Helkan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita

Helkan keskeisin yhteistyökumppani on ollut aina Helsingin kaupungin hallinto. Helsingissä 1.6.2017 voimaan astuneen laajan hallinnonuudistuksen jälkeen Helsingin kolmisenkymmentä virastoa ja laitosta niputettiin yhteensä neljään toimialaan. Keskushallinnon toimista huolehtii edelleen kaupunginkanslia. Helka on tehnyt yhteistyötä hallinnon eri alojen kanssa seuraavasti:

kaupunginkanslia (asukasyhteistyötiimi, turvallisuus- ja valmiusyksikkö). Helkan keskeisimpiä yhteistyökumppaneita on kaupungin tietotekniikka- ja viestintäosaston alla toimivan osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimi (linkki edellä).
Muita aiempia ja nykyisiä yhteistyötahoja ovat:
kaupunkiympäristön toimiala (maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet, ympäristö-ja lupajaosto – aiemman hallintomallin mukaan: kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, rakennusvalvontavirasto, ympäristökeskus)
kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kulttuuri, kaupunginkirjasto – aiemmassa hallintomallissa: kulttuurikeskus, kaupunginkirjasto)
– sosiaali- ja terveystoimiala (vapaaehtoistyön neuvottelukunta, Helsingin omat asukastalot)
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (vapaa sivistystyö / Helsingin suomenkielinen työväenopisto, varhaiskasvatus)

Yhteistyötä on ollut myös mm. Uudenmaan liitton ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Ministeriöistä yhteistyötä on tehty mm. oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Helka on tehnyt aktiivista yhteistyötä Suomen Kuntaliiton osallistumisen ja demokratian kehittämisen verkostoissa.

Vertaisjärjestöistä yhteistyötä on tehty seuraavien järjestöjen kanssa:
Suomen Kotiseutuliitto
– Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry EKYL
Helsinki-Seura
SYTY ry
Turkuseura ry

Tärkeitä oppilaitosyhteistyön kumppaneita ovat olleet mm. Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Helkan Kotikatu-palvelun tärkein yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki, joka on Helkan kautta tukenut kaupunginosasivujen alustaa jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien.

*    *    *    *    *    *   

Helkas viktigaste samarbetsparter

Helsingfors stadsförvaltning har alltid varit Helkas viktigaste samarbetspart. Efter en stor förvaltningsreform som trädde i kraft 1.6.2017 har ett trettiotal nämnders och direktioners uppgifter fördelats inom sammanlagt fyra förvaltningssektorer.
Stadskansliet har fortfarande hand om centralförvaltningen. Helka har samarbetat med de olika förvaltningssektorerna enligt följande:

stadskansliet (invånarsamarbetsteam, säkerhet- och beredskapenhet). En av Helkas mest centrala samarbetsparter är Interaktion och delaktighet som verkar under IT- och kommunikationsavdelningen.

Andra tidigare och nuvarande samarbetsparter är:
stadsmiljösektorn (markanvändning och stadsstruktur, byggnader och allmänna områden, tjänster och tillstånd)
kultur- och fridtidsektorn (kultur, stadsbibliotek]
social- ja hälsovårdsektorn (beredningen för frivilligsarbete, Helsingfors invånarehus)
forstran och utbildningssektorn (arbetarinstituten)

Vi har även samarbetat med Nylands förbund och ELY-Centralen i Nyland. Av ministerier har vi samarbetat med bl.a. justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet. Helka har också aktivt samarbetat i nätverken för utvecklande av delaktighet och demokrati inom Finlands Kommunförbund.

Med gelike organisationer har vi samarbetat med följande:
–    Finlands Hembygdsförbund
–    Esbo Stadsdelsföreningars Förbund rf EKYL
–    Helsinki-Seura
–    Finlands Byar rf (SYTY)
–    Åbosamfundet rf

Bland läroanstalter har Aalto-universitetet och Metropolia yrkeshögskola varit viktiga samarbetsparter.

Helsingfors stad är den viktigaste samarbetsparten för Helkas service Kotikatu, som sedan början av 2000-talet har fungerat som plattform för stadsdelsföreningarnas hemsidor.