Toimintasuunnitelma 2010

1. YLEISTÄ

Palveluosallisuuden kehittäminen ja toimiva paikallisviestintä

Vuonna 2010 Helka haluaa olla jäsenilleen helposti lähestyttävä ja kaupungille osallistumisen ja palveluosallisuuden asiantuntija. Helka kehittää asukasosallistumista ja paikallispalveluja: aidoissa kaupunginosaympäristöissä ja todellisten käyttäjien avulla. Helka pyrkii aktiivisesti mukaan käynnissä olevaan kaupungin palveluverkkouudistukseen. Tavoitteena on kehittää asukaslähtöistä paikallisen palvelupalautteen mallia (esim. palveluraadit). Työssä hyödynnetään jäsenyhdistyksille karttunutta kokemusta sekä Helkan jo kehittämiä alueellisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen työkaluja ja toimintamalleja.

Jäsenistölleen Helka tarjoaa työkaluja ajankohtaisiin, nopeaa reagointia edellyttäviin haasteisiin. Avainasemassa on toimiva paikallisviestintä. Paikallistiedottajien ja kotisivujen ylläpitäjien verkostojen muodostumista tuetaan aktiivisesti (mm. tarjoamalla tarpeellista koulutusta). Konkreettisia apuvälineitä saadaan myös Kotikadun uusien toiminnallisuuksien kautta. Vuonna 2010 kaupungin hallintokunnista saadaan jo RSS-syötteitä, jolloin tiedotteiden jakelu Helkan kautta suoraan kaupunginosiin mahdollistuu. Asukastoiminnan imagoa Helka vahvistaa tavoittelemalla kaikissa toimissaan laajaa myönteistä näkyvyyttä mediassa.

EU-rahoitteinen ’CADDIES’ on Helkan suurin käynnissä oleva projekti. Se tuo kansainvälistä näkyvyyttä Helkalle asukasosallistumisen osaajana ja Helsingin kaupungille aktiivisten asukkaiden kautta. Projektissa kehitetään asukkaiden osallistumista ja kaupunginosien visioita ja strategioita yhteistyössä Ruotsin Norrköpingin ja Latvian Riian kanssa (Liite 1).

2. TOIMINTA

2.1 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

2.1.1 Viestinnän palvelut

– Kaupunginosille tarjotaan edelleen veloituksetta kotisivupohjat sekä koulutusta ja teknistä tukea
www.kaupunginosat.net -sivustoa kehitetään kaikkia kaupunginosia palvelevana asukasportaalina
www.helka.net -sivustosta rakennetaan Helkan jäsenistön omaa viestintäkanavaa
– Järjestetään sähköisten tiedotteiden automaattinen jakelu kotisivuilla (RSS-syötteet, mm. kaupungin hallintokuntien tiedotteet ja Helkasta/ kaupunginosista lähtevät tiedotteet)
– Tarjotaan karttapohjaiset palveluhakemisto ja tapahtumakalenteri kaikille Kotikatu-verkoston sivustoille
– Tarjotaan jäsenistölle päivitetty sähköinen kaupunginosayhdistysten yhteystietolista, n. 4-5 kertaa vuodessa ilmestyvä jäsentiedote sekä tukea suurpiiritiedottamiseen (hallituksen jäsenten kautta)
– Toteutetaan www.helka.net –sivuille sähköinen lomake, jolla jäsenet toimittavat vuotuiset tärkeät yhteystietonsa Helkaan
– Selvitetään intranet-toiminnon kehittämisen sekä sosiaalisen median käyttöönoton mahdollisuuksia kotisivuilla (esim. Facebook-yhteydet)
– Aktivoidaan jäsenyhdistyksiä nimeämään tiedottajat ja kehittämään oman alueensa paikallisviestinnän rakenteita. Tiedottajille Helka tarjoaa koulutusta ja tukea viestinnän kehittämiseen
– Kootaan alueellisen yhteistyön hyviä käytäntöjä Helkan kotisivuille
– Media- ja sidosryhmäyhteistyötä tehostetaan laatimalla lehdistötiedotteita
– Seminaareissa ja yleisötilaisuuksissa tuodaan aktiivisesti esiin jäsenyhdistysten monipuolista toimintaa

2.1.2 Koulutuspalvelut

– Tiedotetaan jäsenille sidosryhmien järjestämistä ajankohtaisista toimintaa tukevista koulutuksista. Kotikadun koulutustarjonnassa huomioidaan vasta-alkajat, ylläpitäjät ja edistyneet sekä erityistoiminnot (mm. kuvien lisääminen). Tarjotaan viestinnän koulutuksia nimetyille paikallistiedottajille
– Jäsenistölle tarjotaan tarpeen mukaan myös tapahtumanjärjestäjän, nettitiedonhaun, kaupungin päätöksentekoprosessien ja kaavakoulutusta

2.1.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

– Tarjotaan asiantuntemusta ja käyttäjänäkökulmaa kaupungin palveluverkkouudistukseen. Hyödynnetään työssä mm. Kansalaiskanava-projektissa syntynyttä Helkan Käyttäjädemokratiaklubia. Laaditaan hahmotelma paikallisesta palveluraati– tai vastaavasta toiminnasta (hyödynnetään omia aiempia malleja ja jäsenten kokemuksia toimivista käytännöistä). Asukas- ja käyttäjänäkökulmaa tuodaan esiin kaikissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa hallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
– Kootaan Helkalle ns. ”Neuvonantajien ryhmä”, johon kutsutaan Helkan sparraamisesta ja verkottamisesta kiinnostuneita avainhenkilöitä sidosryhmistä (asiantuntijat, kaupunginosa-aktiivit, kaupungin merkittävät edustajat)
– Järjestetään koulutuksia, seminaareja ja vuotuinen virkistys- ja verkottumistapahtuma: merellinen puheenjohtajapalaveri
– Seurataan kaupunginosien Teosto-maksujen kehittymistä ja selvitetään tukimahdollisuuksia Teoston vuoden 2010 alussa päättyvän Helka-yhteissopimuksen tilalle Teoston ja jäsenten kanssa neuvotellen.
Hiidenkivi-lehden vuosikerta tulee jokaisen Helkan jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle Suomen kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tuomana jäsenetuna

2.2 VAALIMINEN

Kotiseutuliiton valtakunnallisen JOY (Jokaisen oma ympäristö) -kampanjavuoden toimintaan osallistutaan:
– kokoamalla uusia Kotikaupunkipolkuja Helsingin kaupunginosiin toteutuvien määrärahojen turvin (tarkemmin: liite 2)
– Seuraamalla ja välittämällä ajankohtaista tietoa jäsenille teemaan liittyen

2.3 LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Annetaan lausuntoja ja mielipiteitä Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta keskeisistä ja laajoista asukkaita koskettavista teemoista tai hankkeista. Julkaistaan kannanotot kotisivuilla ja toimitetaan tärkeimmät tiedotusvälineille.

3. YHTEISTYÖ

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

– Jatketaan alueellisten verkostojen vahvistamista ja suurpiiriyhteistyön tukemista (mm. suurpiiritapaamiset). Myös Helkan vuosikokoukset ja puheenjohtajapalaveri tarjoavat jäsenistölle verkostoitumisen mahdollisuuksia. Suurpiirijaon toimivuus otetaan tarkasteluun suhteessa nykyisiin todellisiin toiminnallisiin alueisiin ja asiassa voidaan tehdä uusia avauksia tarpeen mukaan
– Helkan hallituksen jäsenet hoitavat Helka-asiain viestintää suurpiireille

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA

Syvennetään yhteistyötä kaupungin ja sen hallintokuntien kanssa. Tarjotaan asukasosallistumisen asiantuntemusta ja -käytäntöjä kaupungin työryhmiin ja verkostoihin:
– Kartoitetaan ja kootaan yhteen asukasnäkemyksiä ja välitetään niitä kaupungin hallinnolle.
– Viedään asukaslähtöisen kaupungin viestiä hallinnon eri tasoille. Korostetaan asukkaiden avainroolia käyttäjäpalautteen tuottamisessa ja kehitetään palautemahdollisuuksia hyvinvointi- ja muiden palvelujen ylläpi-tämiseksi
– Helka edistää paikallisen yhteisöllisyyden kehittymistä, mikä lisää kaupungin sosiaalisesti kestävää kehitystä. Helkan jäsenaktiivit ”ajattelevat paikallisesti, toimien samalla maailmanlaajuisesti”, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
– Jatketaan kaupunkisuunnitteluviraston kanssa kaavakoulu-yhteistyötä, sekä tehdään CADDIES-projektin puitteissa yhteistyötä ”esikaupunkien renessanssissa”. CADDIES-hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä myös rakennusviraston kanssa. Hkr:n ’yleisen siisteyden edistämisen työryhmän’ toimintaan osallistutaan jatkossakin.
Kirjastotoimen kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä
CADDIES-projektialueilla sekä kaupunginkirjaston 150. juhlavuoteen liittyen.
– Pyritään varmistamaan edellytykset kaupunginosatapahtumien järjestämiseksi Kulttuuritoimen kanssa
Kulttuuritoimen, Nuorisotoimen ja HKL:n kanssa jatketaan loppuvuodesta 2009 käynnistynyttä projektia ilmoitustaulujen saamiseksi metroasemille.
Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa jatketaan hyvää yhteistyötä palautteenantomahdollisuuksien tarjoamiseksi asukkaille. Konkreettisena tavoitteena on saada kaupungin palvelukartan tiedot syötettyä automaattisesti Helkan palveluhakemistoon sekä rahoitus tälle hankkeelle.
– Seurataan Rakennusvalvontaviraston rakennusjärjestyksen uudistamisen prosessia ja otetaan siihen kantaa jäsenten toivomassa laajuudessa.
H:gin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa tutkitaan mahdollisuus nivoa jäsenyhdistysten safety-toiminta osaksi kaupungin turvallisuustyötä. Työ käynnistyy vuoden 2010 alussa toteutettavissa yhteisissä, uutta toimintamallia miettivissä, työpajoissa.

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Seudullista yhteistyötä edistetään:
– Neuvottelemalla muiden pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL, Vantaan Kotiseutuliitto).
– Tarjoamalla osaamista Helsingin alue- ja kehittämistoimiston Kuninkaankolmio-projektille alueellisen yhteistyön konkreettisessa organisoinnissa (mm. Kuninkaankolmion aluefoorumi).
– Osallistumalla aktiivisesti seudullisiin yhteistyötilaisuuksiin (esim. Helsingin seudun liikennejärjestelmä 2011:n asukastilaisuudet)

3.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Helka toteuttaa kansainvälistä ”CADDIES”-projektia kumppaniensa Ruotsin Norrköpingin ja Latvian Riian kanssa myönnetyn EU-rahoituksen puitteissa. Projektissa kehitetään paikallistason osallistumisprosesseja eri näkökulmista (paikalliset visiot/strategiat, asukkaiden osallistaminen sekä alueellisen viestinnän rooli näiden mahdollistajana). Tarkemmin liitteessä 1.

3.5 MUU YHTEISTYÖ

– Jatketaan yhteistyötä Suomen Kotiseutuliiton kanssa (mm. Kulttuuriympäristöjen kampanjavuosi 2010).
– Osallistutaan valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
– Toteutetaan ”Prosessiseuranta tapahtumien ja verkostojen arkistointiin” -projekti Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kanssa
– Osallistutaan Tiehallinnon kansalaisfoorumi-työhön nimetyn edustajan välityksellä.
– Ollaan aktiivisesti mukana osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien sidosryhmien hankkeissa.

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 Jäsenet

Helkan jäseninä on 75 kaupunginosatoimintaa harjoittavaa yhdistystä Helsingin kaupungin alueella. Jäsenmäärän kasvua tavoitellaan edelleen. Sipoon liitosalueen asukastoimijoita informoidaan aktiivisesti Helkan toiminnasta.

4.2 JÄSENYYDET

Helka on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

4.3 VUOSIKOKOUKSET

Helkan sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kuullaan alustuksia ja tietoa ajankohtaisista teemoista.

4.4 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallituksen kokouskäytäntöjä uudistetaan vuoden 2010 aikana:
– Hyödynnetään hallituksen jäsenten ja uuden ”neuvonantajien ryhmän” erityisosaamisalueita (Ks. 2.1.3, Helkan ”neuvonantajien ryhmä”)
– Työryhmissä ja työpajoissa työstetään ainakin viestintään, strategioihin, lausuntoihin sekä CADDIES- projektiin kytkeytyviä teemoja. Tarvittaessa perustetaan muitakin työryhmiä. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita.
Helkan roolia kattojärjestönä vahvistetaan; sen tieto, kokemus ja kanavat saatetaan jäsenten käyttöön entistä tehokkaammin. Konkreettisesti asiaa edistää Kotikadun sivustouudistus sekä parhaiden käytäntöjen viestiminen ja levittäminen.

4.5 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Tavoitteena on turvata nykyinen toimitila sekä toimiston henkilöresurssit ja työsuhteiden jatkuvuus kaupungin ja projektiavustusten turvin:
– vakituinen toiminnanjohtaja
– määräaikaiset: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu), Helkan projektien toimihenkilöt ja jäsensihteeri/viestintätyöntekijä
Helkan jäsenyhdistykset voivat (peruskäytön ulkopuolisena aikana) varata käyttöönsä kokoustilaa Helkan Ruoholahdenkatu 10 B:ssä sijaitsevasta toimistosta.

5. TALOUS

5.1 RAHOITUS

Vuoden 2010 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 290 000 euroa. Päärahoituslähteitä ovat Helsingin kaupungin avustukset sekä projektimäärärahat. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja sekä Kotikatu-osuuden. Kaupungin osuus kokonaisuudesta on n. 40 % ja projektien yhteensä n. 57%. Jäsenmaksujen osuus kokonaisbudjetista on noin 3 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2010 puolella.

5.2 VARAINHANKINTA

5.2.1. Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2010
Jäsenmäärä alle 100       80 euroa
Jäsenmäärä 100-500     105 euroa
Jäsenmäärä 501-1000   130 euroa
Jäsenmäärä yli 1000      155 euroa

5.2.2. Kaupungin tuki

Helkan toiminta tuottaa vuosittain Helsingin kaupungille huomattavia taloudellisia hyötyjä. Helka tukee Helsingin ja koko seudun myönteistä kehitystä tuottamalla asukasosallistumisen asiantuntemusta ja -käytäntöjä. Helka toimii online-kanavana alueilta ja alueille: se verkostoi paikallistoimijoita kaupunginosissa (mm. Kotikatu-verkoston kautta). Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa kaikille kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Lisäksi Helka osallistuu lukuisiin kaupungin yhteistyöryhmiin sekä ohjelma- ja strategiatyöhön pyydettynä asiantuntijana.

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut (toiminnanjohtaja), osan nykyisestä toimitilavuokrasta sekä Kotikadun peruspalvelut. Projektien avulla katetaan Helkan laajenevan palvelu- ja kehittämistoiminnan rahoitustarpeita. Yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan määrätietoisesti resursoinnin varmistamiseksi.

5.2.3 Muu varainhankinta

Projektitoiminnan merkitys Helkan toiminnan rahoituksessa on edelleen merkittävä. Tutkitaan aktiivisesti uusia projektirahoitusmahdollisuuksia. Liitteen 2. projektin rahoitus vuodelle 2010 on vielä osittain auki.

TOIMINTASUUNNITELMAN LIITTEENÄ HELKAN PROJEKTIT 2010:

Liite 1: CADDIES-projekti ja Kotikaupunkipolku-projekti


CADDIES-projekti

Helkan kansainvälistä EU-rahoitteista CADDIES-projektia jatketaan koko vuosi 2010. CADDIES on lyhenne englanninkielisestä nimestä ”Creating Attractive, Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants”, eli ”houkuttelevien ja dynaamisten yhteisöjen rakentaminen yhdessä asukkaiden kanssa”. Projektissa verkostoidaan ja osallistetaan asukkaita ja muita aluetoimijoita lähiympäristönsä kehittämiseen. Projektin vetovastuussa on Norrköpingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö. Projektin kolmas kumppani on Riian kaupunki. Projektin kohdealueiksi Helsingissä valikoituivat Pohjois-Haaga/Kannelmäki sekä Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki.

Vuoden 2010 aikana jatketaan yhteistyökaupunginosissa käynnistynyttä visio- ja strategiatyötä. Helka on mukana tukemassa paikallisia prosesseja, vahvistamassa verkostoja ja etsimässä yhteistyökumppaneita laadittaville konkreettisille paikallisille toimintasuunnitelmille. Helkan erityisteema CADDIES-projektissa on paikallisen visio- ja strategiatyön mallintaminen, jota toteutetaan konkreettisesti asukkaille ja paikallistoimijoille järjestettävien työpajojen avulla.

Yhteistyötä projektikumppanien kanssa jatketaan tiiviisti läpi vuoden. Projektitapaamisiin osallistutaan vähintään kolme kertaa vuodessa. Kansainvälisen projektiseminaarin järjestäminen osuu Helkan kohdalle jälleen syys-/joulukuussa 2010. Projektin kohdealueiden asukasryhmän tutustumismatka joko Norrköpingiin tai Riikaan toteutetaan vuoden 2010 aikana. Projektin tuotoksena syntyvää käsikirjaa työstetään eteenpäin projektikumppanien kanssa: testattuja menetelmiä dokumentoiden ja kohdealueiden visio- ja strategiaprosesseja mallintaen.

Kotikaupunkipolku-projekti

Maahanmuuton, kaupunginosien välisen muuttoliikkeen ja suurten aluerakentamisprojektien toteutuessa kyky kiinnittyä nopeasti uuteen elinympäristöön nousee tärkeäksi. Kotikaupunkipolkujen avulla edistetään muuttajien kotiutumista, kansalaisten paikallistuntemusta ja lähiliikkumista sekä vahvistetaan kaupunginosien identiteettiä. Kotikaupunkipolut kuvaavat kartalle koottujen kävelyreittien avulla urbaania elinympäristöä kokonaisvaltaisesti ja mielenkiintoisesti suoraan paikan päällä. Polkukohteet esittelevät mm. paikallista luontoa, historiaa, kulttuuria, rakennuksia, henkilöhahmoja sekä tulevaisuudennäkymiä. Reitit ja kohdekuvaukset kootaan monipuolisiksi asukkaista ja asiantuntijoista koostuvien työryhmien toimesta.

Helka kokoaa rahoitusta Kotikaupunkipolku-projektille aktiivisesti eri lähteistä. Suomen Kotiseutuliiton v:n 2010 ”Jokaisen yhteinen ympäristö” –kampanjan (JOY) puitteissa toteutetaan Helsingin kotikaupunkipolkujen koordinointia, kehittämistä ja neuvontaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Suomen kulttuurirahastolta edellisvuoden lopulla anottavan avustuksen päätös saadaan helmikuun 2010 lopulla. Helkan jäsenet voivat hakea erillismäärärahoja kotikaupunkipolkuaineistojen toteuttamiseen Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan maakuntarahastolta. Myös lähiörahaston ja sisäasiainministeriön kotouttamismäärärahan hakumahdollisuudet tutkitaan.

Projektin ohjausryhmä päättää uusien kotikaupunkipolkujen tarkastelualueet kaupunginosien halukkuuden ja valmiuden sekä polkujen tasapuolisen sijoittumisen pohjalta. Kotikaupunkipolkuja ja niiden kokoamista esitellään aktiivisesti Helkan kotisivulla ja tapahtumissa.