeraaminen. Julkaisujärjestelmän hankinta vastaa niihin haasteisiin, joita kaupunginosien kotisivutoiminta laajentuessaan synnyttää Helkan toimintaan. Julkaisujärjestelmät ovat yleistyneet kaikkialla viime vuosien aikana. Myös Helsingin kaupunki on siirtynyt vuoden 2005 lopulla käyttämään julkaisujärjestelmää kotisivujensa julkaisussa.

Helkan julkaisujärjestelmäprojektissa etsittiin vuonna 2004 kehityskelpoinen ja edullinen open source -järjestelmä, josta muokattiin kaupunginosayhdistyksille soveltuva käyttöympäristö. Mambo-julkaisujärjestelmä pilotoitiin Maunulassa, jossa avattiin ensimmäisenä ns. mambosivut lokakuussa 2004. Tammikuussa 2005 Helka otti käyttöön Mambo-järjestelmän. Koko vuoden aikana n. 20 aluetta on siirtynyt tai siirtymässä järjestelmän pariin. Vastaanotto on ollut suorastaan riemullista ja positiivista. Julkaisujärjestelmä palvelee erityisesti hajautettua päivitystyötä sekä joustavaa uutis- ja tiedottamistarvetta. Julkaisujärjestelmällä saavutettiin seuraavia etuja:

  • Sivut yhdenmukaistuivat ja saivat ”ammattimaisemman” ulkonäön
  • Päivittäminen helpottui ja nopeutui (ei html-koodaustaitoa eikä tiedonsiirto-ohjelmia)
  • Etusivuille saadaan helposti ajankohtaisimmat tiedotteet ja automaattisia uutissyöttöjä muilta sivuilta
  • Sivuille on helppo saada mainostilaa (bannereita)
  • Koulutuksen pituus lyheni (oppilaat oppivat nopeammin)
  • Tiedonhaku helpottui yhä laajenevilta sivuilta hakutoiminnon avulla
  • Sisällöntuottamiseen tulee lisää tahoja, sivut laajenevat ja syvenevät
  • Jatkossa pystytään keskittymään sisältöön tekniikan sijaan
  • Alueita joilla ei aiemmin ole ollut sivustoja ovat perustaneet sellaiset

Koulutus

Koulutuksen suhteen voidaan todeta että kurssien pituus on lyhentynyt neljän päivän mittaisista jaksoista kahden päivän mittaiseen, eli lyhentynyt puolella. Lisäksi kurssilaisten apuna ovat ohjeet, joiden linkki on lisätty jokaisen sivuston yläpalkkiin. Mikäli kursseilla tai ohjeissa on jäänyt  jotakin epäselväksi, kurssilaisia on neuvottu sähköisesti tai sitten he ovat tulleet Helkaan käymään. Toisinaan he haluavat muutaman viikon harjoittelun jälkeen tulla Helkaan vielä oppimaan jonkin tietyn modulin tai komponentin kuten kuvagallerian tai lomakkeen toiminnot. Yleisesti ottaen tuntuma on se, että oppilaat oppivat nopeammin ja koulutuksen sisältö on muuttunut kevyemmäksi. Lähes kaikki kokeilussa mukana olleet kaupunginosat ovat ottaneet ja omaksuneet järjestelmän omakseen. Selkein lopputulos on kuitenkin se, että järjestelmä on kotisivujen teossa nopeampi ja helppokäyttöisempi kuin entiset työkalut. 

Resurssit

Kotisivujen päivitystyö ja siihen liittyvä koulutus ja tuki sekä uuden järjestelmän suunnittelu on vaatinut aiempaa enemmän resursseja. Siirtymävaihe aiheutti runsaasti lisätyötä ja selvän tarpeen Kotikatu-vastaavan työtuntien lisäämiseen siten, että työaika on elokuusta lähtien 30 työtuntia viikossa (20 työtunnin sijaan). Tavoitteena viime keväänä oli perehdyttää 15 kaupunginosaa uuden julkaisujärjestelmän käyttöön. Kirjoitushetkellä näitä sivustoja on 35 kpl, joista 25 on julkisia ja käytössä. Muut 10 odottavat julkaisua. 

Kurssit

Keväällä järjestettiin suurimuotoisia ns. lanseerauskursseja Malminkartanon Kumppanuustalo Horisontissa xxx kpl. Ne olivat pääasiassa neljä-päiväisiä, joko ilta- tai päiväkursseja. Syksyllä taas on järjestetty pienemmille ryhmille (4-5 hlö) lukuisia lyhyempiä (1-2 päivää/iltaa) kursseja joko alkeis- tai jatkokursseja eri puolilla Helsinkiä. Oppimispaikat ovat olleet ilmaisia, esim. Pikku huopalahden Kyläpaja tai Pihlajamäen Lähiöasema. Helkan toimistolla on tapahtunut demo-tilaisuuksia ja yksityisopetusta. 

Tilastot ja kävijämäärät

Kaupunginosien kotisivujen määrä on saavuttanut optimitason. Niitä on n. 50 kpl. Määrän sijaan jatkossa on korostettava kotisivujen toiminnallisuutta sekä viestinnällistä tehokkuutta. Vuoden 2005 lopulla toteutettiin uusi Kotikatu-palvelimen käyttöä monitoroiva tilastointityökalu yhdessä Heli Rantasen ja Jussi Arpalahden kanssa (palvelimen ylläpitäjä). Kun uusi tilastointi otetaan maaliskuussa 2006  täysimittaisesti käyttöön, se mahdollistaa sen, että kaikki tilastot tulostuvat suoraan Kaupunginosat.net -portaalin tilastosivuille. Sieltä kaupunginosasivujen ylläpitäjät voivat nyt seurata sivujensa käyttöä entistä tarkemmin. Myös muut kiinnostuneet (tutkijat, virkamiehet ym.) voivat seurata kaupunginosasivujen käytön kehitystä. 

Yhteenveto

Kaupunginosien kotisivujen määrän ja käytön kasvu on ollut merkittävää neljän viimeisen vuoden aikana Myös kävijämäärät ovat nousseet nopeasti (katso liitteet 1-8 s. 13-23). Helkassa toiminta on kasvanut ja sen mukaan työmäärä. Siksi Kotikatu-vastaavan viikoittaista työtuntimäärää kasvatettiin 10:llä tunnilla. Vuonna 2005 otettiin käyttöön Mambo-julkaisujärjestelmä, jonka testausvaihe voitiin rahoittaa vuoden 2004 rahoituksella.

Vuoden 2005 aikana on keskusteltu kotisivutyön tulevasta organisoinnista kaupunginosissa sekä viestinnällisistä tavoitteista yleensäkin. Julkaisujärjestelmä ohjaa kaupunginosien tiedottamista ja viestintää selkeästi ajankohtaisempaan, vuorovaikutteisempaan ja uutisoivampaan suuntaan, mikä yhdistysten on otettava huomioon myös omassa toiminnassaan. Nykyinen julkaisujärjestelmä haastaa mukaan lähtevien kaupunginosayhdistysten toimintastrategian. Ne joutuvat tässä yhteydessä pohtimaan, haluavatko tarttua aktiivisesti tietoyhteiskunnan tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin. Samalla se avaa aivan uusia mahdollisuuksia ja voi onnistuessaan houkutella yhä laajenevaa toimijajoukkoa kaupunginosien omaleimaisuuden ja elinvoimaisuuden kehittämistyöhön.

Tiiviimpi yhteistyö kaupungin eri virastojen kanssa paikallisen uutisoinnin ohjaamisessa on konkreettisena tavoitteena jatkossa sillä uusi järjestelmä mahdollistaa teknisesti uudet viestintätavat. Helsingin kaupungin rakennusvirasto on ensi vuonna mukana pilottihankkeessa.