Toimintasuunnitelma 2013

1. YLEISTÄ

Vuonna 2013 Helka jatkaa työskentelyä jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksien vahvistamiseksi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Helka vahvistaa kuvaansa uudistushaluisena, paikallisuuden puolesta toimivana ja vaikuttavana asiantuntijayhteisönä. Asiantuntijuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä jäsenistön kanssa sekä sidosryhmäyhteistyön ja kumppanuuksien kautta.

Helsingin uusi yleiskaava on tärkeä kaupunginosien tulevaisuuden kannalta. Helka ottaa aktiivisesti osaa prosessiin ja kannustaa jäsenistöä paikallisten tavoitteiden ja visioiden kokoamisessa sekä tarjoamalla koulutustilaisuuden kaavoitusosallistumisen teemasta.

Kotikatu on kaupunginosien tärkeä viestintäverkosto. Sen käyttökoulutusta ja kehittämistä jatketaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. Vuoden aikana kiinnitetään erityishuomiota Helkan ja sen jäsenistön välisen viestinnän molemminpuolisen sujuvuuden ja tavoittavuuden lisäämiseen. Helka mahdollistaa vertaisoppimista järjestämällä jäsenilleen kaksi verkostoitumis- ja virkistäytymistilaisuutta vuoden 2013 aikana.

Aktiivinen kaupunginosatoiminta mahdollistaa asukkaiden osallistumisen kaupungin paikalliseen hallintaan. Helka edistää lähidemokratiaa jakamalla tietoa paikallisista yhteistyömalleista ja menetelmistä, vahvistaa asukkaiden taitoja niiden omaksumiseksi ja kartoittaa erilaisia rahoitusmalleja paikallistoiminnan tueksi. Vuonna 2012 käynnistettyä Leader-toimintamallin selvitys- ja soveltamistyötä Helsingin paikalliseen kehittämiseen jatketaan, jos projektin jatkorahoitus toteutuu.

Helka toimii aktiivisesti erikokoisten asukastilojen ja muiden paikallisten kohtaamispaikkojen edellytysten turvaamiseksi ja lisäämiseksi (ASKO-projekti). Helkan Vyyhti-projekti tarjoaa jäsenistölle ajankohtaisia kaupunginosatoimintaa tukevia koulutuksia ja muita tapahtumia. Molemmat projektit tulevat tarjoamaan ajankohtaista materiaalia työn tuloksista. Kotikaupunkipolkujen rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan ja polkujen kokoamista ja hyödyntämistä edistetään jos rahoitusta saadaan.

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Kaupunginosa-aktivismilla on keskeinen rooli viihtyisien ja toimivien kaupunginosien luomisessa. Perinteiset kaupunginosayhdistysten toimintamallit elävät uudistumisen aikaa. Helka kannustaa jäsenistöä erityisesti ennakoivaan toimintaan oman alueensa kestäväksi kehittämiseksi. Helka rohkaisee jäsenyhdistyksiään rakentavaan yhteistyöhön uusien kaupunkiliikkeiden kanssa. Oman kaupunginosan yhteisten tavoitteiden tai tulevaisuuskuvien mietintä on ajankohtaista myös uuden yleiskaavaprosessin käynnistyessä Helsingissä.

Helka tavoittelee kaupunginosatoiminnan ja sen julkisen kuvan vahvistamista. Tämä edellyttää uudistamista kaipaavien asioiden tunnistamista ja jatkuvaa yhteistä ideointia kehittämistoimenpiteistä. Kaupunginosatoimintaa virkistetään uusien käytäntöjen ja toimintamuotojen avulla. Näin tavoitetaan uusia aktiivisia toimijoita, myös nuorempia ikäluokkia. Vertaistoiminta ja -verkostot sekä koulutus tukevat uuden omaksumista ja olemassa olevan tietotaidon soveltamista muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kehittyvät paikalliset kumppanuudet ja verkostot vahvistavat lähiyhteisöllisyyttä ja paikallisten palvelujen säilymistä tai jopa uusien palvelujen syntymistä. Helka kannustaa jäsenyhdistyksiä myös naapurikaupunginosien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Helka itse ylläpitää vanhoja toimivia kumppanuuksia (eri hallintokunnat, kirjastot, jne.) ja tarttuu sopiviin uusiin kumppanuuksiin niiden ilmaantuessa. Kehittyvät paikallisverkostot tarvitsevat virtuaalisten alustojen lisäksi toimiakseen myös fyysisiä tiloja. Asukastalot ja muut kohtaamispaikat tuovat paikallisia toimijoita kasvokkain mahdollistaen verkottumisen ja monenlaista yhteistoimintaa.

Aktiivinen paikallisviestintä on keskeinen menestystekijä nykyaikaista kaupunginosatoimintaa toteuttaville yhteisöille. Helka tarjoaa jäsenistölleen sekä helppokäyttöisen alustan (Kotikatu-julkaisujärjestelmä) että koulutusta ja tukea sen käyttöön. Kaupunginosien kotisivut tekevät näkyväksi ja vahvistavat paikallisia resursseja, verkostoja ja kumppanuuksia (erilaisista toimijoista paikallispalveluihin ja tapahtumatarjontaan). Niille voidaan koota myös kehittämistä koskevaa tietämystä tai yhteisiä tulevaisuuskuvia kaikkien toimijoiden yhteiseksi hyödyksi.

Jäsenyhdistysten hallituksia kannustetaan ja tuetaan myös yhdistyshallinnon toimintatapojen uudistamisessa (esim. tutustuttamalla uusiin sähköisiin välineisiin ja työkaluihin). Helka tarjoaa vuoden 2013 aikana koulutusta toimintatapojen uudistamiseen mm. Vyyhti-projektinsa kautta.

Kaupunginosien identiteettien vahvistamista ja vaalimista jatketaan olemassa olevien toimintamuotojen, kuten Helkan koordinoimien kotikaupunkipolkujen kokoamisen kautta sen mukaan, miten haettuja apurahoja työhön Helkalle myönnetään.

2.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helkan ja kaupunginosatoiminnan näkyvyyttä vahvistetaan. Keinoina toimivat edelleen verkostoituminen ja suhteiden aktiivinen ylläpito hallintoon ja muihin sidosryhmiin. Seminaarien tai työpajojen järjestäminen sopivien kumppanien kanssa vahvistaa myönteistä kuvaa Helkasta ja kaupunginosatoiminnasta. Samoin aktiivinen ja ajankohtainen viestintä luo myönteistä kuvaa Helkasta aikaansa seuraavana järjestönä.

Helka laatii edelleen kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta keskeisistä teemoista ja hankkeista. Kannanotot julkaistaan kotisivuilla ja tärkeimmistä viestitään medialle. Ajankohtaisiin asioihin tartutaan ennakoivasti ja viipymättä. Aiheita, joihin on otettu kantaa, seurataan jatkossakin. Asukas- ja käyttäjänäkökulmaa korostetaan kaikissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa hallinnon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Helkan entistä joustavampaan hallitustyöskentelyyn etsitään uusia sähköisiä työkaluja tarpeen mukaan. Hallituksen sähköinen päätöksentekomahdollisuus tukee pikaista reagointia nopeasti esiin nousevissa tilanteissa ja teemoissa.

2.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

– Helka tarjoaa kaupunginosille kotisivupohjan veloituksetta. Samalla annetaan kotisivujen käyttöön tarpeellinen koulutus ja tekninen tuki. Kaupunginosan kotisivut ovat paikallisen viestinnän keskeinen väline ja parhaimmillaan myönteistä kaupunginosakehittämistä siivittävä kumppanuusalusta. Helka tukee vahvasti kaupunginosien kotisivujen ylläpitämistä ja kehittämistä.

– www.kaupunginosat.net -sivustolla ylläpidetään linkkilistaa kaupunginosien kotisivuille. Sinne kertyy kaupunginosasivujen linkkien lisäksi monipuolista tietoa, uutisia, tapahtumia ja esimerkkejä kaupunginosatoiminnasta ja kaupunginosien kehittämisestä

– www.helka.net -sivusto palvelee jäsenistöä Helkan omaan toimintaan liittyvän viestinnän kanavana

– Helka tarjoaa vuoden 2013 kuluessa karttapohjaisen palveluhakemiston ja tapahtumakalenterin Kotikatu-verkoston sivustoille.

– Helka tutkii sähköisten tiedotteiden (ns. RSS-syötteet) automaattista vastaanottoa, erityisesti Helsingin kaupungin verkkosivustoilta.

– Helka ylläpitää ja päivittää sähköistä kaupunginosayhdistysten yhteystietolistaa www.helka.net -sivustolla

– Helka lähettää jäsenistölle ajankohtaisista asioista n. 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteen. Helka tutkii vaihtoehtoja sähköisen uutiskirjeen käyttöön ottamiseksi viestinnässään.

– Helka nivoo sosiaalista mediaa (facebook) omaan viestintäänsä ja myös jäsenistöä tutustutetaan sen mahdollisuuksiin. Helka kehittää myös sosiaalisen median linkitysmahdollisuuksia omilla ja kaupunginosien kotisivuilla

– Helka tuo aktiivisesti esiin jäsenyhdistysten monipuolista toimintaa kaikissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joihin se osallistuu

2.3.2 Koulutuspalvelut

– Helkan Vyyhti-projektin kautta tarjotaan kaupunginosatoimijoille ajankohtaisia lyhyitä koulutuksia. Jäsenistölle tiedotetaan myös muista toimintaa kehittävistä koulutustilaisuuksista

– Helka toteuttaa jäsenistölleen koulutuksen kaavoitusosallistumisen teemaan liittyen, mahdollisesti yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

– Kotikatu-koulutusta tarjotaan sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille (mm. ylläpitäjät). Koulutuksia erityisteemoista toteutetaan tarvelähtöisesti Kotikadun resurssit huomioiden.

– Helka osallistuu Kotiseutuliiton koulutussuunnitteluun mm. toimimalla liiton kaupunkijaostossa, tuoden esiin jäsenistön ajankohtaisia tarpeita.

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

Helkan tarjoamat asiantuntijapalvelut on lueteltu pääosin kappaleissa 2.1 ja 2.2. Näiden lisäksi Helka järjestää kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille 2 vuotuista virkistys- ja verkottumistapahtumaa. Keväällä järjestetään tutustumisretki Tampereelle (virkistäytymisen ja vertaisoppimisen merkeissä). Syksyllä järjestetään pj-palaveri ajankohtaisista kaupunginosatyön aiheista alustusten ja työpajatyöskentelyn merkeissä.

Helka kartoittaa vuoden loppuun mennessä kaupunginosayhdistysten nykyiset tilat ja tilatarpeet.

Kulttuurilehti Hiidenkiven lopettaessa toimintansa vuoden 2013 alussa, neuvotellaan Suomen Kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tarjoamien vastikkeiden kehittämisestä.

Helka myy suunnittelu- ja fasilitointipalveluja jäsenyhdistysten ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

3. YHTEISTYÖ

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helka tukee kaupunginosien vertaisoppimisen mahdollisuuksia ja hyvien käytäntöjen siirtymistä kaupunginosasta toiseen. Helka kannustaa naapurikaupunginosia yhteistoimintaan yhteisten alueellisten teemojen ja näkemysten löytämiseksi ja koostamiseksi, mm. uutta yleiskaavaa silmällä pitäen. Helkan jäsenistön vertaistoimintaa tuetaan toimiston resurssien sallimissa puitteissa. Jäsenistölle tarjoutuu yhteistyön mahdollisuuksia myös Helkan vuosikokouksissa sekä jäsenistön verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksissa.

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA

Helka etsii yhteistyössä kaupungin hallinnon kanssa innovatiivisia, resursseja tehokkaasti hyödyntäviä toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä paikallisuuden vahvistamiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi kaupunginosissa. Helka tarjoaa asukasosallistumisen asiantuntemusta kaupungin työryhmiin ja verkostoihin seuraavasti:
– Helka tuo esille asukkaiden keskeistä roolin käyttäjäpalautteen tuottajina sekä käyttäjäpalautteen olennaisen merkityksen nykyaikaisessa palvelutuotannossa
– Helka kartoittaa, kokoaa ja välittää asukas- ja käyttäjänäkemystä kaupungin suunnitteluun ja hallintoon

Kaupunkien kestävä kehittäminen ilmastohaasteen ratkaisemiseksi edellyttää hallinnon, elinkeinoelämän ja asukkaiden tiivistä yhteistyötä. Ennakoivan ja aktiivisen kaupunginosatoiminnan avulla rakennetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja kaupungin sosiaalisesti kestävää kehitystä. Asukkaiden tuottama paikkatieto on olennaista, jos halutaan suunnitella kestävää kaupunkiseutua pitkällä tähtäimellä. Näin luodaan edellytyksiä myös muiden kestävyyden osa-alueiden toteuttamiseen.

Helka valmistautuu uuden yleiskaavan suunnitteluun, joka käynnistyy v. 2013. Helka valmistelee ja koordinoi osaltaan vuorovaikutuksen ja tiedontuottamisen tapoja sekä kannustaa kaupunginosia kokoamaan ennakoivasti omia tulevaisuuskuviaan yleiskaavan tematiikkaan nivoutuen.

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon pidetään tiivistä yhteyttä alkavan uuden Helsingin yleiskaavaprosessin tiimoilta. Yleiskaavaprosessin osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan jäsenistöä aktiivisesti. Rakennusviraston kanssa jatketaan hyvää viestinnällistä yhteistyötä.

– Kirjasto tarjoaa yhä enemmän myös suunnitteluosallisuutta asukkaille. Helka seuraa mm. keskustakirjaston suunnitteluprosessia (mm. paikallisbudjetoinnin ensimmäistä kokeilua Helsingissä). Kaupunginkirjaston kanssa tehdään edelleen aktiivista viestinnällistä yhteistyötä. Helka seuraa tarkasti myös kaupungin kaavailemia nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kokeiluja.

– Ylläpidetään yhteistyösuhteita kulttuurikeskuksen ja tapahtumayksikön kanssa kaupunkikulttuuriin liittyvien tapahtumien järjestämisen edellytysten turvaamiseksi ja vahvistamiseksi.

– Sosiaaliviraston aluetyön yksikön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä asukastalo-/ asukastilatoiminnan edellytyksien säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

– Vaikutetaan asukkaiden mahdollisuuksiin syöttää tietoa ja palautetta kaupungin suunnitteluprosesseihin mm. tarjoamalla asiantuntemusta ajankohtaiseen kaupungin verkkosivujen ja sähköisen palautepalvelujen kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupungin viestinnän kanssa. Asiantuntemusta tarjotaan erityisesti v:n 2013 aikana julkaistavien kaupungin omien verkkosivujen kaupunginosakohtaisten näkymien kehittämiseen.

– H:gin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa tehdään yhteistyötä kaupungin turvallisuustyöhön liittyen (mm. kaupungin järjestämän kaupunginosien turvakävely-toiminnan seuraaminen).

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Helka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL).

Helka tarjoaa asiantuntijaosaamista kaikille siitä kiinnostuneille seudullisille toimijoille, erityisesti alueellisen yhteistyön ja asukasosallistumisen teema-alueilla.

Helka osallistuu laajempiin seudullisiin teemoihin liittyviin yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (erityisesti liikenteen, maankäytön ja sähköisten osallistumismahdollisuuksien osalta).

3.4 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ

Helkan Vyyhti-projektissa voidaan osallistua hyväksytyn projektimäärärahan puitteissa toteutettavaan kansainväliseen tutustumismatkaan. Matkan tarkoituksena tulee olla vaikutteiden ja hyvien esimerkkien kerääminen paikallistoiminnan ja luovan alan yhteistyöhön liittyvistä kansainvälisistä tapauksista tutustumismatkojen kautta. Muuta kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan projektien kautta (mm. Vyyhdin kansainvälinen päätösseminaari syksyllä 2013 Helsingissä) sekä tapauskohtaisesti sikäli kun niitä ilmenee.

3.5 MUU YHTEISTYÖ

– neuvotellaan Suomen Kotiseutuliiton kanssa kaupunginosayhdistysten tarpeet huomioivan yhteistyön kehittämiseksi (osallistumalla mm. liiton valtuuston ja kaupunkijaoston toimintaan). Helka osallistuu vuotuisiin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin sekä Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

– Koordinoidaan tarpeen mukaan Helkan käyttäjädemokratia-klubin (KD-klubin) sekä kaupunginosatoiminnan vertaisryhmien tapaamisia

– Seurataan osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien sidosryhmien hankkeita ja osallistutaan niihin tarpeen mukaan.

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 Jäsenet

Helkan jäseninä on 78 kaupunginosatoimintaa harjoittavaa yhdistystä Helsingin kaupungin alueella. Jäsenmäärän kasvua tavoitellaan edelleen.

4.2 JÄSENYYDET

Helka on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n jäsen.

4.3 VUOSIKOKOUKSET

Helkan sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksiin nivotaan osallistuvia osuuksia jäsenistöltä nousseisiin tarpeisiin tai ajankohtaisiin teemoihin liittyen.

4.4 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan työpajatyöskentelyä. Hallituksen työssä hyödynnetään hallituksen jäsenten erityisosaamisalueita.

Helkan työryhmissä ja -pajoissa työstetään viestintään, strategioihin, lausuntoihin sekä Helkan projekteihin nivoutuvia teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan asiantuntemus, kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien hyödynnettäväksi.

4.5 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Helka joutuu etsimään vuoden 2013 aikana uuden toimitilan, koska nykyisen toimitilan rakennuksen saneeraus asunnoiksi käynnistyy vuoden 2013 aikana. Tavoitteena on löytää vuokraltaan edullinen toimitila keskustan tuntumasta. Toimiston henkilöresursseja ja työsuhteiden jatkuvuutta ylläpidetään kaupungin avustuksen ja projektiavustusten turvin seuraavasti:

– vakituinen toiminnanjohtaja ja vakituinen viestintä- ja projektivastaava
– määräaikainen: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu), Helkan projektien toimihenkilöt

5. TALOUS

5.1 RAHOITUS

Vuoden 2013 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 198 500 euroa. Päärahoituslähteitä ovat Helsingin kaupungin avustukset sekä erilaiset projektimäärärahat. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja sisältäen Kotikatu-osuuden. Kaupungin osuus kokonaisuuden rahoituksesta on n. 50,5 % ja projektien yhteensä n. 45,5 %. Jäsenmaksujen osuus budjetista on noin 4 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2013 puolella.

5.2 VARAINHANKINTA

5.2.1. Jäsenmaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2013 ovat:

Jäsenmäärä alle 100: 80 euroa
Jäsenmäärä 100-500: 105 euroa
Jäsenmäärä 501-1000: 130 euroa
Jäsenmäärä yli 1000: 155 euroa

5.2.2. Kaupungin tuki

Helkan toiminta tukee Helsingin ja koko seudun kestävää kehittämistä tuottamalla asukasosallistumisen asiantuntemusta ja konkreettisia käytäntöjä. Helkan kaupungin tuella ylläpitämät kaupunginosasivustot monipuolistuvat ja käyttäjäkunta laajenee vuosittain. Sivustot keräävät yhteen ja tekevät näkyväksi asukkaiden ja paikallistoimijoiden runsasta ja monipuolista toimintaa. Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa kaikille kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Kaupunginosayhdistykset kasvattavat omien alueidensa sosiaalista pääomaa. Helka tuo asukas- ja käyttäjäasiantuntemusta kaikkiin kaupungin seminaareihin ja yhteistyöryhmiin, joihin se osallistuu pyydettynä asiantuntijana.

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut (toiminnanjohtaja), osan toimitilavuokrasta sekä Kotikadun peruspalvelut. Projektirahoituksen avulla katetaan Helkan Helsingin kaupunginosille lisäarvoa tuottavaa palvelu- ja kehittämistoimintaa. Aktiivista yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan resursoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi.

5.2.3 Muu varainhankinta

Projektirahoitusten ja -yhteistyön löytäminen on Helkan toiminnan rahoituksessa olennaista. Vuoden 2013 kuluessa tutkitaan ja neuvotellaan aktiivisesti uusia projektirahoitusmahdollisuuksia.

TOIMINTASUUNNITELMAN LIITTEENÄ HELKAN PROJEKTIT 2013:

Liite 1: VYYHTI -projekti
Liite 2: ASKO-projekti
Liite 3: Kotikaupunkipolku –projekti
Liite 4: Leader-toimintatavan levittäminen kaupunkiin –jatkoprojekti