Toimintasuunnitelma 2015

1. TIIVISTELMÄ

Helka eli Helsingin kaupunginosayhdistykset ry on aktiivinen ja verkottunut osallistumisen ja vuorovaikutuksen asiantuntija ja kehittäjä Helsingissä. Helka on perustettu vuonna 1964 ja on nykyään 80:n helsinkiläisen kaupunginosatoimintaa harjoittavan yhdistyksen keskusjärjestö. Se on Suomessa ainutlaatuisen laajasti paikallisia toimijoita yhteen kokoava kansalaislähtöinen yhteenliittymä.

Helka edistää helsinkiläisten kaupunginosien viihtyisyyttä ja kestävää kehittämistä sekä aktivoi ja liittää yhteen jäsenyhdistystensä kautta kaupunginosien asukkaita ja paikallisia toimijoita. Helka haastoi 50-vuotisjuhlassaan 2.10.2014 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen tekemään Helsingistä maailman johtava yhteisökaupunki ja tulee seuraamaan haasteen toteutumista vuoden 2015 aikana.

Helkan keskeisiin tavoitteisiin kuuluu edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa sekä välittää kaupunginosien arjen näkökulmaa ja monipuolista paikallistietoa Helsingin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Verkostoituminen ja viestintä ovat Helkan toiminnan keskiössä. Helka tukee alueellista yhteistyötä sekä toimii välittäjänä kaupungin ja paikallisen asiantuntijuuden välillä. Helka laatii kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta tärkeisiin aiheisiin ja suunnitelmiin liittyen.

Vuonna 2015 Helka varautuu toimintaympäristön nopeaan muutokseen satsaamalla jäsenyhdistystensä osaamisen tukemiseen. Se haluaa tarjota jäsenyhdistysten tarpeellisia välineitä jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin. Helka toteuttaa jäsenistölleen kyselyn tärkeimmiksi koetuista toiminnan painopisteistä ja tukimuodoista osana v. 2015 toteutettavaa pitkän aikajänteen strategian laadintaa.

Vuonna 2014 käynnistettyä Helkan jäsenistön alueellisten yhteenliittymien päivittämisen prosessia jatketaan tarpeen mukaan ja tiiviissä yhteistyössä jäsenistön kanssa. Toimintavuoden aikana toteutetaan mahdollisen uuden alueellisen jaon edellyttämät sääntömuutokset.

Helkan Paikallinen kehittämispolku -projektissa on vuodesta 2012 lähtien koostettu uudenlaista paikalliskehittämisen toimintamallia. Vuonna 2015 jatketaan toimintamallin jalkauttamista (mm. tuetaan kaupunginosien kehittämisryhmien (Kehrien) työtä sekä tukielin ”Sukkulan” kokoamista. Helsingin kaupungilta haetaan entistä vahvempaa sitoutumista toimintamalliin, joka tarjoaa aineksia myös kaupungin lähidemokratian kehittämiseen.

Helkan ylläpitämää Kotikatu-palvelua (kaupunginosien kotisivuverkostoa) kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa siten, että sen avulla voidaan yhä paremmin koota paikallista tietoa ja tehdä kaupunginosatoimintaa näkyväksi. Vuoden 2015 kuluessa mm. kaikki kaupunginosasivustot saavat modernin visuaalisen asun. Myös uudet sosiaaliset mediat ja sähköiset työkalut huomioidaan tarjottavissa koulutuksissa. Kotikaupunkipolkujen kokoamista ja hyödyntämistä edistetään erikseen tarkoitukseen haettavan ja saadun rahoituksen puitteissa.

Helkan viestii monikanavaisesti ajankohtaisista aiheista jäsentiedottein, Helkan omilla kotisivuilla www.helka.net ja facebookissa www.facebook.com/HelkaRy sekä myös kaupunginosaportaalissa www.kaupunginosat.net. Helka tarjoaa kaupungin hallintokunnille ja muille sidosryhmille kanavan keskitettyyn asukastiedottamiseen Helsingissä sähköisen kaupunginosayhdistysten yhteystietolistan www.helka.net/yhdistykset kautta, sekä kaupunginosasivustojen ja tulevan jäsenyhdistysten ja kaupunginosien facebook-listauksen kautta.

On odotettavissa, että Helsingin uuden yleiskaavan vuorovaikutusprosessi jatkuu vuoden 2015 puolelle. Helka tarjoaa resurssiensa puitteissa 1-2 seminaaria/tilaisuutta teemaan liittyen. Jäsenistölle tarjotaan vuoden aikana lisäksi vähintään yksi virkistys-/tutustumisretki johonkin kiinnostavaan kohteeseen.

2. TOIMINTA

2.1 TOIMINNAN UUDISTAMISTA JA UUSIA KUMPPANUUKSIA

Toimintaympäristön kiivas muutostahti edellyttää kaupunginosien toimijoilta sopeutumiskykyä ja joustavuutta. Kiinnostus yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja sen omaehtoiseen kehittämiseen voimistuu edelleen kaupunginosissa. Helka haluaa tarjota tukea, välineitä ja osaamista tähän työhön. Helka kehittää myös omaa toimintaansa ja toteuttaa vuoden 2015 kuluessa jäsenistölle kyselyn tärkeimmiksi koetuista toiminnan painopisteistä ja tukimuodoista. Sen pohjalta hallitus laatii uuden puheenjohtajan johdolla Helkalle pitkän aikajänteen strategian.

Jäsenyhdistykset tavoittavat uusia aktiivisia toimijoita parhaiten tarjoamalla monipuolisia toimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. Vertaistoiminta kehittää oman yhdistyksen osaamista ja tukee hyvien vanhojen ja uusien toimintatapojen yhteensovittamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteisiä paikallisverkostoja ja kumppanuuksia tarvitaan laajempien alueellisten teemojen toteuttamiseen.

Helka toteuttaa kumppanuus- ja asiantuntijayhteistyötä Helsingissä laajasti ”Paikallinen kehittämispolku” -projektin toimintamallin kautta. Toimintamallin keskeinen periaate on yhdistysten, paikallisyrittäjien ja kaupungin tiivis yhteistyö ja kumppanuus paikallistasolla, alueilla. Rahoituskaudella 2014-2020 paikallistoimijat myös kaupungeissa voivat hakea rahallista tukea projekti-ideoilleen esimerkiksi EU:n rakennerahastoista (mm. ESR).

Helkan jäsenyhdistykset voivat ottaa halutessaan keskeisen roolin paikallisissa kehittämisryhmissä (Kehrissä). Helkan tavoitteena on saada jatkorahoitusta projektille, mm. kaupunginosakehittäjien tuki- ja neuvotteluelimen, ”Sukkulan” aikaansaamiseksi Helsinkiin. Helka näkee uudessa palveluelimessä kumppanina toimimisen erittäin tärkeänä (ks. tarkemmin: liitteen projektikortti). Sukkulan kautta saadaan lisäpotkua erilaisiin kaupunginosatoiminnan käytännön haasteisiin sekä raharesurssien löytämiseen toimintaa tukemaan.

Helkan jäsenyhdistykset ja kehittyvät paikallisverkostot tarvitsevat työkaluja ja toimintatiloja. Erityisesti viestinnän osaaminen ja toteuttaminen on nykyaikaisen yhdistys- ja paikallistoiminnan kulmakivi. Helkan koordinoima kaupunginosien kotisivuverkosto, Kotikatu, tarjoaa joustavan perusalustan kaupunginosien paikallisviestintään. Uusia toiminnallisuuksia, vaikkapa sosiaalisen median ”ikkunoita”, voidaan nivoa helposti osaksi kaupunginosasivustoja.

Olemassa olevia toimintamuotoja, kuten kotikaupunkipolkujen kokoamista edistetään, mikäli tarkoitukseen haettuja apurahoja Helkalle myönnetään.

2.2 VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Helka laatii kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta tärkeisiin aiheisiin ja suunnitelmiin liittyen. Kannanotot julkaistaan Helkan kotisivuilla ja tärkeimmistä viestitään eri medioissa. Hallituksen sähköinen päätöksentekomahdollisuus tukee ’nopean toiminnan’ työtapaa silloin kun sitä tarvitaan. Helka tukee myös jäsenistöä heidän vaikuttamispyrkimyksissään.

Helka rakentaa aktiivista kuvaa itsestään lisäksi olemalla vahvasti läsnä sosiaalisessa mediassa (mm. facebook-sivunsa kautta). Kaupunginosayhdistysten ja kaupungin asukaskäyttäjien näkökulmaa sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisen viestiä tuodaan järjestelmällisesti esiin kaikessa sidosryhmäyhteistyössä.

Kaupunginosien kokoontumistilat ovat keskeinen osa osallisuuden toteutumista paikallistasolla. Helka neuvottelee, resurssiensa puitteissa, sitkeästi tämän tilaverkoston vahvistamisen puolesta, olivatpa kyseessä asukastalot tai kaupungin omien toimitilojen avautuminen asukkaiden käyttöön (mm. kirjastot, nuorisotilat jne.). Tiloissa tarvittavan koordinoinnin resursointitarpeet pidetään mukana neuvotteluissa ja vaikuttamisessa. Helka toteuttaa tarvittaessa jäsenyhdistysten nykyisiä kokoontumistiloja kartoittavan kyselyn.

2.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE

2.3.1 Viestinnän palvelut

– Helka tarjoaa veloituksetta sivupohjan sekä koulutusta ja teknistä tukea kaupunginosasivustojen ylläpitämiseen. Sivustot tarjoavat pitkäjänteisen kehittämisalustan kaupunginosien paikallisen tiedon kokoamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä kaupunginosien kehittämiseen. Helka toteuttaa kaupunginosien kotisivujen ylläpitoa ja kehittämistä käyttäjälähtöisesti (mm. Helkan viestintätyöryhmän toiminnan kautta). Kaupunginosien kotisivut tekevät parhaimmillaan laajasti näkyväksi kaupunginosayhdistyksen toimintaa, paikallisia resursseja, tapahtumia ja verkostoja. Niille voidaan koota myös kehittämisideoita tai yhteisiä tulevaisuuskuvia arvioitavaksi ja kommentoitavaksi

www.kaupunginosat.net -sivustolla ylläpidetään linkkilistaa Helsingin kaupunginosien kotisivuille. Sinne kertyy kaupunginosasivujen linkkien lisäksi monipuolista tietoa, uutisia, tapahtumia ja esimerkkejä kaupunginosatoiminnasta ja kaupunginosien kehittämisestä. Myös kaupunginosayhdistysten ja kaupunginosien facebook-seinistä kootaan listaus www.kaupunginosat.net:iin

www.helka.net -sivustolla julkaistaan Helkan omaan toimintaan liittyvää viestintää

– Helka ylläpitää ja päivittää sähköistä kaupunginosayhdistysten yhteystietolistaa osoitteessa www.helka.net/yhdistykset

– Helka tutkii mahdollisuuksia linkittää kaupungin tarjoamia verkkopalveluja joustavasti kaupunginosien kotisivuihin ja osallistuu kaupungissa toteutettavaan avoimien rajapintojen kehittämistoimintaan

– Helka tiedottaa jäsenistölle ajankohtaisista asioista n. 3-4 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsentiedotteensa kautta. Helka tutustuu vaihtoehtoihin sähköisen uutiskirjeen käyttöön ottamiseksi viestinnässään

– Helka nivoo sosiaalista mediaa (facebook ym.) omaan viestintäänsä ja myös jäsenistöä voidaan neuvoa aiheesta. Sosiaalisen median linkitysmahdollisuuksia kehitetään omilla ja kaupunginosien kotisivuilla

– Helka tuo aktiivisesti esiin jäsenyhdistysten monipuolista toimintaa kaikissa seminaareissa ja tilaisuuksissa, joihin se osallistuu

2.3.2 Koulutuspalvelut

– Helka välittää tietoa jäsenistön nykyisiä ja tulevia tarpeita hyödyttävistä ajankohtaisista koulutuksista kotisivuillaan ja sosiaalisen median kautta

– Helka tarjoaa resurssiensa puitteissa omaa koulutusta jäsenistön tarpeista nouseviin aiheisiin liittyen. Helka tarjoaa vuoden aikana vähintään yhden kaavaosallistumiseen liittyvän tilaisuuden. Koulutusta voidaan toteuttaa sopivien sidosryhmien kanssa yhteistyössä (esim. kaupunkisuunnitteluvirasto)

– Kaupunginosien kotisivujen käyttämiseen tarjotaan koulutuksia vuoden mittaan tarvelähtöisesti (uudet viestinnän välineet huomioiden). Koulutuksia erityisteemoista voidaan toteuttaa resurssien sallimissa puitteissa

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut

Helkan tarjoamat asiantuntijapalvelut on lueteltu pääosin kappaleissa 2.1 ja 2.2. Helka voi toimia koordinoijana tai jopa rahoituksen hakijana jäsenistön yhteisien laajempien projekti-ideoiden toteuttamisessa.

Yhdistyshallinnon rutiineihin pyritään välittämään uusia helpottavia työkaluja. Vuoden 2015 kuluessa Helka keskustelee Suomen Kotiseutuliitolle suoritettavan jäsenmaksuosuuden tarjoamista vastikkeista. Helka neuvottelee yhteisen Teosto-sopimuksen ja keskitetyn jäsenrekisteripalvelun toteuttamisen mahdollisuuksista Suomen Kotiseutuliiton kautta.

Näiden lisäksi Helka järjestää kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille/edustajille vähintään yhden virkistys-/tutustumisretken sekä verkottumistapahtuman (pj-palaveri).

Helka voi myydä suunnitteluun tai osallistuvien työpajojen vetämiseen liittyviä palveluja jäsenyhdistysten ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.

3. YHTEISTYÖ

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Helka tarjoaa jäsenistölle vuoden aikana yhden virkistys- ja tutustumisretken johonkin kiinnostavaan kohteeseen.

Naapurikaupunginosien jäsenyhdistyksiä ja muita sopivia paikallistoimijoita kannustetaan yhteistoimintaan yhteisten alueellisten teemojen ja näkemysten löytämiseksi ja koostamiseksi mm. ”Paikallinen kehittämispolku” -toimintamallin Kehrissä sekä myös yleiskaavan teemoihin liittyen. Jäsenistön vertaistoimintaa tuetaan toimiston resurssien sallimissa puitteissa. Jäsenistölle tarjoutuu yhteistyön mahdollisuuksia myös Helkan vuosikokouksissa sekä jäsenistön verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksissa.

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA

Helka esitti Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajuselle haasteen tehdä Helsingistä maailman johtava yhteisökaupunki 50-vuotisjuhlassaan 2.10.2014. Helka haastoi samalla hallintokunnat tekemään yhteistyötä keskenään, muodostamaan yhteisen ohjelman ja määrittelemään konkreettisia toimenpiteitä siitä, kuinka maailman johtava yhteisökaupunki tehdään. Helka tekee yhteistyötä facebookissa toimivan ”Nopean toiminnan viraston” ja Radio Helsingin kanssa haasteen edistymisen ja toteutumisen seurannassa.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin hallinnon kanssa kehitetään uusia joustavia toimintamalleja sekä hyviä käytäntöjä, jotta paikallisuus vahvistuu ja lähipalvelut turvataan kaupunginosissa. Vuoden 2015 aikana Helka on mukana synnyttämässä uudenlaista paikaliskehittämisen tukiorganisaatiota Helsinkiin (”Sukkula”). Helka toimii neuvottelujen aktiivisena koordinoijana ja sitouttaa eri osapuolia yhteistyöhön. Helsingin kaupunki tulee olemaan tärkeimpiä kumppaneita uudessa yhteistyömallissa. Kaupunginosissa perustetut kehittämisryhmät (Kehrät) voivat hakea tukea laatimiensa kehittämissuunnitelmien ja projekti-ideoiden rahoittamiseen. Tämä tuo parhaimmillaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja erityisesti rahoituslähteitä kaupunginosatoimintaan.

Uuden kaupunginkanslian alaisuuteen perustettu osallisuus- ja neuvontayksikkö on Helkan läheinen yhteistyökumppani osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi kaupungissa. Kaupungin osallisuus- ja neuvontayksikkö perustanee virastojen välisen osallisuusverkoston ja Helka pyrkii saamaan edustuksensa verkostoon. ”Paikallinen kehittämispolku” -toimintamallin käyttöönottamiseksi tehdään laajaa sidosryhmäyhteistyötä mm. juuri kaupunginkanslian eri osastojen ja viranhaltijoiden kanssa. Helka tarjoaa asiantuntemustaan ja verkostojaan aktiivisesti myös muihin Helsingin kaupungin työryhmiin. Helka edistää verkostojensa kautta aktiivisesti erilaisten kaupunkilaisille avautuvien palautepalvelujen käyttöönottoa.

– Kaupunkisuunnitteluvirastoon pidetään aktiivisesti yhteyttä. Yleiskaavaprosessin jatkuessa osallistumisen mahdollisuuksista tiedotetaan jäsenistöä aktiivisesti. Rakennusviraston kanssa jatketaan hyvää viestinnällistä yhteistyötä

– Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön uudelleen organisoinnin selkiinnyttyä jatketaan yhteistyötä asukastalo-/ asukastilatoiminnasta vastaavan kaupungin hallintokunnan kanssa

– Kulttuurikeskukseen ollaan yhteydessä kaupunkikulttuuritapahtumien edellytysten turvaamiseksi ja vahvistamiseksi (mm. lähikulttuuriavustukset). Samoin osallistutaan aktiivisesti Kulken uuden ”Helsinki-mallin” kehittämiseen

– Helsingin kaupunginkirjaston kanssa jatketaan hyvää viestinnällistä yhteistyötä. Helka tuo esiin paikalliskirjastojen elintärkeää roolia kaupunginosissa ja vauhdittaa niiden kehittämistä asukkaiden paikallisina ’olohuoneina’ ja monitoimitiloina. Nuorisotoimen osallistuvan budjetoinnin kokeiluja seurataan tarkasti

– Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosaston kanssa tehdään yhteistyötä mm. kaupungin turvallisuusstrategiatyöhön liittyen

– Helkan hallituksen nimeämä edustaja toimii Helsingin vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ

Helsingin seudulla käydään parhaillaan merkittävää keskustelua metropolihallinnon järjestämisen tiimoilta. Helka osallistuu aktiivisesti keskusteluun, tuottaen ja kooten tietämystä erityisesti paikallisen hallinnan toteuttamisen uusista ideoista ja mahdollisuuksista. Helka voi osallistua tarpeen mukaan myös laajempien seudullisten teemojen yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (erityisesti liikenne, maankäyttö, sähköisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen).

”Paikallinen kehittämispolku” – toimintamallin käynnistämisen yhteydessä yhteistyötä tehdään laajasti erilaisten seudullisten sidosryhmien kanssa: mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan ELY-keskus, muut metropolialueen kaupungit jne.

Helka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL).

3.4 MUU YHTEISTYÖ

Helka osallistuu Suomen Kotiseutuliiton vuotuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja vuosikokoukseen sekä kaupunkijaoksen toimintaan. (ks. myös luku 2.3.3)

Koordinoidaan tarpeen mukaan vertais- ja vertaisarviointiryhmien tapaamisia kaupunginosatoiminnan keskeisiin teemoihin liittyen. Seurataan osallistumista ja vuorovaikutusta kehittävien sidosryhmien hankkeita ja osallistutaan niihin tarpeen mukaan

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO

4.1 VUOSIKOKOUKSET

Helkan jäsenistön sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksiin tuodaan alustuksia ajankohtaisista aiheista sekä toteutetaan tarpeen mukaan myös osallistuvia osuuksia.

4.2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan työpajatyöskentelyä. Hallituksen työssä hyödynnetään hallituksen jäsenten erityisosaamisalueita. Vuoden 2015 strategiatyön yhteydessä voidaan tarkistaa Helkan aluejakoa ja tarvittaessa hallituksen kokoonpanon periaatteita.

Helkan työryhmissä ja -pajoissa työstetään viestintään, strategioihin, lausuntoihin, kaavoitukseen sekä Helkan projekteihin nivoutuvia teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua hallituksen ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan asiantuntemus, kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien hyödynnettäväksi.

4.3 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Helka etsii vuoden 2015 kuluessa aktiivisesti nykyistä, toimistohotelli City Officen tarjoamaa tilaa tarkoituksenmukaisempaa yhtenäistä toimitilaa. Toimiston henkilöresursseja ja työsuhteiden jatkuvuutta ylläpidetään kaupungin avustuksen ja projektiavustusten turvin seuraavasti:

– vakituinen toiminnanjohtaja ja viestintä- ja projektivastaava (Päivi Savolaisen äitiysloman aikana sijainen)
– määräaikainen: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu), Helkan projektien toimihenkilöt

4.4 JÄSENYYDET

Helka on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n jäsen.

5. TALOUS

5.1 RAHOITUS

Vuoden 2015 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 203 400 euroa. Päärahoituslähteitä ovat Helsingin kaupungin avustukset sekä erilaiset projektimäärärahat. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja sisältäen Kotikatu-osuuden. Kaupungin osuus kokonaisuuden rahoituksesta on n. 49 % ja projektien yhteensä n. 47,5 %. Jäsenmaksujen osuus budjetista on noin 3,5 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2015 puolella.

5.2 VARAINHANKINTA

5.2.1 Jäsenmaksut

Hallitus esittää, että Helkan jäsenmaksut ovat vuonna 2015:

Jäsenmäärä alle 100: 100 euroa
Jäsenmäärä 100 – 500: 150 euroa
Jäsenmäärä 501 – 1000: 200 euroa
Jäsenmäärä yli 1000: 250 euroa

Noin puolet Helkan perimistä jäsenmaksuista tilitetään suoraan Suomen Kotiseutuliitolle sen jäsenmaksuosuuksina.

5.2.2 Kaupungin tuki

Paikallinen yhteisöllisyys ja yhteistoiminta ovat kestävien kaupunkien peruspilari. Kaupunki tarvitsee erityisesti aktiivisia asukkaita ja ennakoivaa kaupunginosatoimintaa luomaan sosiaalisesti kestävää kehitystä. Helkan toiminta tuottaa kaupunkilaisille ja monenlaisille sidosryhmille (mm. kaupungin hallinto) osallistumisen asiantuntemusta ja konkreettisia käytäntöjä. Helka ylläpitää kaupunginosien kotisivuverkostoa Helsingissä kaupungin tuella – sivustot monipuolistuvat ja käyttäjäkunta laajenee vuosittain. Kaupunginosien kotisivuille kootaan kaupunginosayhdistysten ja paikallistahojen laajaa ja runsasta toimintaa kaikkien nähtäville.

Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa hyvin monenlaisille kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa ja kehittämisessä. Kaupunginosayhdistykset ovat keskeisiä alueensa sosiaalisen pääoman rakentajia ja ylläpitäjiä. Helka kokoaa ja välittää asukas- ja käyttäjäasiantuntemusta mm. niissä kaupungin seminaareissa ja yhteistyöryhmissä, joihin se osallistuu pyydettynä asiantuntijana.

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut (toiminnanjohtaja), osan toimitilavuokrasta sekä Kotikadun peruspalvelut (mm. Helkan IT-asiantuntijan palkkakuluja). Projektirahoituksen avulla katetaan Helkan viestinnän henkilön palkkamenoja sekä Helsingin kaupunginosille lisäarvoa tuottavaa palvelu- ja kehittämistoimintaa. Aktiivista yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan resursoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Vuoden 2015 kuluessa Helka on mukana uuden kaupunkikehittämisen organisaation (Sukkulan) käynnistämisessä. Sen rahoitus edellyttää Helsingin kaupungin selkeää mukaantuloa onnistuakseen.

5.2.3 Muu varainhankinta

Projektirahoitusten ja -yhteistyön löytäminen on Helkan toiminnan rahoituksessa olennaista. Vuoden 2015 kuluessa tutkitaan ja neuvotellaan aktiivisesti uusista rahoitusmahdollisuuksista. ”Paikallinen kehittämispolku” –toimintamallin jalkauttamiseen on haettu rahaa kaupunginkansliasta ja Koneen säätiöltä; v. 2015 haetaan 6Aika-rahoitusta. Uusia projekti-ideoita edistetään sitä mukaa kun niitä saadaan. Myös yritys- ja joukkorahoituksen mahdollisuudet tutkitaan ennakkoluulottomasti.

TOIMINTASUUNNITELMAN LIITE 1: Paikallinen kehittämispolku -projekti