Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nämä säännöt ovat voimassa 7.8.2013 alkaen.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hermanni-Vallila Seura r.y. ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

– edistää alueen kehittymistä elävänä ja asukaslähtöisenä kaupunkiympäristönä

– vahvistaa alueen asukkaiden hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia asuinalueensa kehittämisessä

– kehittää alueen asukkaiden ja taloyhtiöiden yhteistoimintaa

– toimia alueen historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ympäristäkokonaisuuksien suojelemiseksi

– edistää asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö- ja aluepolitiikan toteuttamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– järjestää kokous-, keskustelu- ja muita vastaavia tilaisuuksia

– tekee esityksiä viranomaisille sekä muille tahoille

– tiedottaa asukkaille ajankohtaisista asioista

– voi harjoittaa julkaisutoimintaa

– tekee yhteistyötä alueen muiden toimijatahojen kanssa

– järjestää harrastus- ja virkistystoimintaa asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

– kerää jäsenmaksuja, hankkii avustuksia sekä ottaa vastaan Iahjoituksia ja testamentteja

– järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voidaan ottaa oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset ja kannatusjäsenet. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Ennen näiden sääntöjen voimaan tuloa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämätta ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen Iiittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä Iaissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Jäsenmaksu

Syyskokous päättää erikseen varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6-10 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan syyskokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus voi valita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenista, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmiställa. Äänten mennessa tasan ratkaisee puheenjohtajan aani, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpaatäs tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistaan kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin paattaa tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vahintaan kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenella on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse tai jäsenille postitetulla kutsukirjeellä.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös ja vuosikertomus seka toiminnantarkastajan lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus.

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio seka jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kaIenterivuodelle.

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa seuraavalle kalenterivuodelle.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävan kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.