Toimintasuunnitelma 2004

YLEISTÄ

VUODEN TEEMA: 40 vuotta kotikaupungin parhaaksi

Vuonna 2004 HELKA on toiminut neljä vuosikymmentä oman kotikaupungin, Helsingin, ja sen kaupunginosien hyväksi. Siksi tämä on luonteva teema juhlavuodelle ja se tulee leimaamaan vuoden 2004 toimintaa. Juhlavuosi näkyy järjestettävissä tilaisuuksissa ja monella tapaa niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin viestinnässä.

Toiminnassa vuonna 2004 on tärkeänä tavoitteena jäsenistön, kaupunginosayhdistysten ja HELKAn yhteistyön lisääminen, vahvistaminen ja monipuolistaminen. Tähän tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia HELKAn toiminnassa tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

Näistä ensimmäisenä mainittakoon HELKAn avainalueiden kartoittaminen vuonna 2003 ja avainalueiden vastuuhenkilöiden nimeäminen HELKAn hallituksen jäsenistä. Avainalueita ovat talous, viestintä, koulutus, vaaliminen ja Kotikatu. Tavoitteena on tasata hallituksen työtaakkaa ja kanavoida hallituksessa oleva osaaminen tehokkaasti HELKAn toimintaan. Avainalueiden vastuuhenkilöiden panos oman vastuualueensa kehittämisessä ja visioinnissa helpottaa ja jäntevöittää myös HELKAn toimiston työtä. Vuoden 2004 aikana järjestelmän toimivuudesta saadaan kokemuksia, joiden pohjalta voidaan päättää jatkosta.

HELKAlla on ollut Helsingin kaupungilta vuokrattu toimisto vuoden 2003 alusta. Tämä on antanut toiminnalle lisää uskottavuutta ja mahdollistanut monenlaisten tapaamisten järjestämisen omissa tiloissa. Ensi vuoden aikana jäsenjärjestöille muistutetaan, että toimistossa voidaan nykyistä enemmän järjestää työryhmä- ja teematapaamisia.

HELKAn organisaatiossa on tapahtunut merkittävä muutos. Järjestösihteerin sijasta HELKAan on palkattu 24.11. lähtien toiminnanjohtaja.

Vuonna 2004 saadaan tulokset HELKAn YKS-kaupunkiturvallisuus-projektista. Teema on tärkeä ja monia eri tahoja kiinnostava. Näin ollen turvallisuuskysymykset ovat vahvasti esillä.

EUn Suomen edustuston kanssa jatketaan yhteistyötä.

TOIMINTA
a) viestintä

Toimintavuoden 2004 aikana luodaan viestintästrategia, jonka tavoitteena on viestinnän monipuolinen kehittäminen monikanavaisuuden mahdollisuudet huomioiden.

Ulkoisessa viestinnässä on vuonna 2004 pääpaino HELKAn 40-vuotisjuhlavuoden korostamisessa. Juhlavuosi antaa mahdollisuuden liiton ja sen jäsenjärjestöjen toiminnan tunnetuksi tekemiseen. Systemaattisella viestinnällä tuetaan jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten parantamista.

Sisäisen viestinnän kehittäminen kytkeytyy Kotikadun kehittämismahdollisuuksiin. Lyhyellä aikavälillä voidaan kuitenkin kehittää eri toimijoiden välisen kommunikaation sisältöä.

b) koulutus

Jäsenistölle

Luodaan kaupunginosayhdistyksille koulutusstrategia vuodeksi 2004. Johtokuntien jäsenille järjestetään koulutusta yhteistyössä Helsingin Kaupungin Suomenkielisen Työväenopiston kanssa. Koulutus järjestetään viikonloppukurssina helmi-maaliskuussa kokeiluna, jonka pohjalta arvioidaan jatkokoulutuksen tarvetta ja sisältöä. HELKAn omana koulutustoimintana jatketaan kotisivujen teko- ja ylläpitokurssien pitämistä kaupunginosayhdistyksille. Kursseja järjestetään tarpeen mukaan, esim. kahdet keväällä ja kahdet syksyllä.

Hallitukselle

HELKAn hallituksen jäsenille pidetään perehdyttämispäivä tammikuussa 2004.

c) vaaliminen

Vaaliminen on yksi HELKAn avainalueista, jota varten tehdään strategia toimintavuoden aikana. HELKA korostaa ympäristön vaalimisen merkitystä. Lähiympäristön viihtyisyys ja kotikaupungin kulttuuriympäristön hoito sisältyy jossain muodossa jokaisen kaupunginosayhdistyksen ja HELKAn toimintaan. Aihepiiriin liittyvistä selvityksistä ja nykyisistä lainsäädännön edellyttämistä toimista, kansainvälisistä sopimuksista, mielenkiintoisista kohteista ja toimintatavoista halutaan välittää ajankohtaista tietoa jäsenille. Sen toteuttamiseksi järjestetään koulutusta.

Kaupunginosien kulttuuriympäristön vaalimisen edistämiseksi järjestetään koulutusta yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

d) HELKA 40 vuotta

Helkan 40-vuotisjuhlavuosi Yhteistyössä Helsingin Tietokeskuksen kanssa julkaistaan keväällä 2004 julkaisu, jossa käsitellään Helkan toiminnan historiaa ja tulevaisuuden haasteita sekä kansalaisosallistumisen vahvistamista. Tavoitteena on vuoden aikana järjestää myös juhlaseminaari. Juhlavuotta tullaan hyödyntämään Helkan ja kaupunginosayhdistysten työn tunnetuksi tekemisessä.

KOTIKATU

Kotikadun tavoitteena on tuottaa ja välittää paikallista tietoa, mahdollistaa asukkaiden osallisuutta, vaikuttaa alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää jatkuvasti uusia keinoja, joilla voi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöään – kaupunginosaa – koskevissa kysymyksissä.

Nykytilanne

Kotikadun tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin ne saavat käyttöönsä www-osoitteen tyyliä www.kaupunginosat.net/nimi. Näin syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , jossa voi saada ja tuottaa paikallista tietoa yhteisillä foorumeilla ja jossa kaupunginosat saavat näkyvyyttä ulospäin.

Uusi julkaisumedia luo toiminnan suuntaa

Kotikadun tavoitteena on edelleen olla välineenä kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien väliseen vuorovaikutukseen. Toiminnan vakiinnuttua painopiste tulee siirtymään yhä enemmän verkottumiseen ja sisällön kehittämiseen, eli saada sivustoista dynaamiset

Toimintavuonna selvitetään mahdollisuuksia uuden julkaisujärjestelmän käyttöönottamiseksi. Tavoitteena on selain- ja tietokantapohjainen helppokäyttöinen internet-sisällön hallintajärjestelmä.

Koulutus ja kurssit

Ylimenokauden ajan käytössä tulee olemaan kaksi järjestelmää. Koulutusta annetaan tarpeen mukaan, mutta painopistealue tulee olemaan uuden julkaisujärjestelmän sisäänajo. Tavoitteena on siirtää koulutustoiminta mahdollisimman suurelta osalta verkkoon.

Kevään 2004 aikana on suunnitteilla jatkaa kurssitusta uudella julkaisujärjestelmällä ja kuvankäsittelyä PhotoShop-ohjelmalla. Näitä järjestetään tarpeen mukaan. Syksyllä on tarkoitus jatkaa pienryhmillä pajatyöskentelyä esim. kerran viikossa tai joka toinen viikko.

TALOUS

a) rahoitus

HELKA tarvitsee taloudellista tukea nykyisen toimintansa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Budjetin loppusumma on noin 90 000 euroa vuodessa.

Rahoitus tulee pääosin Helsingin kaupungilta ja jäsenmaksuista. Kaupungin osuus muodostuu toiminta-avustuksesta (vuonna 2003 noin 44 000 euroa) ja erikseen haettavasti avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Jäsenmaksujen (5 700 euroa) osuus budjetista on noin 5 %. HELKAn keräämistä jäsenmaksuista 39 % (2 300 euroa) tilitetään Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina.

Vuoden 2003 toiminta-avustusta vähennettiin 4 % ja Kotikatu-avustusta 20 % edellisen vuoden tasosta. Ilman säästöjä nykyistä toimintaa ei olisi voitu jatkaa. Helsingin kaupungin vaikean taloudellisen tilanteen huomioon ottaen kaupungin avustusten pysyminen edes nykyisellä tasollaan on epävarmaa. Vuoden 2004 avustuksista HELKA saa tiedon tammikuussa 2004.

Vuonna 2004 on ponnisteltava entistä enemmän HELKAn taloudellistan resurssien lisäämiseksi ja rahoituspohjan laajentamiseksi.

b) toimenpiteet

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Jäsenmaksujen korottaminen ei ratkaise HELKAn rahoituspulmia ja on otettava huomioon myös jäsenyhdistysten taloudellisten resurssien vähäisyys.

Uusien jäsenten hankkiminen

Vuonna 2004 selvitetään mahdollisuudet kannatusjäsenten hankkimiseen. HELKAn yhteistyö eri tahojen ja sidosryhmien kanssa on viime vuosina jatkuvasti lisääntynyt ja monipuolistunut, jolloin kiinnostusta tukea HELKAn toimintaa kannatusjäsenenä saattaa olla. Kannatusjäsenten ottaminen edellyttää HELKAn sääntöjen muuttamista.

Kaupungin tuki

Jatkuvalla yhteydenpidolla kaupungin ja eri hallintokuntien johtoon pyritään tuomaan esiin kaupunginosatyön merkitystä ja vuorovaikutuksen tärkeyttä kaupungille. Tuomalla esiin se hyöty, mitä toimintamme kaupungille merkitsee, voimme omalta osaltamme vaikuttaa toiminta-avustuksistamme päätettäessä.

HELKAn ja kaupunginosayhdistysten työ on pitkään ollut rahoittajaa eli Helsingin kaupunkia hyödyttävää. Alueellisen tiedon tuottaminen ja välittäminen hallinnon ja päättäjien käytettäväksi sekä osallistuminen vapaaehtoistyönä moniin projekteihin on tuottanut kaupungille merkittävää rahallista säästöä. Esimerkkeinä mainittakoon Siisti Stadi- ja Helsinki Kaikille -projektit.

Vuonna 2004 etsitään yhteistyökohteita ja projekteja Helsingin hallintokuntien kanssa. Näiden tarjoamia mahdollisuuksia HELKAn resurssien lisäämiseen on käytettävä hyväksi. Uusia mahdollisuuksia avaa sosiaalitoimen kanssa viritetty yhteistyö HELKAn ja Helsingin Asukastalot ry:n kanssa.

Kaupungin taloudellisen tuen turvaamiseksi on yhteydenpitoa ja tiedottamista myös päättäjien kanssa lisättävä.

Kotikatu

Vuoden 2004 aikana selvitetään mahdollisuudet Kotikatu-verkon palvelujen tarjoamisesta sopiville tahoille korvausta vastaan.

Muut projektit

Yhteisiä projekteja eri tahojen kanssa on etsittävä ja HELKAlle tarjottavien projektien mahdollisuudet resurssien lisäämiseen on ennakkoluulottomasti selvitettävä.

YHTEISTYÖ
a) yhteistyö kaupungin hallinnon kanssa

Kaupunginosayhdistysten merkityksen korostaminen Helsinkiä kehitettäessä ja yhdistysten aseman parantaminen on keskeisellä sijalla HELKAn toiminnassa. Yleisesti hallinnossa tunnustetaan, että järjestössä tehtävä palkaton työ, kaupunginosia koskevan tiedon tuottaminen ja tiedon välittäminen sekä kehittämisvisiot ovat merkittävä resurssi Helsingin kaupunkia kehitettäessä. Tällainen yhteistyö ja vuorovaikutus edellyttää järjestöltä resursseja. HELKAn hallitus jatkaa keskusteluja niin kaupungin kuin hallintokuntienkin jodon kanssa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman hankkeen Oppimisesta elinvoimaa – pääkaupunkiseudun kaupunginosien kehittämisverkosto (KaKe) ohjausryhmässä on HELKAn edustus.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa jatketaan yhteistyötä keskeisissä kaupunkisuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. HELKAssa seurataan tarkkaan aloitettua yhteissuunnittelua Suursuon ostoskeskuksen kehittämisessä. Tämä on uudentyyppistä yhteistyötä asukkaiden ja hallinnon kesken, jota pyritään laajentamaan muihin kaupunginosiin.

Metodiseminaarien ”Yleiskaavoituksen haasteet” -sarjaa jatketaan. Tätä sarjaa tukevat PKS 2017-projektin puitteissa järjestettävät tilaisuudet ja seminaarit.

Keskustan suunnittelua seurataan ja annetaan palautetta. Kampin ja Töölönlahden rakentaminen sekä kävelykeskustan kehittäminen ovat suuren kiinnostuksen kohteita ja niistä järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuuksia.

Liikennesuunnittelukysymykset tulevat vuonna 2004 käsiteltäviksi HELKAn järjestämissä tilaisuuksissa. Kaupunkisuunnitteluviraston liikenneosaston lisäksi yhteistyötä tarvitaan myös Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa.

Rakennusvirasto

Yleisten töiden lautakunnan asukastapaamisia kaupunginosissa jatketaan ja kehitetään monipuolisemmiksi.

Töhryt Pois- ja Siisti Stadi -projekteissa tehdään yhteistyötä.

Kaupunki kaikille (ent. Esteetön Helsinki) -projektissa jatketaan yhteistyötä niin ohjausryhmässä kuin pilottiryhmissäkin

Kiinteistövirasto

Jatketaan yhteistyötä mm. kaupunginosayhdistysten tilakysymyksissä. Pyritään aloittamaan keskustelut kaupungin asuntotilanteesta ja kaupungin omistamia asuin- ja liiketiloja koskevien päätösten vaikutuksesta alueiden kehitykseen.

Sosiaalitoimi

Jatketaan vuonna 2003 aloitettua keskustelua sosiaalitoimen suurpiirijaon poistamisen vaikutuksesta kuntalaisten ja kunnan väliseen vuorovaikutukseen. Samoin selvitetään Helsingin Asukastaloverkostoyhdistys ry:n (HATY) ja sosiaalitoimen kanssa mahdollisuudet asukastalojen tilojen saamisesta myös kaupunginosayhdistysten käyttöön.

Kulttuuritoimi

Jatketaan yhteistyötä kulttuuriasiainkeskuksen kaupunkikulttuuriyksikön kanssa. Pyritään turvaamaan taloudellinen tuki kaupunginosayhdistysten järjestämille tapahtumille ja tilaisuuksille

Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Yhteistyön lisäämiseksi ympäristökeskuksen kanssa järjestetään keskustelutilaisuus viraston johdon ja HELKAn hallituksen kesken.

b) kansainvälinen toiminta

Jatketaan yhteistyötä EUn Suomen edustuston kanssa järjestämällä toukokuussa Malmi-päivien yhteydessä yhteinen tapahtuma.

c) muut yhteistyötahot

HELKAn edustus on sisäasiainministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön vetämässä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutustyöryhmässä.

PROJEKTIT

YKS-projekti

Vuonna 2002 aloitettu YKS-projektin loppuraportti luovutetaan oikeusministeriölle 31.3.2004.

Projekti on herättänyt laajaa kiinnostusta jäsenkentässä ja kaupungin hallinnossa. Vuonna 2004 projekti pyritään laajentamaan 20:een uuteen alueeseen edellyttäen, että tarvittava rahoitus saadaan järjestymään.

PKS 2017

Ihmemaa Suomi 2017 -hankkeessa on pääkaupunkiseutu mukana erillishankkeena PKS 2017. Siinä keskitytään vuorovaikutteisesti keskustelemaan pääkaupunkiseudun tulevaisuuden näkymistä alueellisesta, kaupunginosanäkökulmasta. PKS 2017 -projekti tarjoaa ensi vuonna aiheita, jotka kiinnostavat kaikkia kaupunginosan toimijoita, ei vain kaupunginosayhdistyksiä. Näiden asioiden esille ottaminen ja niitä käsittelevät swotit vahvistavat kaupunginosayhdistysten ja siten myös HELKAn toimintaa.

Muut projektit

Yhteisiä projekteja eri tahojen kanssa on etsittävä ja HELKAlle tarjottavien projektien mahdollisuudet resurssien lisäämiseen on ennakkoluulottomasti selvitettävä. Myös mahdollisuudet uudenlaisten toimintatapojen ja palvelujen kehittämiseen uusien yhteistyökumppanien kanssa tutkitaan.

JÄSENISTÖ JA HALLINTO

Jäsenet

HELKAlla on jäseninä 62 kaupunginosayhdistystä.

Jäsenistön ja HELKAn yhteistyö ja tiedonkulku ovat avainasemassa toimintaa kehitettäessä ja uusia toimintatapoja etsittäessä. Kaksi kertaa vuodessa pidettäviä puheenjohtajien palavereita jatketaan.

Helka maksaa kaupunginosayhdistysten puolesta Teostolle menevät maksut (n 1000€/vuodessa).

Jäsenyydet

HELKA on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Vuosikokoukset

HELKAn sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokous maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Niissä käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä jäsenjärjestöjen käsiteltäviksi esittämät asiat. Kokousten yhteydessä järjestetään oheisohjelmaa ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista.

Hallitus ja työryhmät

HELKAn hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsen. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta, tarvittaessa useamminkin.

Vastuu liiton toiminnasta ja sen kehittämisestä kuuluu koko hallitukselle. HELKAn avainalueiden vastuuhenkilöt vastaavat avainalueiden toiminnan kehittämis- ja toimintalinjoista. Avainalueita ovat koulutus, viestintä rahoitus vaaliminen, ja kotikatu,

Työryhmien käyttämistä eri tarkoituksiin ja projektien apuna tehostetaan. Kaupunkisuunnittelutoimikunta valmistelee edelleen liitolta pyydetyt lausunnot ja kannanotot.

PKS 2017 -työryhmä jatkaa toimintaansa.

HELKA 40 vuotta -työryhmä saattaa työnsä päätökseen vuoden kuluessa.

Henkilökunta ja toimisto

HELKAn henkilökunnan muodostavat toiminnanjohtaja ja osapäiväinen kotikatu-vastaava, jotka tarvittaessa toimivat toistensa sijaisina.

HELKAn toimisto sijaitsee osoitteessa Unioninkatu 28 B, 00100 HELSINKI. Toimisto on myös hallituksen ja työryhmien kokousten pitopaikka.