Toimintasuunnitelma 2014

1. YLEISTÄ

Vuonna 2014 Helka täyttää 50 vuotta. Puolivuosisataista taivalta juhlistetaan jäsenistölle ja sidosryhmille suunnatussa pääjuhlassa, jossa luodaan katse sekä kaupunginosatoiminnan menneisyyteen että tulevaisuuteen. Osana juhlallisuuksia jäsenistölle tarjotaan virkistäytymis- ja tutustumisretki pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, vertaistoimijoihin ja muihin kiinnostaviin kohteisiin tutustumiseksi.

Toimintaympäristön muutosvauhti jatkuu kiivaana, joten Helkan ja kaupunginosayhdistysten kannattaa edelleen panostaa osaamiseen ja uudistumiseen, jatkuvuuden takaamiseksi muuttuvissa olosuhteissa.

Helkan Leader -selvitysprojektissa keväästä 2012 lähtien kehitellyn ”Paikallinen kehittämispolku” -toimintamallin elementtejä koeponnistetaan kiinnostuneiden kaupunginosien kanssa ja toimintamallissa hahmotetun tukielimen (”Sukkula”) perustamista selvitetään tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muiden tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa. Toimintamallin jalkauttaminen tuo aineksia kaupungin lähidemokratian kehittämiseen. Sen kautta on mahdollista päivittää Helkan jäsenistön alueellisia yhteenliittymiä sekä koostaa uusia tunnustettuja vaikuttamisen ja osallisuuden rakenteita kaupungissa.

Helsingin uuden yleiskaavan laadinnan prosessi kulminoituu vuoden 2014 kuluessa. Helka tarjoaa viestinnällistä ja koordinoivaa tukea kaupunginosa-aktiiveille paikallisten tavoitteiden ja visioiden kokoamiseksi Helsingin eri alueilla (mm. yleiskaavan tematiikkaan liittyvää seminaaritoimintaa).

Kaupunginosien kotisivuverkostoa, Kotikatua, kehitetään edelleen kaupunginosatoimijoiden keskeisenä paikallisena viestintäkanavana, tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa. Helka tarjoaa koulutusta Kotikadun käyttäjille, mutta myös uudet sosiaaliset mediat huomioidaan viestinnän koulutuksissa. Kotikaupunkipolkujen rahoitusmahdollisuuksia kartoitetaan vuoden mittaan ja polkujen kokoamista ja hyödyntämistä edistetään saatavan rahoituksen puitteissa.

2. TOIMINTA

2.1 KAUPUNGINOSATOIMINNAN UUDISTAMINEN JA UUDET KUMPPANUUDET

On nähtävissä, että kaupunginosien kehittämistoiminta ja yhteistoiminnallisuus vahvistuvat trendeinä edelleen. Uudet kaupunginosaliikkeet haastavat Helkan jäsenyhdistyksiä kehittämään toimintaansa. Jotta uudet toimijat löytävät tiensä kaupunginosayhdistyksiin jatkossakin, kannattaa toimintamuotojen uudistamista edelleen jatkaa. Helka kannustaa jäsenyhdistyksiä yhteistoiminnalliseen otteeseen ja voi viedä viestiä parhaista ideoista ja käytännöistä sekä jäsenyhdistysten että kaupunkiliikkeiden suuntaan.

Aktiivisia kiinnostuneita toimijoita, myös nuorempia ikäluokkia, tavoitetaan hyvin tarjoamalla monipuolisia toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. Kaupunginosatoiminnassa vertaistoiminta ja -verkostot sekä koulutus tukevat uusien aihepiirien omaksumista ja olemassa olevan soveltamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Helka tukee verkostojen muodostumista ja tarjoaa niille työkaluja.

Paikalliset ja alueelliset kumppanuudet näyttävät myös trendinä vahvistuvan. Kun uuden EU-kauden käynnistymisen myötä myös kaupunginosatoimijoiden koalitiot voivat hakea rakennerahastoista tukea hankkeilleen vuodesta 2014 alkaen, tulee paikalliskehittäminen nousemaan vielä aiempaa vahvemmin keskiöön. Viimeistään nyt kannattaa naapurikaupunginosien kanssa alkaa rakentaa kumppanuuksia ja ryhtyä miettimään yhteisiä kehittämisideoita.

Helka valmistautuu itsekin laajenevaan kumppanuus- ja asiantuntijuusyhteistyöhön. Tavoitteena on, että Helkan ”Leader -toimintatavan levittäminen kaupunkeihin” -niminen projekti saa jatkorahoituksen, jonka avulla voidaan edistää paikalliseen kehittämiseen projektissa aiemmin luotua uutta toimintamallia. Suunnitelman mukaisesti käynnistetään paikallisia kehittämisryhmiä (Kehriä) sekä neuvotellaan uudenlaisen kaupunginosakehittäjien tukiorganisaation eli ”Sukkulan” perustamisesta Helsinkiin. ”Sukkula” toimisi itsenäisenä tuki- ja neuvotteluelimenä kaikille kaupunginosien kehittäjille Helsingin alueella. Helka haluaa olla vahvana kumppanina tässä uudessa palveluelimessä. Koko toimintamallin keskeinen periaate on järjestöjen, paikallisyrittäjien ja kaupungin tiivis yhteistyö ja kumppanuus paikallistasolla, alueilla. Vuosi 2014 näyttää miten ajatus alkaa konkretisoitua.

Kehittyvät paikallisverkostot tarvitsevat työkaluja ja toimintatiloja. Helkan Kotikatu tarjoaa perusalustan kaupunginosien paikallisviestintään ja sen yhteyteen voidaan nivoa uusia toiminnallisuuksia sekä kytkeä uusia sosiaalisia medioita (mm. facebook-’ikkuna’). Helka tarjoaa jatkossakin Kotikatu-tukea ja -koulutusta kotisivuaktiiveille. Kaupunginosien kotisivut tekevät parhaimmillaan näkyväksi kaupunginosayhdistyksen toimintaa, paikallisia resursseja, tapahtumia ja verkostoja. Niille voidaan koota myös kehittämisideoita, -näkemystä tai yhteisiä tulevaisuuskuvia kaikkien paikallisten arvioitavaksi ja kommentoitavaksi.

Asukastalot ja muut kokoontumistilat mahdollistavat kaupunginosatoimijoiden fyysisen vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen. Helka toimii resurssiensa puitteissa nykyisten ja uusien asukastilojen puolesta. Helsingin kaupunki ottanee kantaa lähidemokratia-asiaan vuoden 2014 aikana: demokratiapilottikokeilun tulokset raportoidaan alkuvuodesta ja uudistuvaan kaupunginkansliaan perustettaneen elin asukasyhteistyölle. Myös sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön kohtalo selvinnee samassa yhteydessä. Asukastalojen ja asukastoiminnan rahoituskysymykset ovat uudelleenjärjestelyjen keskiössä ja Helka tulee seuraamaan tilannetta aktiivisesti ja ottamaan aina tarvittaessa kantaa asiaan. Helka voi myös toteuttaa jäsenyhdistysten nykyisiä kokoontumistiloja kartoittavan kyselyn vuoden 2014 kuluessa.

Olemassa olevia toimintamuotoja, kuten kotikaupunkipolkujen kokoamista edistetään, mikäli tarkoitukseen haettuja apurahoja Helkalle myönnetään.

2.2 VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helkan ja kaupunginosatoiminnan näkyvyyttä vahvistetaan sidosryhmäyhteistyötä ja aktiivisia kontakteja hallintoon ylläpitäen. Helkan projektissa laajan sidosryhmäyhteistyön kautta kehitelty ”Paikallinen kehittämispolku” -toimintamalli tuo uusia vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä Helkalle että kaupunginosayhdistyksille. Jos toimintamalli saadaan vietyä käytäntöön suunnitellusti, voi uusi perustettava ”Sukkula” tuoda Helkalle uusia vastuita, mutta myös aivan uudenlaista näkyvyyttä kaupungin kehittämisverkostoissa. Helka vahvistuu uusien kumppanuuksien myötä ja saa todennäköisesti myös runsaasti uusia resursseja ja vaikuttavuutta toimintaansa.

Helka laatii jatkossakin kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta tärkeistä teemoista ja suunnitelmista. Kannanotot julkaistaan kotisivuilla ja tärkeimmistä viestitään eri medioissa. Sosiaalinen media vahvistaa asemiaan viestinnän kanavien joukossa, joten Helkankin tulee näkyä siellä entistä enemmän. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisäämisen viestiä ja käyttäjänäkökulmaa tuodaan järjestelmällisesti esiin kaikessa sidosryhmäyhteistyössä.

Yhdistyshallinnon rutiineihin pyritään löytämään uusia helpottavia työkaluja. Hallituksen sähköinen päätöksentekomahdollisuus tukee ’nopean toiminnan’ työtapaa tarvittaessa.

2.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

– Kaupunginosat saavat Helkasta edelleen veloituksetta kotisivupohjan sekä koulutusta ja teknistä tukea sivuston ylläpitämiseen. Kaupunginosien kotisivut tarjoavat pitkäjänteisen kehittämisalustan nopeatempoisen toimintaympäristön muutoksen hallitsemiseksi. Helka tukee kaupunginosien kotisivujen ylläpitämistä ja kehittämistä käyttäjälähtöisesti (mm. Helkan viestintätyöryhmän toiminnan kautta)

– www.kaupunginosat.net -sivustolla ylläpidetään linkkilistaa kaupunginosien kotisivuille. Sinne kertyy kaupunginosasivujen linkkien lisäksi monipuolista tietoa, uutisia, tapahtumia ja esimerkkejä kaupunginosatoiminnasta ja kaupunginosien kehittämisestä. Myös kaupunginosien facebook-seinistä voidaan koota jatkossa listaa www.kaupunginosat.net:iin

– www.helka.net -sivustolla julkaistaan Helkan omaan toimintaan liittyvää viestintää

– Helka tutkii mahdollisuuksia linkittää kaupungin tarjoamia verkkopalveluja joustavasti kaupunginosien kotisivuihin ja osallistuu kaupungissa toteutettavaan avoimien rajapintojen kehittämistoimintaan

– Helka ylläpitää ja päivittää sähköistä kaupunginosayhdistysten yhteystietolistaa www.helka.net -sivustolla

– Helka tiedottaa jäsenistölle ajankohtaisista asioista n. 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteensa kautta. Helka tutustuu vaihtoehtoihin sähköisen uutiskirjeen käyttöön ottamiseksi viestinnässään

– Helka nivoo sosiaalista mediaa (facebook ym.) omaan viestintäänsä ja myös jäsenistöä tutustutetaan edelleen sen mahdollisuuksiin. Helka kehittää myös sosiaalisen median linkitysmahdollisuuksia omilla ja kaupunginosien kotisivuilla

– Helka tuo aktiivisesti esiin jäsenyhdistysten monipuolista toimintaa kaikissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joihin se osallistuu

2.3.2 Koulutuspalvelut

– Helka viestii sellaisista ajankohtaisista koulutuksista, jotka voivat hyödyttää jäsenistön nykyisiä ja tulevia tarpeita

– Helka toteuttaa jäsenistölleen omaa koulutusta viestintään ja kaavaosallistumisen teemoihin liittyen. Koulutusta voidaan toteuttaa sopivien sidosryhmien kanssa yhteistyössä (esim. kaupunkisuunnitteluvirasto)

– Kotikatu-koulutusta tarjotaan sekä vasta-alkajille että pidemmälle ehtineille (mm. ylläpitäjät). Koulutuksia erityisteemoista toteutetaan tarvelähtöisesti Kotikadun resurssit huomioiden

– Helka toimii aloitteellisesti Kotiseutuliiton ja Suomen kylätoiminta (SYTY) ry:n suuntaan erityisesti jäsenistön ajankohtaisten koulutustarpeiden huomioimiseksi

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

Helkan tarjoamat asiantuntijapalvelut on lueteltu pääosin kappaleissa 2.1 ja 2.2. Näiden lisäksi Helka järjestää kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille vuotuisen virkistys- ja verkottumistapahtuman. Helkan 50. juhlavuonna tapahtuma nivotaan osaksi juhlavuoden ohjelmaa (syksyinen merellinen puheenjohtajapalaveri).

Vuoden 2014 kuluessa Helka keskustelee Suomen Kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tarjoamista vastikkeista.

Helka voi myydä suunnitteluun tai osallistuvien työpajojen vetämiseen liittyviä palveluja jäsenyhdistysten ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

3. YHTEISTYÖ

3.1 HELKAN 50. JUHLAVUODEN TAPAHTUMAT

Helkan perustamisesta (v. 1964) on kulunut tasan 50 vuotta v. 2014. Jäsenistölle ja sidosryhmille järjestetään juhlavuoden kunniaksi ohjelmallinen juhlatapahtuma, jossa osallistujille tarjotaan katsaus menneeseen ja tulevaan kaupunginosatoimintaan. Osana juhlallisuuksia jäsenistölle tarjotaan virkistäytymis- ja tutustumisretki pääkaupunkiseudun ulkopuolelle (todennäköisesti Tampereelle), jonka aikana päästään tutustumaan vertaistoimijoihin sekä muihin kiinnostaviin kohteisiin.

Juhlavuoden ohjelmasta ja tapahtumista tiedotetaan jäsenistölle ja muille kutsuttaville hyvissä ajoin. Helkan 50. juhlavuoden kunniaksi jäsenyhdistykset voivat halutessaan juhlistaa kaupunginosayhteistyön merkkivuotta paikallisestikin. Tätä varten Helka tulee kokoamaan tieto- ja linkkipaketin hyödynnettäväksi paikallisissa asukastapahtumissa vuoden aikana, jäsenyhdistysten oman kiinnostuksen mukaan.

3.2 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helka uskoo vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen siirtymiseen kaupunginosasta toiseen. Naapurikaupunginosia kannustetaan yhteistoimintaan yhteisten alueellisten teemojen ja näkemysten löytämiseksi ja koostamiseksi mm. ”Paikallinen kehittämispolku” -toimintamallin käynnistämisen yhteydessä sekä myös yleiskaavaprosessin tiimoilta. Jäsenistön vertaistoimintaa tuetaan toimiston resurssien sallimissa puitteissa. Jäsenistölle tarjoutuu yhteistyön mahdollisuuksia myös Helkan vuosikokouksissa sekä jäsenistön verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksissa.

3.3 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA

Helka rakentaa yhteistyössä kaupungin hallinnon kanssa uusia joustavia toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä paikallisuuden vahvistamiseksi ja lähipalvelujen turvaamiseksi kaupunginosissa. Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön tulevaisuus, uuden kaupunginkanslian alle perustettava asukasyhteistyön elin sekä lähidemokratiatyö kytkeytyvät tiiviisti yhteen vuonna 2014. Helka tarjoaa asiantuntemustaan ja verkostojaan aktiivisesti Helsingin asukastoiminnan edellytysten kehittämisprosesseihin.

Vuoden 2014 aikana Helka on mukana synnyttämässä uudenlaista paikaliskehittämisen tukiorganisaatiota Helsinkiin (”Sukkula”). Helka toimii neuvottelujen aktiivisena koordinoijana ja sitouttaa eri osapuolia yhteistyöhön. Helsingin kaupunki tulee olemaan tärkeimpiä kumppaneita uudessa yhteistyömallissa.

Kun Uudenmaanliiton ja ELY-keskuksen rakennerahastohaut avautuvat v. 2014, voivat kaupunginosien yhdessä perustamat kehittämisryhmät (Kehrät) hakea tukea laatimiensa kehittämissuunnitelmien hankeideoiden rahoittamiseen. Tämä tuo parhaimmillaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja erityisesti rahoituslähteitä kaupunginosatoimintaan.

Kuten aiemminkin, Helka tarjoaa asukasosallistumisen asiantuntemusta ja käyttäjälähtöistä ajattelua kaupungin erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin. Helka voi tarjota koulutuspalveluja myös Helsingin kaupungille erilaisten kaupunkia hyödyttävien sähköisten palvelujen jalkauttamiseksi.

Paikallinen yhteisöllisyys ja yhteistoiminta ovat kestävien kaupunkien peruspilari. Kaupunki tarvitsee erityisesti aktiivisia asukkaita ja ennakoivaa kaupunginosatoimintaa luomaan sosiaalisesti kestävää kehitystä. Tämä puolestaan mahdollistaa myös muiden kestävyyden osa-alueiden toteutumista.

Helsingin uutta yleiskaavaa koostetaan vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan suunnitteluprosessiin osallistutaan erityisesti viestimällä prosessin etenemisestä. Helka valmistelee ja koordinoi osaltaan vuorovaikutuksen ja tiedontuottamisen tapoja sekä kannustaa kaupunginosia kokoamaan omia näkemyksiään yleiskaavaan liittyen. Helka voi järjestää aiheeseen liittyen 1-2 seminaaria vuoden 2014 aikana.

– ”Paikallinen kehittämispolku”-toimintamallin käyttöönottamiseksi tehdään laajaa sidosryhmäyhteistyötä erityisesti uuden kaupunginkanslian eri osastojen ja viranhaltijoiden kanssa (mm. demokratiapilotit, aluekehittäminen, elinkeinopalvelu)

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon pidetään tiivistä yhteyttä Helsingin yleiskaavaprosessin tiimoilta. Yleiskaavaprosessin osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan jäsenistöä aktiivisesti. Rakennusviraston kanssa jatketaan viestinnällistä yhteistyötä (mm. lumen- ja hiekanpoistoon, vuotuisiin siivoustalkoisiin, puistokävelyihin yms. liittyvä viestintä). Helka edistää verkostojensa kautta aktiivisesti erilaisten kaupunkilaisille avautuvien palautepalvelujen käyttöönottoa

– Sosiaaliviraston aluetyön yksikön kohtalon selvittyä jatketaan yhteistyötä asukastalo-/ asukastilatoiminnasta vastaavan tahon kanssa kaupungin hallinnossa. Uuden kaupunginkanslian yhteyteen perustettavan asukasyhteistyön elimen kanssa rakennetaan vahvat yhteistyösuhteet alusta lähtien

– Helsingin uuden kulttuurijohtajan kanssa käydään neuvotteluja kaupunkikulttuuritapahtumien edellytysten turvaamiseksi ja vahvistamiseksi (mm. lähikulttuuriavustukset)

– Helsingin kaupunginkirjaston kanssa jatketaan hyvää viestinnällistä yhteistyötä. Helka tuo esiin paikalliskirjastojen elintärkeää roolia kaupunginosissa ja niiden kehittämisen mahdollisuuksia asukkaiden paikallisina ’olohuoneina’. Helka pyrkii aktiivisesti mukaan keskustakirjaston suunnittelutyöryhmiin. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kokeiluja seurataan tarkasti

– Vaikutetaan asukkaiden mahdollisuuksiin tuottaa tietoa kaupungin kehittämisprosesseihin mm. tarjoamalla asiantuntemusta kaupungin sähköisten palautepalvelujen uudistamiseen (kaupunginkanslian tietotekniikkaosasto)

– Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa tehdään yhteistyötä mm. kaupungin turvallisuusstrategiatyöhön liittyen

3.4 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

”Paikallinen kehittämispolku” – toimintamallin käynnistämisen yhteydessä yhteistyötä tehdään laajasti erilaisten alueellisten sidosryhmien kanssa: mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin yrittäjät ry, Forum Virium jne.

Helka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL).

Helka osallistuu laajempiin seudullisiin teemoihin liittyviin yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (erityisesti liikenteen, maankäytön ja sähköisten osallistumismahdollisuuksien teemoissa).

3.5 MUU YHTEISTYÖ

– Kehitetään Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n kanssa kaupunginosayhdistysten tarpeet huomioivaa yhteistyötä (mm. osallistumalla em. järjestöjen toimintaa kehittävien elinten toimintaan). Helka osallistuu em. järjestöjen vuotuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja vuosikokoukseen

– Koordinoidaan tarpeen mukaan vertais- ja vertaisarviointiryhmien tapaamisia kaupunginosatoiminnan keskeisiin teemoihin liittyen

– Seurataan osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien sidosryhmien hankkeita ja osallistutaan niihin tarpeen mukaan

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 Jäsenet

Helkan jäseninä on 80 kaupunginosatoimintaa harjoittavaa yhdistystä Helsingin kaupungin alueella. Helka vastaanottaa uusia jäseniä sääntöjensä mukaisesti hakemusten perusteella.

4.2 JÄSENYYDET

Helka on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n jäsen.

4.3 VUOSIKOKOUKSET

Helkan sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksiin tuodaan alustuksia ajankohtaisista aiheista sekä toteutetaan tarpeen mukaan myös osallistuvia osuuksia.

4.4 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan työpajatyöskentelyä. Hallituksen työssä hyödynnetään hallituksen jäsenten erityisosaamisalueita.

Helkan työryhmissä ja -pajoissa työstetään viestintään, strategioihin, lausuntoihin sekä Helkan projekteihin nivoutuvia teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan asiantuntemus, kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien hyödynnettäväksi.

4.5 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Helka toimii vuoden 2014 aikana nykyisissä toimistohotelli City Officen tarjoamissa tiloissa. Edullisten, yhtenäisten toimitilojen tullessa tarjolle, mahdollisuudet tutkitaan tapauskohtaisesti. Toimiston henkilöresursseja ja työsuhteiden jatkuvuutta ylläpidetään kaupungin avustuksen ja projektiavustusten turvin seuraavasti:

– vakituinen toiminnanjohtaja ja vakituinen viestintä- ja projektivastaava
– määräaikainen: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu), Helkan projektien toimihenkilöt

5. TALOUS

5.1 RAHOITUS

Vuoden 2014 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 220 640 euroa. Päärahoituslähteitä ovat Helsingin kaupungin avustukset sekä erilaiset projektimäärärahat. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja sisältäen Kotikatu-osuuden. Kaupungin osuus kokonaisuuden rahoituksesta on n. 45,3 % ja projektien yhteensä n. 47,3 %. Jäsenmaksujen ja oman rahoituksen osuus (50. juhlavuosi) budjetista on noin 7,4 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2014 puolella.

5.2 VARAINHANKINTA

5.2.1 Jäsenmaksut

Hallitus esittää, että Helkan jäsenmaksut vuonna 2014 ovat:

Jäsenmäärä alle 100: 80 euroa
Jäsenmäärä 100 – 500: 105 euroa
Jäsenmäärä 501 – 1000: 130 euroa
Jäsenmäärä yli 1000: 155 euroa

Noin puolet Helkan perimistä jäsenmaksuista tilitetään suoraan Suomen Kotiseutuliitolle sen jäsenmaksuosuuksina.

5.2.2 Kaupungin tuki

Helkan toiminta tuottaa kaupunkilaisille ja monenlaisille sidosryhmille (mm. kaupungin hallinto) osallistumisen asiantuntemusta ja konkreettisia käytäntöjä. Se tukee koko kaupungin kestävää sosiaalista kehittämistä. Helka ylläpitää kaupunginosien kotisivuverkostoa Helsingissä kaupungin tuella – sivustot monipuolistuvat ja käyttäjäkunta laajenee vuosittain. Kaupunginosien kotisivuille kootaan paikallistoimijoiden laajaa ja runsasta toimintaa kaikkien nähtäville.

Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa hyvin monenlaisille kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Kaupunginosayhdistykset ovat keskeisessä roolissa rakentamassa sosiaalista pääomaa toiminta-alueillaan. Helka kokoaa yhteen asukas- ja käyttäjäasiantuntemusta sekä välittää sitä kaikkiin kaupungin seminaareihin ja yhteistyöryhmiin, joihin se osallistuu pyydettynä asiantuntijana.

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut (toiminnanjohtaja), osan toimitilavuokrasta sekä Kotikadun peruspalvelut. Projektirahoituksen avulla katetaan Helkan viestinnän henkilön palkkamenoja sekä Helsingin kaupunginosille lisäarvoa tuottavaa palvelu- ja kehittämistoimintaa. Aktiivista yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan resursoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vuoden 2014 kuluessa Helka on mukana uuden kaupunkikehittämisen organisaation (Sukkulan) käynnistämisessä. Sen rahoitus edellyttää Helsingin kaupungin selkeää mukaantuloa onnistuakseen.

5.2.3 Muu varainhankinta

Projektirahoitusten ja -yhteistyön löytäminen on Helkan toiminnan rahoituksessa olennaista. Vuoden 2014 kuluessa tutkitaan ja neuvotellaan aktiivisesti uusia rahoitusmahdollisuuksia. Helka on hakenut ELY-keskukselta ESR-rahaa vuodelle 2014 ”Paikallinen kehittämispolku” –toimintamallin jalkauttamiseen. Myös Koneen Säätiöltä voidaan hakea tukea tähän toimintaan. Uudenmaan maakuntarahastolta haetaan alkuvuodesta 2014 apurahaa Helkan 50. juhlavuoden toteutukseen. Uusia projekti-ideoita edistetään sitä mukaa kun niitä saadaan. Myös yritys- ja joukkorahoituksen mahdollisuudet tutkitaan ennakkoluulottomasti.

TOIMINTASUUNNITELMAN LIITE:

Liite 1: Leader-toimintatavan levittäminen kaupunkiin –jatkoprojekti