Tietoa seurasta

 

Jätkäsaari-seuran hallitus 2024

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäseninä puheenjohtaja, sekä yhdeksän varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Korjaa sähköpostiosoitteiden välilyönnit ja alaviivat pisteillä ja at-merkillä.

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2024

Puheenjohtaja

Lari Ahokas
lari ahokas _at_iki fi
050 3467286

Varapuheenjohtaja

valitaan vuoden 2024 alussa

Sihteeri

valitaan vuoden 2024 alussa

Rahastonhoitaja

valitaan vuoden 2024 alussa

Hallituksen jäsenet

Veli-Pekka Dufva
veli-pekka dufva _at helsinki fi
040 560 3952

Hilla Etelämäki
hilla etelamaki at gmail com
040 7062230

Tarja Hailikari
tarja hailikari at gmail com
040 73 58673

Raila Jalomeri
raila jalomeri at gmail com
040 543 4696

Marko Järvelin
marko jarvelin at gmail com
0400 164 118

Marjut Kuopus
marjut kuopus at gmail com
044 9743730

Balan Pillai
balan pillai _at _technologist com
040 4822541

Jarmo Riipinen
jarmo riipinen _at gmail_com
0400 457891

Juha Saarinen
juha u saarinen _at gmail _com
050 3787959

Hallituksen varajäsen

Harri Lauronen
harri j lauronen __at _gmail com
045 6386918

Ehdotus Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Seura jatkaa menestyksellisen Hyvän tuulen festin järjestämistä myös tulevana vuonna. Vuonna 2024 järjestetään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestys, johon seura osallistuu kahdella hanke-ehdotuksellaan.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Jätkäsaaren valmistuessa seuran tavoitteena on edistää Jätkäsaaren alueen toimijoiden yhteistyötä alueen yhteisöllisyyden rakentamisessa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran vuonna 2023 jo toista kertaa järjestämä kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest onnistui jo hyvällä rutiinilla. Tapahtuma järjestetään kolmannen kerran vuonna 2024. Jätkäsaari-seura toimii tapahtuman pääjärjestäjänä, osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään. Tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest Jätkäsaaren vuotuiseksi kaupunginosatapahtumaksi, missä on onnistuttu hyvin. Tarvittaessa seura voi osallistua myös muihin kaupunginosatapahtumiin sikäli kun osallistuminen ei vie resursseja Hyvän tuulen festiltä. Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, edistetään jäsenhankintaa sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Vuoden Jätkäsaari-teko

Jätkäsaari-seura palkitsee Hyvän tuulen festin yhteydessä Vuoden Jätkäsaari-teko -kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Vuonna 2024 kunniakirja jaetaan neljännen kerran.

3.3. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä tai muuna ajankohtana.

3.4. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pitää yhteyttä kaupungin viranomaisiin sekä antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja ja parannnusehdotuksia alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja tulevaisuuden kehityksestä. Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä. Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.

4.1. Osallistuva budjetointi

Vuonna 2024 järjestetään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyskierros, johon seura osallistuu kahdella hanke-esityksellään. Seura aktivoi alueen asukkaita äänestämään alueen esityksiä ja kannustaa hanke-esitysten tekijöitä yhteistyöhön.

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset pyriään järjestämään lähikokouksina. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Viestintä

Seura viestii yleisesti kotisivujensa (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisen median (Facebook-sivu www.facebook.com/jatkasaariseura) kautta. Jäsenille viestitään tarpeen mukaan lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Seuraava esite ilmestyy näillä näkymin vuonna 2024.

7. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja alueella toimivien kaupunkikonsernin osien (esim. Helsingin Satama), Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksiin sekä alueella toimiviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

8. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuoden 2023 jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2024.

Helsingissä 9.11.2023

Jätkäsaari-seura ry.

Satamatunnelin suunnittelu (Länsisatama–Länsiväylä)

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää lausuntonaan Satamatunnelin linjausvaihtoehdoista seuraavan.

Jätkäsaari-seura pitää Satamatunnelia tarpeellisena hankkeena Länsisataman ruuhkien vaikutusten hillitsemiseksi Tallinnan lauttaliikenteen keskittyessä Länsisatamaan Helsingin Sataman strategian mukaisesti ja Länsisataman kautta kulkevan tavaraliikenteen kasvaessa.

Jätkäsaari-seuran näkökulmasta Satamatunnelin jatkosuunnittelun vaihtoehdoiksi soveltuvat vaihtoehdot C ja D.

Vaihtoehto A ei tule seuran mielestä kyseeseen jatkosuunnittelun vaihtoehtona, sillä tunnelin suuaukko tulee liian lähelle valtakunnalisesti arvokkaita Hietaniemen hautausmaiden ja Lapinlahden sairaala-alueen rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Tunnelirakentaminen vaarantaa Lapinlahden sairaalapuiston etelälaidan arvokkaan kasvillisuuskohteen (K14/15) ja hautausmailla sijaitsevat liito-oravan elinalueet (90/2019, 127/2020). Vaikka tunnelityömaa myöhemmin maisemoitaisiin, työmaasta aiheutuva vahinko kohteen ympäristölle on suuri.

Vaihtoehdon C ilmeisenä haittapuolena vaihtoehtoon D nähden on, että tunneliosuus on vaihtoehdossa C selvästi pidempi kuin vaihtoehdossa D (betonitunnelin osalta n. 50 m, kalliotunnelin osalta n. 600 m karkeasti mitattuna), minkä johdosta myös tunnelin rakentamiskustannukset ovat selvästi korkeammat. Vaihtoehto C toki noudattelee Helsingin vuoden 2021 maanalaisen yleiskaavan keskustatunnelivarauksen linjausta, mutta seuran mielestä Satamatunnelia ei tule kytkeä keskustatunneliin, jonka suunnittelu on jäissä.

Vaihtoehdon C etuna vaihtoehtoon D nähden voi todeta, että tunneli ei ylitä Helsingin Energian öljyluolia. Jätkäsaari-seura katsoo kuitenkin, että edullisempien rakentamiskustannusten takia linjausvaihtoehdon D toteuttamiskelpoisuutta olisi syytä selvittää edelleen, varsinkin kun Helsingin Energian voimalaitostoiminnan on nykymuodossaan määrä päättyä Salmisaaressa vuoden 2024 jälkeen.

Helsingissä
20.1.2023
Jätkäsaari-seura ry.

Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilojen suunnittelu

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää lausuntonaan Itämerentorin ja Lepakonaukion toimitiloista (hankenro 0839_1, dnro HEL 2022-004726) seuraavan.

Jätkäsaari-seura suhtautuu kriittisesti ehdotettuihin rakentamiskorkeuksiin. Seuran mielestä Ruoholahden rakentamiskorkeus tulisi pitää pääsääntöisesti alle 16 kerroksessa. Helsingin kaupungin korkean rakentamisen periaatteiden (KSV 2011:4) suosituksiin viitaten seura katsoo, että korkean rakentamisen Ruoholahdessa tulee perustua tapauskohtaiseen edellytysten ja vaikutusten arviointiin. Selvityksen ”Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla” (KSV 2014:19) sijoittaa korkealle rakentamiselle luontevat alueet esikaupunkialueiden ns. C-vyöhykkeelle, ei B-vyöhykkeelle, jossa Ruoholahti sijaitsee. Seuran näkökulmasta korkeamman rakentamisen tulee rajoittua yksittäisiin maamerkkirakennuksiin, suhteutua alueen muuhun rakennuskantaan eikä sen tule tuottaa maisemallista haittaa.

Esitetyn kaltainen korkea rakentaminen Ruoholahdessa muodostaa huomattavaa maisemallista haittaa Lapinlahden sairaala-alueen ja Hietaniemen hautausmaiden arvokkaille kulttuuriympäristöille. Korkeat rakennukset hautausmaiden etelälaidalla varjostavat hautausmaapuistoja ja heikentävät niiden maisemallisia ja luontoarvoja. Tämänhetkinen rakennuskanta alueella on pääosin alle 8-kerroksista, poikkeuksena alueen nykyinen maamerkkirakennus, 16-kerroksinen Kiinteistö Oy Itämerentorni. Tästä johtuen seura katsoo, että esitetyistä kerroskorkeuksista tulee kyseeseen vain matalin vaihtoehto.

Jätkäsaari-seura pitää ongelmallisena myös, että esitetyt rakennukset eivät sovi hyvin yhteen alueen nykyisen rakennuskannan kanssa. Kiinteistö Oy Lepakonaukion laajennusosa jää muotokieleltään irralliseksi nykyisestä rakennuksesta. Lepakonaukion ja Itämerentornin laajennusosat, jotka muodostavat ikään kuin portin, eivät sovi yhteen myöskään keskenään. Myös Kiinteistö Oy Itämerenkatu 5:n laajennusosa vaikuttaa varsin massiiviselta ympäröivään rakennuskantaan nähden; kyseisellä kohteella ei ole rakennetun korttelin keskellä erityistä arvoa maamerkkinä. Matalampi rakennuskorkeus ja suurempi rakennusala olisivat kaikissa kohteissa myös rakentamistehokkaampi vaihtoehto.

Jätkäsaari-seura kannattaa ajatusta liike- ja muiden avoimien tilojen kaavoittamisesta uudisrakennusten kivijalkoihin, sillä toimistorakennusten aulatilat ovat pääosin ulkopuolisilta suljettuja. Ruoholahden toimistokeskittymässä on verraten vähän liiketiloja, ja alue on työaikojen ulkopuolella lähes autio, mikä on omiaan lisäämään myös turvattomuuden tunnetta alueella. Seura pitää myös ongelmallisena alueen elävöittämisen kannalta, että korkeat rakennukset lisäävät tuulisuuden vaikutusta maanpinnalla, mikä vähentää entisestään alueen avoimen katutilan soveltuvuutta ajan viettämiseen.

Seura huomauttaa myös, että toimitilojen vajaakäyttöaste on viime vuosien aikana noussut, kun koronaviruspandemian seurauksena etätyöstä on tullut arkea ja yritysten toimitilantarve on vähentynyt. Vaikka Ruoholahdessa toimitilojen kysyntä on ollut viime aikoina hienoisessa kasvussa, vajaakäyttöaste on silti kaupungin keskiarvoa, ja esimerkiksi Marian kasvuyrityskampuksen asemakaavan läpimeno korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee lähivuosina lisäämään toimitilojen tarjontaa alueella entisestään.

Salmisaaren voimala-alueelle suunniteltua toimitilarakentamista ei ole valmisteluaineistossa eikä lisätietopyyntöjenkään jälkeen avattu riittävästi, joten seura katsoo, ettei siitä voi antaa lausuntoa tämän kuulemisen yhteydessä.

Helsingissä
20.1.2023
Jätkäsaari-seura ry.

Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonsepti

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää kommentteinaan Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonseptin suunnittelusta seuraavan.

Yleistä

Jätkäsaari-seura pitää kaupunginhallituksen suuntaviivoja Lapinlahden sairaala-alueen kehittämisestä yleisesti ottaen oikeansuuntaisina erityisesti sen osalta, mitä tulee alueen nykyisten kulttuuri-, historia- ja luontoarvojen säilyttämiseen. Omistuspohjan osalta seura yhtyy kuitenkin Lapinlahti-yhteisön kannanottoon, että tältä osin aluetta palvelisi parhaiten, että alue säilyisi kaupungin omistuksessa tai sen ottaisi vastuulleen jokin voittoa tavoittelematon taho. Mikäli päädytään kaupungin ja muun toimijan yhteisomistusjärjestelyyn, tulisi myös muodostettavan kiinteistöyhtiön olla voittoa tavoittelematon.

Saavutettavuus

Lapinlahden alueen saavutettavuus eri suunnista ja eri kulkuvälineillä on nykyisellään hyvä. Jätkäsaari-seura huomauttaa kuitenkin, että muut valmisteilla olevat suunnitelmat, kuten Länsiväylän osayleiskaava, Satamatunneli tai Itämerenaukion täydennysrakentaminen eivät saa heikentää Lapinlahden alueen saavutettavuutta erityisesti etelästä ja lounaasta, vaan Länsiväylän ja Porkkalankadun alittavat kevyen liikenteen yhteydet tulee säilyttää.

Palvelutarjonta, toiminnot ja tapahtumat

Jätkäsaari-seuran mielestä Lapinlahden sairaalan alueelle sopivat parhaiten nykyisenkaltaiset toimintamuodot, joissa yhdistyvät parhaiten Lapinlahden sairaalan mielenterveystyön perinnettä kunnioittava ja jatkava sekä historialliseen miljööseen sopiva, alueelle orgaanisesti kehittynyt pienen mittakaavan vapaaehtoistoiminta. Alueelle eivät sovi sen identiteetille vieraat toimintakonseptit, esimerkiksi laajamittainen hotellitoiminta, tai alueen ympäristöä kuluttavat suurtapahtumat. Jätkäsaari-seura huomioi tyytyväisyydellä, että Lapinlahden sairaalapuiston merkitys lähialueiden asukkaiden virkistykselle tunnistetaan.

Helsingissä
20.1.2023
Jätkäsaari-seura ry.

Jätkäsaari-seuran hallitus 2023

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu jäseninä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 2 – 10 muuta jäsentä.

Korjaa sähköpostiosoitteiden välilyönnit pisteillä ja at-merkillä.

Hallituksen jäsenet toimintakaudella 2023

Puheenjohtaja

Lari Ahokas
lari ahokas _at_iki fi
050 3467286

Varapuheenjohtaja

Tarja Hailikari
tarja hailikari at gmail com
040 73 58673

Sihteeri

Juha Saarinen
juha u saarinen _at gmail _com
050 3787959

Rahastonhoitaja

Marko Järvelin
marko jarvelin at gmail com
0400 164 118

Hallituksen muut jäsenet

Raila Jalomeri
raila jalomeri at gmail com
040 543 4696

Marjut Kuopus
marjut kuopus at gmail com
044 9743730

Balan Pillai
balan pillai _at _technologist com
040 4822541

Jarmo Riipinen
jarmo riipinen _at gmail_com
0400 457891

Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintaa vuoden 2021 aikana leimasi jo toista vuotta jatkuva maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, jonka aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät edelleen esimerkiksi tapahtumien järjestämisen. Seura sopeutti toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin esimerkiksi keskittymällä kokoontumisrajoituksista riippumattomiin toimintamuotoihin.

Hallinto

Jätkäsaari-seuran puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Lari Ahokas ja hallitukseen kuuluivat Juha Saarinen (varapuheenjohtaja), Jaani Tanskanen (taloudenhoitaja), Helena Vormala (sihteeri) sekä Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Mauri Siirala. Seuran toimintaan syyskokouksen jälkeen ilmoittautunut Marko Järvelin toimi alkuvuodesta seuran toimihenkilönä ja kevätkokouksesta alkaen virallisestikin hallituksen jäsenenä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, 14.1. (järjestäytymiskokous), 26.1., 18.2., 10.3., 8.4., 20.5., 14.6., 4.8., 24.8., 18.10., 8.11. ja 7.12.2021. Koronavirusepidemian jatkuessa toista vuotta hallituksen kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä.

Seura piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa etäyhteyksien välityksellä yhdistyslain koronavirusepidemian johdosta tehtyjen väliaikaisten muutosten nojalla. Kokoontumisrajoitusten takia kokousten yhteydessä ei ollut muuta ohjelmaa ja kokouksissa käsiteltiin vain välttämättömät asiat.

Kevätkokouksessa 29.4.2021 hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 toimijoille sekä valittiin hallituksen jäseneksi Marko Järvelin.

Syyskokouksessa 22.11.2021 seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Lari Ahokas ja hallituksen jäseniksi Tarja Hailikari, Marko Järvelin, Balan Pillai, Jarmo Riipinen, Juha Saarinen, Mauri Siirala ja Jaani Tanskanen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Vormala ja Riitta Tainio. ja varatoiminnantarkastajaksi . Lisäksi hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tapahtumat ja muu toiminta

Seuran edustajat osallistuivat vuodelta 2020 koronavirusepidemian takia siirretyn Jätkäsaaren kaupunginosajuhla Hyvän tuulen festin valmisteluun mm. koulun vanhempainyhdistyksen edustajien ja muiden kaupunginosa-aktiivien kanssa. Juhla oli määrä pitää elokuussa, mutta uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä uudelleen kiristyneet kokoontumisrajoitukset tekivät tapahtuman järjestämisen mahdottomaksi ja juhla päätettiin siirtää edelleen kesään 2022. Seura päätti vuosikokouksessaan pyrkiä vakiinnuttamaan Hyvän tuulen festin Jätkäsaaren toistuvaksi kaupunginosajuhlaksi.

Seura valmisteli yhteistyökumppaniensa kanssa myös itsenäisyyspäivätapahtumaa Jätkäsaaren asukkaille, mutta tämäkin tapahtuma jouduttiin perumaan jälleen uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä kiristyneiden kokoontumisrajoitusten takia.

Jätkäsaaren liikenneasioiden tiimoilta seura piti yhteyttä mm. Helsingin liikenneturvayhdistys Helyyn ja Forum Virium Helsinkiin. Seura oli mukana suunnittelemassa Forum Viriumin kanssa Jätkäsaaren alueella toteutettuja liikennekokeiluja ja tiedotti niistä verkkosivuillaan.

Seura ehdotti uudelleen Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeeksi  vuonna 2019 hankekierroksen äänestyksessä menestynyttä, mutta täpärästi rahoitettavien joukosta pudonnutta hanketta ”Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus”. Tällä kertaa hankkeen budjetti oli huomattavasti kohonnut vuokrakulujen takia ja kilpailu toteutuslistalle pääsystä kiristynyt, joten vaikka hanke sai enemmän ääniä kuin edelliskierroksella, se jäi silti edelleen täpärästi toteutuslistalta.

Seura julisti Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden kanssa ensimmäistä kertaa jaettavaksi ”Vuoden Jätkäsaari-teko” -kunniamaininnan henkilölle, yritykselle, järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Ehdotuksia saatiin viisi, jotka olivat kaikki ansiokkaita. Ehdotuksia arvioi useista näkökulmista raati, jossa oli edustettuna Jätkäsaari-seuran ja Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen ylläpito. Tunnustus myönnettiin yksimielisesti Jätkäsaaren puistojoogan vetäjälle Kirsi Kankaanpäälle.

Jätkäsaari-seuran hallitus osallistui ”Kerää roska päivässä” -haasteeseen elokuussa.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura teki vuoden aikana kannanottoja ja lausuntoja Helsingin kaupungille mm. Ahdinaltaan alueen, Jätkäsaaren asuntoreformikorttelin sekä Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksista sekä Lapinlahden sairaalan rantamuurin peruskorjaussuunnitelmasta, Jätkäsaarenlaiturin katusuunnitelmasta sekä Tammasaarenlaiturin täydennysrakentamissuunnitelmasta.

Seuran hallitus piti Jätkäsaaren alueella alkusyksystä kolme katselmusta, yhden Länsisatamankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen alkuun liittyen liikennesuunnittelija Pekka Mukkalan kanssa, toisen Hietasaarenkallion alueen katukylttien ajanmukaisuudesta sekä kolmannen syyspäiväntasauksen aikaan Jätkäsaaren puisto- ja katualueiden valaistuksesta kaupunkitekniikan yksikön päällikkö Olli Markkasen kanssa. Katselmusten havainnot välitettiin kaupungin tietoon. Liikenneturvallisuuskatselmuksen ansiosta Länsisatamankadun risteyksiin saatiin lisää jalankulkijoista varoittavia huomiovaloja.

Seuran kommentteja julkaistiin mm. Jätkäsaaren liikennetilanteeseen liittyen Helsingin Sanomissa 21.7.2021.

Viestintä

Jätkäsaari-seuran esitteen vuonna 2020 julkaistusta 2500 kappaleen painoksesta jaettiin vuoden aikana noin puolet. Loppuvuodesta aloitettiin JS Suomi Oy:n kanssa seuraavan painoksen suunnittelu, jonka on tarkoitus ilmestyä vuonna 2022 Hyvän tuulen festiin mennessä. Esitteen postitus Jätkäsaaren uusille asukkaille kaupungin tervetulokirjeen mukana lakkasi syksyllä kaupunginkanslian luopuessa tervetulokirjeiden postituksesta. Esitettä oli edelleen jaossa mm. Jätkäsaaren kirjastossa ja sitä jaettiin myös postiluukkujakeluna uusiin asuintaloihin.

Seura julkaisi vuoden aikana sähköpostitse kaksi jäsentiedotetta, keväällä ja syksyllä.

Sidosryhmät

Jätkäsaari-seura oli kuluneena vuonna Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n jäsen. Seuran edustajana Helka ry:n hallituksen varajäsenenä toimi vuoden 2021 loppuun entinen puheenjohtaja Elina Kultaranta. Yhteistyössä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa seura osallistui mm. lausuntoon Hietalahdenrannan ideasuunnitelmasta Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Punavuori-seuran kanssa sekä aloitti loppuvuodesta yhteistyön Lauttasaari-seuran kanssa valmisteilla olevaan Länsiväylän osayleiskaavaan vaikuttamiseksi.

Koronaviruksesta aiheutuvien kokoontumisrajoitusten takia Jätkäsaari-seura ei järjestänyt kunnallisvaalien yhteydessä omaa kunnallisvaalipaneelia, mutta jakoi sivuillaan tietoa Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen kunnallisvaaliehdokkaista.

Seura tiedotti yhteistyössä mm. Viirus-teatterin yhteisöllisestä Jätkäsaaren sydän -produktiosta ja Eläkeliiton kävelyfutistapahtumista Jätkäsaaren asukkaille.

Helsingissä 28.3.2022

Jätkäsaari-seura ry.

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Kuluneena vuonna seuran toiminnassa on voitu palata kahden epidemiavuoden jälkeen lähes normaalitilaan, mutta seuran hallitus seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja päättää tarvittaessa tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Jätkäsaaren valmistuessa seuran tavoitteena on edistää Jätkäsaaren alueen toimijoiden yhteistyötä alueen yhteisöllisyyden rakentamisessa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vuonna 2022 järjestämä kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest onnistui hyvin, ja tapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2023. Jätkäsaari-seura ottaa päävastuun tapahtuman järjestämisestä, osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään. Tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest vuosittaiseksi kaupunginosatapahtumaksi. Seura voi osallistua tarvittaessa myös muihin kaupunginosatapahtumiin. Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, edistetään jäsenhankintaa sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Vuoden Jätkäsaari-teko

Jätkäsaari-seura palkitsee Vuoden Jätkäsaari-teko -kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Vuonna 2023 kunniakirja jaetaan kolmannen kerran.

3.3. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus.

3.4. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pitää yhteyttä kaupungin viranomaisiin sekä antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja ja parannnusehdotuksia alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja tulevaisuuden kehityksestä. Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä. Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset järjestetään seuran sääntöjen tai yhdistyslain väliaikaisten poikkeusten mahdollistamalla tavalla joko lähi- tai etäkokouksena. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Viestintä

Seura viestii yleisesti kotisivujensa (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisen median (Facebook-sivu www.facebook.com/jatkasaariseura) kautta. Jäsenille viestitään tarpeen mukaan lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Esitteen uusinta, vuonna 2022 ilmestynyttä painosta jaetaan tapahtumissa ja Jätkäsaaren asukkaille. Seuraava esite ilmestyy näillä näkymin vuonna 2024.

7. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja alueella toimivien kaupunkikonsernin osien (esim. Helsingin Satama), Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksiin sekä alueella toimiviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

8. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuoden 2022 jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2023.

Helsingissä 10.11.2022

Jätkäsaari-seura ry.

Lausunto Tammasaarenlaiturin kehittämisvarauksesta

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää lausuntonaan Tammasaarenlaiturin kehittämisvarauksesta seuraavan.

Jätkäsaari-seura ei kannata Floating Flats Oy:n kehittämisvarausta kelluvien asuintalojen rakentamiseen Tammasaarenlaituriin, vaan esittää, että kehittämisvarauksen annetaan raueta. Samansuuntaista mielipidettä edustaa myös valtaosa hankkeen asukastilaisuudessa esitetyistä sekä hankekyselyyn tehdyistä kommenteista. Seuran näkemyksen mukaan kelluva rakentaminen sopii huonosti esitetyn kaltaiseen asuinrakentamiseen. Kelluva rakentaminen sopii seuran mielestä paremmin pienimuotoiseen ja matalaan, virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevaan rakentamiseen. Esimerkiksi Allas Sea Poolin kaltainen uimalaitos, kelluva venesatama oheispalveluineen tai matalat ravintolapaviljongit olisivat seuran näkökulmasta kyseiselle paikalle paljon paremmin sopivia rakennelmia kuin asuintalot.

Jätkäsaari-seura katsoo, että Tammasaarenlaituri ei sovellu rakentamispaikkana esitetyn kaltaisille kerrostaloille kaupunkikuvallisesti eikä maisemallisesti. Kerrostalorakentaminen erityisesti Ruoholahden kanavan puolelle merkitsisi Ruoholahden keskeisten ja suunnittelustaan palkittujen maamerkkien, Crusellinsillan ja HTC Centerin peittymistä uusien rakennusten taakse. Suunniteltujen rakennusten sivuprofiili typistäisi Crusellinsillan vinoköysirakenteen siluetin, joka on Ruoholahden kanavassa maisemallisesti keskeinen ja myös suosittu elementti. Suunnitellut rakennukset puolestaan peittäisivät lähes kokonaan HTC Centerin meren puoleisen, satamanosturien mukaan muotoillun julkisivun, jonka suunnittelussa juuri näkymä veden yli on keskeinen piirre. Myös uusien kaupunkikuvallisesti merkittävien kohteiden edusta tulee säästää rakentamiselta kuten Salmisaaren historiallisten rakennusten. Jätkäsaari-seura katsookin, että Tammasaarenlaituriin ja erityisesti Ruoholahden kanavan puolelle voidaan kaavoittaa vain keveitä ja matalia, paviljonkityyppisiä kelluvia rakennelmia, jotka eivät ulottuvuuksiltaan ole merkittävästi suurempia kuin nykyiset hiililaiturin rakennelmat. Myös nykyisistä hiililaiturin rakennelmista tulee säilyttää muistumia.

Suunnitelma vaikuttaa teknisesti myös varsin haastavalta, mikä varmasti näkyisi asuntojen hinnassa. Esittelytilaisuudessa esimerkiksi kerrottiin ylioptimistisesti, että vedenkorkeuden vaihtelu ei vaikuttaisi kelluvaan ponttoonirakennelmaan, jonka kansi voisi olla noin metrin korkeudella merenpinnasta. Ponttooni ei kuitenkaan voi olla täysin vapaasti kelluva, vaan kelluntavaraa rajoittavat merkittävästi esimerkiksi ankkurointi ja kunnallistekniset liittymät, kuten viemäröinti. Kelluntavaran ja ankkuroinnin tarve ovat myös suoraan ristiriidassa esimerkiksi myrskyoloissa, missä voimakas aallonmuodostus ja vedenkorkeuden vaihtelu yhdistyvät. Kelluntavarassa tulee ottaa huomioon lisäksi ennakoitu vedenkorkeuden muutos koko rakennelmien käyttöiältä. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen oppaan Tulviin varautuminen rakentamisessa (2014) mukaan Helsingin rannoilla vedenkorkeuden vaihteluväli on tällä hetkellä 200 cm, vuoteen 2100 mennessä vedenkorkeuden ennustetaan nousevan keskimäärin 55 cm (luottamusväli ± 60 cm). Helsingin rannikolla rakentamisen tulvariskiraja ilman aaltoiluvaraa on 280 cm. Aaltoiluvaran voi em. oppaan esimerkkikuvasta todeta Lauttasaarensalmessa olevan vähintään 75 cm luokkaa. Ylipäätään kelluva rakentaminen kyseiselle sijainnille vaatisi erillistä aallon nousukorkeusselvitystä rannan jyrkkyyden ja veden syvyyden sekä avomeren ja laivaliikenteen vaikutusten takia. Tämä kaikki tulisi ottaa huomioon ankkurointi- ja liityntäratkaisuissa, joiden tulisi lisäksi taata riittävä vakaus rakennelmille kaikissa oloissa, kun kyse on asuinrakennuksista.

Seuran näkökulmasta kelluvien asuinrakennusten rakentaminen Tammasaarenlaiturin kärkeen on myös kaupunkirakenteen toimivuuden kannalta huono ratkaisu. Kelluvien asuinrakennusten pysäköintipaikkojen järjestäminen lisää alueen pysäköintipaikkoihin kohdistuvaa painetta. Asuinrakennusten rakentaminen kiinni uuteen rantaviivaan heikentää mahdollisuuksia Tammasaarenlaiturin yleiseen virkistyskäyttöön, esimerkiksi katkaisemalla kevyen liikenteen rantareitin, mikä on vastoin esimerkiksi Merellisen Helsingin strategiaa. Asukkaiden intressit ovat ristiriidassa myös esimerkiksi viereisen Kaapelitehtaan tapahtumatuotannon kanssa: esimerkiksi konserttitapahtumien järjestäminen vaikeutuu melurajoitusten takia. Asuntojen ennakoitavissa oleva hintataso merkitsisi pienen sosioekonomisesti eksklusiivisen saarekkeen muodostamista Ruoholahden sisälle. Jätkäsaari-seura korostaakin, että alueiden suunnitteluperiaatteena on oltava, ettei asuinalueiden anneta eriytyä sisäisesti erilaisiin alueisiin, vaan että kaikenlaisia asumismuotoja kaavoitetaan rinnakkain, kuten esimerkiksi Jätkäsaaressa on tehty.

Jätkäsaari-seuran mielestä Tammasaarenlaiturin elävöittämistä tulee suunnitella ensisijaisesti virkistysalueena, ei asuinalueena.

Helsingissä 21.12.2021
Jätkäsaari-seura ry.

Kannanotto Kellosaaren asemakaavaehdotukseen

Jätkäsaari-seura vaatii:Kellosaaren rantapuistoa ei saa uhrata öljynpolton takia!Jätkäsaari-seuran mielestä Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksen perusasetelma on väärä. Ehdotuksen perustana on Kellosaaren öljyvoimalan toiminnan jatkuminen varavoimalaitoksena hamaan tulevaisuuteen. Kellosaaren öljyvoimala on ollut tarkoitus siirtää pois jo 30 vuotta sitten Ruoholahden asuinalueen rakentamisen aloittamisesta asti.

Jätkäsaari-seura kysyy, miksi pääkaupungin keskustaa on viekäkin suunniteltava öljynpolton jatkamisen ehdoilla, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajetaan jo alas ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Varavoiman tuotannolle olettaisi olevan parempiakin paikkoja ja tuotantomuotoja. Kellosaaren öljyvoimala kattaa vain muutaman prosentin maan koko varavoimakapasiteetista.Jätkäsaari-seura pitää riittämättömänä, että asemakaavan tarkastelu ilmastonmuutoksen näkökulmasta rajoittuu muutenkin käytännössä tulva- ja hulevesien hallintaan, ei kestävään yhdyskuntasuunnitteluun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Öljyvoimalan toiminnan jatkamiseksi kaavaehdotuksessa ollaan valmiita katkaisemaan Kellosaarenrannan katu ja typistämään rantapuistoa asuntorakentamisen takia.

Muilta osin Jätkäsaari-seura viittaa edelleen aiempiin lausuntoihinsa 14.6.2016 ja 8.6.2020. Seura pitää virheellisenä kaavoituksen lähtökohtaa, jossa öljyvoimalan toiminnan sallitaan jatkua. Öljyvoimala aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja ja riskejä lähiympäristön asukkaille mm. toistuvan koekäyttötarpeensa takia. Seuran mielestä öljyvoimalan toiminta Kellosaarenrannassa tulisi lopettaa ja etsiä korvaava tuotantokapasiteetti toisaalta. Itse voimalarakennuksen säilyttämistä muussa käyttötarkoituksessa alueen historiallisena kerrostumana tulisi selvittää. Voimalakortteli tulee suunnitella kokonaisuutena ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopivaksi.

Jätkäsaari-seura pitää oikeansuuntaisena, joskin riittämättömänä, viimeisimmän kaavaehdotuksen esitystä uudisrakennusten madaltamista yhdellä kerroksella. Seura katsoo, että kaupunkikuvan yhtenäisyyden vuoksi rakennusten ei tule ylittää Kellosaarenrannan nykyisten talojen kerroskorkeutta ja rakennusten julkisivujen tulee olla samassa linjassa. Kellosaarenrannan puistoa ja katua ei tule katkaista.

Helsingissä 10.9.2021

Jätkäsaari-seura ry.