Toimintasuunnitelma 2012

1. YLEISTÄ

Vuonna 2012 Helka jatkaa kaupunginosatoiminnan uudistamista ja sen edellytysten kehittämistä. Se jatkaa myös muuttuvan järjestötoiminnan haasteiden ratkomista. Tämä edellyttää yhdistysten avainprosessien tunnistamista ja yhteisten resurssien kokoamista uuden ideointiin ja toteutukseen. Helkan ja kaupunginosayhdistysten roolia kehitetään uusia toimintatapoja edistävään suuntaan. Kaupunginosayhdistyksiä kannustetaan tarttumaan paikallisten kumppanuuksien koordinointiin ja paikallisten resurssien näkyväksi tekemiseen.

Helka vahvistaa julkista kuvaansa uudistushaluisena paikallisuuden puolesta toimivana ja vaikuttavana asiantuntijayhteisönä. Sen asiantuntemuksen kysyntä kasvaa joka vuosi. Tavoitteena on laaja, myönteinen näkyvyys eri medioissa. Toimintavuoden aikana osallistutaan myös Helsinki 200-v. pääkaupunkina ja World Design Capital 2012 -teemavuoden tapahtumiin ja tilaisuuksiin tuomalla esiin asukasnäkökulmaa.

Helka kehittää osaamistaan tarttumalla aktiivisesti sille tarjottuihin yhteistyömahdollisuuksiin ja kumppanuuksiin. Se edistää lähidemokratiateemaa kehittämällä paikallisia yhteistyömalleja ja -menetelmiä sekä tarjoamalla asiantuntijuuttaan (katso tarkemmin liitteistä: Helkan projektit). Kaupunginosayhdistykset luovat omalta osaltaan edellytyksiä hallinnon paikallistamisen kehitykseen. Asukastalot ja muut kaupunginosien fyysiset kohtaamispaikat ovat paikallisen yhteistyön ja verkostoitumisen keskeinen edellytys. Helka tekee yhteistyötä paikallisten kohtaamispaikkojen edellytysten turvaamiseksi sekä hallinnon hyväksynnän ja tuen varmistamiseksi niille.

Kaupunginosatoiminnan tietotaitoa tarjotaan jäsenille pitkin vuotta antamalla monipuolista koulutusta ja järjestämällä seminaareja. Vyyhti-projektin kautta voidaan järjestää kaupunginosatoimintaa tukevia koulutuksia ja 2011 päättyneen CADDIES-projektin oppeja jalkautetaan kaupunginosiin. Vuoden aikana toteutetaan lisäksi seminaari täydennysrakentamisen teemasta sekä rakennusperinnön vaalimiseen liittyvä koulutus.

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Vuonna 2012 jatketaan kaupunginosayhdistysten toimintamallien ja sisältöjen uudistamista. Kaupunginosayhdistyksillä on keskeinen rooli viihtyisien ja toimivien kaupunginosien luomisessa. Jäsenistöä kannustetaan erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueensa kestäväksi kehittämiseksi. Kaupunginosayhdistykset voivat vahvistaa lähiyhteisöllisyyttä ja paikalliskulttuuria verkostoitumalla muiden paikallistoimijoiden kanssa tai houkuttelemalla heitä jäsenikseen. Näin tuetaan paikallisia kumppanuuksia ja vahvistetaan paikallisten palvelujen säilymistä, jopa uusien palvelujen saamista. Helka etsii itsekin uusia yhteistyökumppaneita sekä vahvistaa vanhoja toimivia kumppanuuksia (eri hallintokunnat, kirjastot, jne.).

Helkan toiminnassa painottuu kaupunginosatoiminnan kehittäminen ja sen julkisen kuvan uudistaminen inspiroivaksi ja uutta luovaksi. Tämä edellyttää, että uudistamista kaipaavat asiat tunnistetaan ja yhdessä ideoidaan uudistumisen suuntaviivat. Kaupunginosatoimintaa virkistetään parhaiten uusien käytäntöjen ja toimintamuotojen kautta. Niiden avulla on mahdollista houkutella mukaan uusia aktiivisia toimijoita, myös nuorempia ikäluokkia. Käytännössä Helka voi tukea jäsenyhdistystensä toimintakulttuurin uudistumispyrkimyksiä kooten ja aktivoiden kaupunginosatoimijoiden vertaisverkostoa. Toimintakulttuurin uudistamiseen jaetaan hyviä käytäntöjä ja tarjotaan koulutusta.

Erityisesti yhdistysten hallinnon rutiinit kaipaavat uudistamista (mm. hallitustyöskentely). Uusien sähköisten välineiden entistä laajempaa hyödyntämistä yhdistystoiminnassa ja paikallisviestinnässä tuetaan. Helka tarjoaa vuoden 2012 aikana koulutusta toimintatapojen uudistamiseen mm. Vyyhti-projektinsa kautta. Helkan CADDIES-projektissa tuotettuja välineitä paikallistoiminnan ylläpitämiseen ja aktivointiin tarjotaan jäsenyhdistyksille ja muillekin kaupunginosatoiminnasta kiinnostuneille.

Kehittyvät verkostot tarvitsevat toimiakseen alustoja. Paikallisviestinnän alustojen kuntoon saattaminen on keskeinen menestystekijä nykyaikaista kaupunginosatoimintaa toteuttaville yhteisöille. Helka tarjoaa jäsenistölleen sekä helppokäyttöisen alustan (Kotikatu-julkaisujärjestelmä) että koulutusta ja tukea sen käyttöön. Aiemmin kehitetyt toiminnallisuudet, tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto saadaan vihdoin laajemmin kaupunginosien käyttöön, kun Kotikadun järjestelmäpäivitys valmistuu vuoden 2012 aikana. Viestinnän alustojen avulla kerätään yhteen kaupunginosien keskeisiä resursseja (kuten erilaiset toimijat, paikallispalvelut ja tapahtumatarjonta). Niillä kootaan myös kehittämistä koskevaa tietämystä kaikkien toimijoiden yhteiseksi hyödyksi.

Kaupunginosien identiteettien vahvistamista ja vaalimista jatketaan olemassa olevien toimintamuotojen, kuten Helkan koordinoimien kotikaupunkipolkujen kokoamisen kautta (ks. tarkemmin toimintasuunnitelman liitteistä).

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helkan ja kaupunginosatoiminnan näkyvyyttä parannetaan entisestään. Keinoina käytetään verkostoitumista ja sidosryhmäsuhteiden aktiivista ylläpitoa sekä hallintoon että moniin muihin sidosryhmiin. Myös seminaarien tai työpajojen järjestäminen sopivien kumppanien kanssa vahvistaa myönteistä kuvaa kaupunginosatoiminnasta.

Helka esittää kannanottoja ja antaa lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta keskeisistä teemoista ja hankkeista. Kannanotot julkaistaan kotisivuilla ja tärkeimmistä viestitään medialle. Ajankohtaisiin asioihin tartutaan ennakoivasti ja viipymättä. Aiheita, joihin on otettu kantaa, seurataan jatkossakin ja niitä edistetään myös omassa toiminnassa. Asukas- ja käyttäjänäkökulmaa korostetaan kaikissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa hallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Helka kehittää ”nopean toiminnan menettelytapoja”, esimerkiksi jonkin uuden sähköisen ryhmätyökalun avulla. Hallituksen sähköinen päätöksentekomahdollisuus voi tukea pikaista reagointia tilanteissa ja teemoissa, joihin törmätään nykyisessä toimintaympäristössä yhä useammin.

2.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

– Helka tarjoaa kaupunginosille kotisivupohjan veloituksetta. Samalla annetaan kotisivujen käyttöön tarpeellinen koulutus ja tekninen tuki. Kotisivut ovat paikallisen viestinnän kulmakivi ja parhaimmillaan myönteistä kehittämistä siivittävä alusta. Helka kannustaa jäsenistöään voimakkaasti kaupunginosan kotisivujen rakentamiseen.
– Helka tarjoaa Joomla-järjestelmäpäivityksen valmistuttua (vuoden 2012 kuluessa) karttapohjaisen palveluhakemiston ja tapahtumakalenterin kaikille Kotikatu-verkoston sivustoille.
www.kaupunginosat.net -sivusto palvelee kaupunginosien yhteisenä portaalina. Sinne kertyy kaupunginosasivujen linkkien lisäksi monipuolista tietoa, tapahtumia ja esimerkkejä kaupunginosatoiminnasta ja kaupunginosien kehittämisestä
www.helka.net -sivusto palvelee jäsenistöä Helkan omaan toimintaan liittyvän viestinnän kanavana
– Helka tutkii sähköisten tiedotteiden (ns. RSS-syötteet) automaattista vastaanottoa edelleen, jotta saataisiin kaupungin hallintokuntien viestintää suoremmin kaupunginosiin
– Helka ylläpitää jatkuvasti päivitettävää sähköistä kaupunginosayhdistysten yhteystietolistaa www.helka.net sivustolla
– Helka lähettää jäsenistölle ajankohtaisista asioista n. 4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen
– Helka tutkii sosiaalisen median tuomia uusia viestinnän ja verkottumisen mahdollisuuksia kokeillen itse niiden käyttöä soveltuvilta osin (facebook), huomioiden myös nämä yhteydet kaupunginosien kotisivuilla
– Helka tuo aktiivisesti esiin jäsenyhdistysten monipuolista toimintaa kaikissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joihin se osallistuu

2.3.2 Koulutuspalvelut

– Helka osallistuu Kotiseutuliiton koordinoiman Kulttuuriympäristö kunniaan –koulutuskierroksen pk-seudun koulutustilaisuuden suunnitteluun ja toteutukseen kevätkaudella 2012
– Helkan Vyyhti-projektin kautta tarjotaan kaupunginosatoimijoille ajankohtaisia lyhyitä koulutuksia tarvelähtöisesti. Jäsenistölle tiedotetaan myös muista toimintaa kehittävistä koulutustilaisuuksista
– Vyyhti-projektissa on mahdollista toteuttaa kaupunginosatoimintaa suoraan tukevien koulutusten lisäksi kulttuurialan toimijoiden ja kaupunginosien tarpeita yhdistäviä koulutuskokeiluja
– Kotikadun koulutustarjonta ottaa huomioon vasta-alkajat, ylläpitäjät ja sivustojen edellyttämät erityistoiminnot (esim. intranet, kuvien lisääminen jne.)

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

Helkan tarjoamat asiantuntijapalvelut on lueteltu pääosin kappaleissa 2.1 ja 2.2. Näiden lisäksi Helka järjestää kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille vuotuisen virkistys- ja verkottumistapahtuman, puheenjohtajapalaverin. Palaverissa käsitellään ajankohtaisia kaupunginosatyön teemoja alustuksin, keskusteluin ja osallistavin menetelmin.

Jokainen jäsenyhdistys saa kulttuurilehti Hiidenkiven vuosikerran Suomen Kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tuomana jäsenetuna (lehti toimitetaan puheenjohtajan osoitteeseen).

2.4. VIESTINTÄ

Media- ja sidosryhmätiedottamista toteutetaan toimiston resurssien puitteissa. Helkan projektien tarkistuslistat toimitetaan www.helka.net -sivuille tärkeimmistä menneistä, nykyisistä sekä valmisteilla olevista projekteista. Medialle tarjotaan juttuvinkkejä mahdollisuuksien mukaan. (ks. myös luku 2.3.1)

Helkalle tarjoutuu tilaisuus vahvaan julkiseen esiintuloon Helsinki 200-v. pääkaupunkina sarjaan kuuluvan Kauppalehdessä ilmestyvän asumisen teemaliitteen kautta, jonka toimittamiseen Helkaa on pyydetty osallistumaan. Liitteessä on Helkan toimittama sisältö ja se ilmestyy näillä näkymin maaliskuussa 2012.

3. YHTEISTYÖ

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helka tukee kaupunginosien vertaistuen ja -oppimisen mahdollisuuksia, esimerkiksi hyvien käytäntöjen siirtymistä kaupunginosasta toiseen (ks. myös luku 2.1). Se tutkii mahdollisuudet koota kaupunginosa-aktiivien piiristä asiantuntijarekisteri sekä teemakohtaisia vertaistyöryhmiä. Vertaisryhmät kokoavat ajankohtaista tietoa ja kehittämisajatuksia kaupunginosia, kaupunkia ja seutua koskevista teemoista. Jäsenistölle tarjoutuu tilaisuus verkostoitua myös Helkan vuosikokouksissa ja puheenjohtajapalavereissa.

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA

Helka etsii yhteistyössä kaupungin hallinnon kanssa innovatiivisia, resursseja tehokkaasti hyödyntäviä toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä paikallisuuden vahvistamiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi kaupunginosissa.

Helka tarjoaa asukasosallistumisen asiantuntemusta kaupungin työryhmiin ja verkostoihin
– kartoittaen, kooten ja välittäen asukas- ja käyttäjänäkemyksiä kaupungin suunnitteluun ja hallintoon
– tuoden esille asukkaiden avainroolin käyttäjäpalautteen tuottajina sekä käyttäjäpalautteen olennaisen merkityksen nykyaikaisessa palvelutuotannossa.

Kaupunkien kestävä kehittäminen ilmastohaasteen ratkaisemiseksi edellyttää hallinnon, elinkeinoelämän ja asukkaiden tiivistä yhteistyötä. Ennakoivan ja aktiivisen kaupunginosatoiminnan avulla rakennetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja kaupungin sosiaalisesti kestävää kehitystä. Asukkaiden tuottama paikkatieto on olennaista, jos halutaan suunnitella kestävää kaupunkiseutua pitkällä tähtäimellä. Näin luodaan edellytyksiä myös muiden kestävyyden osa-alueiden toteuttamiseen.

Helka valmistautuu 2012 uuden yleiskaavan suunnitteluun, joka toteutetaan lausunnolla olevan asunto-ohjelman mukaan 2013-2016. Vuonna 2012 kerätään tietoa voimassa olevan Yleiskaava 2002:n (1997-2003) valmisteluprosessista, osapuolten roolituksesta, käytetyistä menettelytavoista (vuorovaikutuksista) ja menetelmistä (vuorovaikutuksen ja tiedontuottamisen menetelmistä) sekä yleiskaavan vaikutuksista kaupunginosiin.
Lisäksi käynnistetään keskustelu uuden yleiskaavan suunnittelussa käytettävistä menettelytavoista ja roolijaosta kaupunkisuunnitteluviraston, muiden virastojen, Helkan ja kaupunginosayhdistysten sekä kaupunkilaisten välillä.

Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa toteutetaan seminaari täydennysrakentamisen teemoista kevätkaudella. Yhteistyömahdollisuudet ksv:n puitteissa toimivan Lähiöprojektin kanssa kartoitetaan. Osallistutaan niihin rakennusviraston koordinoimiin yhteistyöryhmiin, joihin Helkaa pyydetään, asukasnäkökulmaa esiin tuoden.
– Jatketaan hyvää yhteistyötä kirjastojen kanssa. Erityisesti niiden tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista kaupunginosatoiminnan tukemiseksi tiedotetaan jäsenistölle. Seurataan keskustakirjaston suunnitteluprosessia ja osallistutaan siihen tarpeen mukaan.
– Varmistetaan kaupunginosatapahtumien järjestämisen edellytykset Kulttuurikeskuksen ja tapahtumayksikön kanssa.
– Osallistutaan pilottiprojektiin sähköisten ilmoitustaulujen aikaansaamiseksi metroasemille kulttuuritoimen, nuorisotoimen, rakennusvalvontaviraston ja HKL:n kanssa.
Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa jatketaan yhteistyötä palautteen antamisen mahdollisuuksien kehittämiseksi. Vaikutetaan asukkaiden mahdollisuuksiin koota paikallista tietoa kartalle tarjoamalla asiantuntemusta esimerkiksi kaupungin ’kerrokartalla.fi’ -palvelun kehittämisen prosessiin.
H:gin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa tehdään yhteistyötä kaupungin turvallisuusstrategiatyöhön liittyen (mm. suunnitteilla olevan vuotuisen asukasfoorumin sekä järjestyksenvalvojakoulutuksen tiimoilta). Sosiaaliviraston aluetyön yksikön kanssa tehdään yhteistyötä asukastalo-/asukastilatoiminnan edellytyksien säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Helka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL, Vantaan Kotiseutuliitto, omakotiyhdistysten keskusjärjestöt). Vuonna 2012 se osallistuu Kotiseutuliiton koordinoimaan Kulttuuriympäristö kunniaan -koulutussarjaan pääkaupunkiseudulla. Helka tarjoaa Kotikadun julkaisualustaa myös muiden pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimijoiden käyttöön.

Helka tarjoaa asiantuntijaosaamista kaikille siitä kiinnostuneille seudullisille toimijoille, erityisesti alueellisen yhteistyön ja asukasosallistumisen teema-alueilla.

Helka osallistuu laajempiin seudullisiin teemoihin liittyviin yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (esimerkiksi liikenteen ja maankäytön suunnittelu). Se tekee myös tärkeistä seudun kaupunginosia koskevista yhteisistä teemoista seminaari- tai muita aloitteita.

3.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Helkan Vyyhti-projektissa saadaan vaikutteita ja hyviä esimerkkejä paikallistoiminnan ja luovan alan yhteistyöhön liittyvistä kansainvälisistä tapauksista tutustumismatkojen kautta. Tähän on hyväksytyssä projektimäärärahassa varaus. Kansainvälisen projekti- tai muun yhteistyön mahdollisuuksia hyödynnetään tapauskohtaisesti omien mahdollisuuksien puitteissa.

3.5 MUU YHTEISTYÖ

– Suomen Kotiseutuliiton kanssa tehdään yhteistyötä kaupunginosayhdistysten tarpeiden huomioimiseksi (osallistumalla mm. liiton kaupunkijaoston, ympäristöjaoston ja valtuuston toimintaan). Helka osallistuu vuotuisiin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin sekä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.
– Osallistutaan World Design Capital 2012 -vuoteen yhteistyössä WDC 2012 -säätiön ja teemavuoteen osallistumisesta kiinnostuneiden kaupunginosien kanssa.
– Koordinoidaan resurssien sallimissa puitteissa Helkan käyttäjädemokratia-klubin (KD-klubin) sekä ”Osallistavan kaupunginosakehittämisen työkalut” -projektissa syntyneen kaupunginosatoiminnan fasilitoijien vertaisverkoston vuotuisia tapaamisia (n.1-2 tapaamista v.2012)
– Seurataan osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien vanhojen ja uusien sidosryhmien hankkeita ja osallistutaan niihin tarpeen mukaan.

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 Jäsenet

Helkan jäseninä on 77 kaupunginosatoimintaa harjoittavaa yhdistystä Helsingin kaupungin alueella. Jäsenmäärän kasvua tavoitellaan edelleen.

4.2 JÄSENYYDET

Helka on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Pyydetään Suomen Kotiseutuliiton edustaja kertomaan liiton tarjoamista jäseneduista johonkin Helkan tilaisuuteen.

4.3 VUOSIKOKOUKSET

Helkan sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksiin nivotaan osallistavia osuuksia jäsenistöltä nousseisiin tarpeisiin tai ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

4.4 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan työpajatyöskentelyä. Hallituksen työssä hyödynnetään hallituksen jäsenten erityisosaamisalueita.

Työryhmissä ja työpajoissa työstetään viestintään, strategioihin, lausuntoihin sekä Helkan projekteihin nivoutuvia teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua myös hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan roolia kaupunginosatoiminnan asiantuntijana vahvistetaan. Sen tieto, kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien hyödynnettäväksi.

4.5 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Tavoitteena on säilyttää nykyinen toimitila sekä toimiston henkilöresurssit ja työsuhteiden jatkuvuus kaupungin ja projektiavustusten turvin seuraavasti:
– vakituinen toiminnanjohtaja
– määräaikaiset: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu), viestintävastaava, Helkan projektien toimihenkilöt

Helkan jäsenyhdistykset voivat peruskäytön ulkopuolisena aikana varata käyttöönsä kokoustilaa Helkan Ruoholahdenkatu 10 B:ssä sijaitsevasta toimistosta.

5. TALOUS

5.1 RAHOITUS

Vuoden 2012 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 236 960 euroa. Päärahoituslähteitä ovat Helsingin kaupungin avustukset sekä projektimäärärahat. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja sekä Kotikatu-osuuden. Kaupungin osuus kokonaisuuden rahoituksesta on n. 40 % ja projektien yhteensä n. 56 %. Jäsenmaksujen osuus budjetista on noin 4 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2012 puolella.

5.2 VARAINHANKINTA

5.2.1. Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2012
Jäsenmäärä alle 100       80 euroa
Jäsenmäärä 100-500      105 euroa
Jäsenmäärä 501-1000    130 euroa
Jäsenmäärä yli 1000      155 euroa

5.2.2. Kaupungin tuki

Helka rakentaa Helsingin ja koko seudun myönteistä kehitystä tuottamalla asukasosallistumisen laajaa asiantuntemusta ja konkreettisia käytäntöjä. Helkan ylläpitämien kaupunginosasivustojen sisällöt ja käyttäjäkunta laajenevat vuosittain. Sivustot keräävät yhteen asukkaiden ja paikallistoimijoiden kokoamaa tietoa. Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa kaikille kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Helka tuo asukas- ja käyttäjänäkökulmaa kaikkiin niihin kaupungin yhteistyöryhmiin, joihin se osallistuu pyydettynä asiantuntijana.

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut (toiminnanjohtaja), osan nykyisestä toimitilavuokrasta sekä Kotikadun peruspalvelut. Projektirahoituksen avulla katetaan Helkan Helsingin kaupunginosille lisäarvoa tuottava palvelu- ja kehittämistoiminta. Aktiivista yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan resursoinnin varmistamiseksi.

5.2.3 Muu varainhankinta

Projektirahoitusten ja -yhteistyön löytäminen on Helkan toiminnan rahoituksessa olennaista. Vuoden 2012 kuluessa tutkitaan ja neuvotellaan aktiivisesti uusia projektirahoitusmahdollisuuksia.


TOIMINTASUUNNITELMAN LIITTEENÄ HELKAN PROJEKTIT 2012:

Liite 1: VYYHTI -projekti
Liite 2: Kotikaupunkipolku -projekti
Liite 3: PAPU -tutkimusprojekti
Liite 4: Leader-toimintatavan levittäminen kaupunginosiin –projekti