Toimintasuunnitelma 2003

Kotikatu

Nykytilanne Kotikatu-projektin tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin ne saavat käyttöönsä www-osoitteen tyyliä www.kaupunginosat.net/nimi.  Näin nämä syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , jossa voi saada ja tuottaa paikallista tietoa yhteisillä foorumeilla ja jossa kaupunginosat saavat näkyvyyttä ulospäin.

Helkan osapäiväinen työntekijä Nina Kalk on toiminut vuonna 2002 teknisenä tukena kaupunginosiin päin. Hän on järjestänyt yhdistysten kotisivuaktiiveille kotisivujen tekoon ja mm. digitaaliseen kuvankäsittelyyn liittyviä kursseja, sekä tarjonnut neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse. Hän on koonnut kattavan toimijaverkoston, johon on voitu saada yhteys postituslistan avulla. Näin tieto mm. Helkan järjestämistä tapahtumista, asiaan liittyvistä tilaisuuksista, koulutuksista ym. on levinnyt tehokkaasti. Nina Kalkin tausta-apuna on toiminut Kotikadun pitkäaikainen kehittäjä ja toimija Heli Rantanen Teknilliseltä korkeakoululta, sekä teknisenä tukena palvelimen toiminnasta ja Zope -ohjelmistoympäristöön kuuluvasta kehittämisestä vastaava atk-asiantuntija Jussi Arpalahti. 

Kotisivukursseja järjestettiin vuoden 2002 aikana 3 kpl neljän päivän kursseja ja koulutettavia oli eri yhdistyksistä yhteensä 45. Kurssit on koettu hyviksi ja erittäin tarpeellisiksi.

Kotikadun toiminta on vuoden 2002 aikana muotoutunut yhä ammattimaisemmaksi. Kotisivuja on perustettu huomattava määrä (n. 35 kpl) ja näiden sivujen ylläpitäjät odottavat Helkan mikrotukihenkilöltä monipuolista palvelua. Kotikadulla onkin tarjota erilaisia Zope -ohjelmaympäristöön  rakennettuja teknisiä palveluja kuten lomakkeet, keskustelufoorumit, laskurit ja äänestystoiminnot, joista viimeksi mainittuja ei ole vielä otettu yleisesti käyttöön. Kaupunginosien toimijoille on annettu rajoitettuja oikeuksia paitsi sivujen päivittämiseen niin myös foorumeiden hallinnointiin.

Kotikatu-palvelimella on nyt noin 35:n kaupunginosan kotisivut. Kotisivujen kävijämäärät ovat olleet hitaassa nousussa. Monissa kaupunginosissa sivujen tekoa ja päivitysrutiineja vasta opetellaan, eivätkä kävijämäärät ole kovin suuria. Joissakin kaupunginosissa (mm. Kallio, Käpylä, Myllypuro, Töölö, Kurkimäki, Oulunkylä) etusivun kävijämäärät ovat kohtuulliset 200-300 kuukaudessa. Tästä poikkeuksena mainittakoon Maunulan kotisivut, joiden sivulla käy lähes 2500 kävijää kuussa ja klikkauksia on kuussa n. 30 000.Helkan sivulla käy noin 600-700 kävijää kuussa.

Kotisivujen lisäksi palvelimella on myös vuorovaikutteiseen kaupunkisuunnitteluun liittyviä tutkimusohjelmistoja kuten Seikkailumetsän suunnittelupeli, Pihlajiston luonnonhoitosuunnitelman sivustot, Seutuvision sivut ja Minun Maunulani –suunnittelukartta. Palvelimelle asennettu Zope -ohjelmisto pyörittää mm. nykyisiä keskustelufoorumitoimintoja. Kaikkia palvelimen toimintoja ja käyttäjäoikeuksia hallitaan yksinkertaisella graafisella käyttöliittymällä.

Palvelimen siirto ja päivitys

Maaliskuun 2003 loppuun mennessä siirretään Kotikatu-palvelin tarkoituksenmukaisempiin tiloihin TKK:n atk-keskuksen palvelintilaan, jossa on mm. diesel-generaattorit sähkökatkojen varalta, varmistettu runkolinja ja ympärivuorokautinen valvonta. Kuluneen vuoden aikana palvelimen nykyisessä sijoituspaikassa TKK:n arkkitehtiosastolla on ollut jatkuvia ongelmia tietoverkon teknisen toimivuuden kanssa, ts. yhteyskatkoksia on ilmennyt usein ja hankaliin aikoihin.

Palvelimen siirron yhteydessä suoritetaan Linux-ohjelmiston päivitys, täydellinen varmuuskopiointi siirrosta aiheutuvien mahdollisten vaurioiden varalta sekä lisäkiintolevyn, lisämuistin ja –tehon hankinta ja asennus. Nämä ohjelmointi- ja asennustyöt suorittaa Kotikadun tekninen ylläpitäjä fil.yo Jussi Arpalahti erillisen sopimuksen mukaisesti.

Toiminnan suunta

Kotikadun tavoitteena on edelleen olla välineenä kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien väliseen vuorovaikutukseen. Toiminnan vakiinnuttua painopiste tulee siirtymään yhä enemmän verkottumiseen ja sisällön kehittämiseen. Kotikatu tarjoaa toimintamallia myös muille kansalaisjärjestöille.

Koulutustoiminta

Tavoitteena on siirtää koulutustoiminta mahdollisimman suurelta osalta verkkoon. Varsinaisten Helkan toimesta järjestettyjen kurssien ohella Helka kotisivuilla oleva ns. Kotisivukoulu on tarjonnut opastusta kotisivujen päivitykseen. Esiin tuleviin kysymyksiin on vastattu yksi kerrallaan ja henkilökohtaisesti. Erilaisten ylläpitorutiinien opettaminen vie aikaa myös runsaasti. On tullutkin esiin, että olisi aihetta kehittää, ts. tuotteistaa Kotikadun toimijoilleen tarjoavaa tuotetta sellaiseksi, että se olisi entistä helpommin käyttöönotettavissa, opittavissa ja muokattavissa itsenäisesti. Tämä tarkoittaa tiettyjen toimintojen sekä teknistä että sisällöllistä ohjeistamista ja ”paketoimista” niin, että mahdollisimman vähän aikaa vievää räätälöintityötä jää Helkan varsinaisen atk-tukihenkilön tehtäväksi. Tällöin aikaa jää enemmän itse kaupunginosaverkoston palveluiden kehittämiseen, Helkan kotisivujen ja www.kaupunginosat.net -portaalin ylläpitoon sekä koulutustehtäviin.


Sisältö: ”Kotikatu-paketti”

1. Uudet ominaisuudet

Käyttäjät ovat toivoneet helposti käyttöön otettavaa ”starttipakettia”, jonka avulla he voisivat päästä sisälle monien sivujen interaktiivisuutta lisäävien ominaisuuksien käytöstä. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm.:
– sivulaskurit (scripti Kotikatu-palvelimella)
– lomakkeet (scripti Kotikatu-palvelimella )
– keskustelufoorumit (Zope -ohjelmistokoodiin sisäänrakennettu ominaisuus)
– äänestystoiminto (Zope -ohjelmistokoodiin sisäänrakennettu ominaisuus)

Näiden ominaisuuksien ohjeistaminen tehdään osin Helkan kotisivuille ja osin henkilökohtaisen kirjallisena tuotteena, jossa asianomainen ylläpitäjä saa tarkan ohjeistuksen asiaan. Aiheesta järjestetään erikseen sovittavana aikana koulutuksia, jotka myös suunnitellaan ”paketiksi” yhdessä Heli Rantasen kanssa.

Kaikki yllämainitut tehtävät vaativat joka tapauksessa yhdistysten edustajilta yhteistyötä ylläpitäjän kanssa, sillä vain ylläpitäjä voi antaa tarpeelliset oikeudet ja käyttäjätunnukset, tekee muutokset lomakkeiden mail.list -tiedostoihin yms.

2. Syvemmälle www-tekniikoihin

Erityisiä www-suunnitteluun liittyviä kysymyksiä on noussut vuoden aikana mm. seuraavista aiheista:
– css-tyylien käyttö
– java script –koodien käyttö
– kuvankäsittely

Näiden www-tekniikoiden hallinta alkaa nykyaikana olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Tyyleillä ja skripteillä saadaan sivuille interaktiivisuutta ja tyylikkäämpi, vähemmän ”kotikutoinen” ulkonäkö. On tärkeää, että Helkan atk-kouluttaja hankkii ensin itse koulutusta ja tietoa näistä jo hieman vaativammista aiheista, ja vie sitten tietoa eteenpäin kaupunginosien toimijoille.

3.  Sisältöohjeistus

Teknisen ”valmispaketin ” lisäksi jatkokehitetään kaupunginosien kotisivujen ylläpitäjille ja kehittäjille suunnattua sisältöpakettia verkkoon. Tätä toimintamallia on jo toteutettu rooperi -harjoituspaketin muodossa. Rooperi-paketissa on valmiiksi mietitty otsikot ja aihepiirijaotus, ja sitä kehitetään edelleen enemmän template (=taittopohja)-tyyppiseen suuntaan. Samoin pyritään ohjeistamaan itse kotisivutyön prosessi suunnittelukokousohjeineen, organisaatioehdotuksineen ym. Maunulan kokemusten pohjalta voi suosittaa työryhmärakennetta, jossa alueellisella päivittäjällä (oli heitä yksi tai useampi) on tukenaan ainakin 2-3 sisällöntuottajaa.

Kurssit

Kevään 2003 aikana on suunnitteilla jatkaa koulutusta samaan tyyliin kuin vuoden 2002 syksyllä, eli neljän päivän kurssisarjoja sisältäen kotisivujen tekoa Frontpage-ohjelmalla, lomakkeiden tekoa, keskustelupalstan editointia sekä kuvankäsittelyä Photoshop-ohjelmalla. Näitä järjestetään ainakin 2-3 kpl kevään aikana. Syksyllä on tarkoitus jatkaa pienryhmillä pajatyöskentelyä esim. kerran viikossa tai joka toinen viikko. (Paikka voisi olla esim. Pikku-Huopalahden kyläpaja).

Tiedottaminen

Internetin merkitys yleensä ja Kotikadun rooli ”työrukkasena” järjestön toiminnassa otetaan entistä selkeämmin huomioon kaikessa tiedotuksessa Helkan sisällä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sekä Helkan kotisivujen että Kaupunginosat.net -portaalin näkyvyyteen ja linkkien käyttämiseen. Kaikissa Helkan tiedotteissa tulee aktiivisesti näkyä myös kotisivujen osoite: www.helka.net. Helkan kotisivuille on jo tuotu näkyvästi Kaupunginosat.net -portaalin sekä Kotikadun projektisivujen osoitteet.

Jäsenjärjestöjä aktivoidaan panostamaan kotisivuihinsa ja olemaan myös yhteydessä toisiinsa mm. Helkan keskustelufoorumin kautta. Jäsenyhdistyksiä muistutetaan siitä, että ne voivat mainostaa tapahtumistaan omaa kaupunginosaansa laajemmin myös Helkan sivuilla.

Helsingin kaupungin kanssa pyritään pääsemään sellaiseen sopimukseen, että linkki kaupunginosien www-osoitelistaan olisi helpommin löydettävissä nykyisiltä kaupungin sivuilta.

Kotikadusta tullaan jatkossakin kertomaan erilaisissa seminaareissa, konferensseissa ja koulutuspäivillä. Jatkossa tullaan panostamaan myös englanninkielisen materiaalin ylläpitämiseen Kotikadun projektisivuilla.

Yhteistyö

Yhteistyötä kaupunginosien kotisivujen kehittämisessä tullaan tekemään muiden vastaavien toimijoiden kuten Espoon kaupuginosayhdistysten liiton EKYLin ja Tampereen Manseyhteisöt-projektin kanssa.