Kannanotot

 

Kannanotto Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteysjärjestelystä

Jätkäsaari-seura on jättänyt Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen liikennesuunnitelmasta allaolevan kannanoton:

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. edellyttää kaupungilta kokonaisnäkemystä Länsisataman liikennejärjestelyjen toteuttamisessa. Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteykseen, samoin kuin Jätkäsaarenlaiturin kevyen liikenteen väyliin, esitetyt muutokset eivät tuo merkittävää parannusta tavaraliikenteestä aiheutuviin liikenneruuhkiin, sillä ruuhkien perimmäinen aiheuttaja ei ole näiden risteysten, vaan Mechelininkadun risteysten puutteellinen välityskyky. Jätkäsaari-seura edellyttääkin, että huonosti toimivan kokonaisuuden osittaisten viilausten sijasta Länsisataman tavaraliikenteen ratkaisua suunnitellaan uudelleen kokonaisuutena siten, että tavaraliikenne Länsiväylän ja sataman välillä saadaan mahdollisimman sujuvaksi.  

Jätkäsaari-seura ei kannata tavaraliikenteen rajoittamista rakenteellisesti kääntymistä estävällä kiertoliittymällä, joka haittaa alueella asuvien ja asioivien liikennöintiä niinäkin aikoina, kun tarvetta tavaraliikenteen ohjaamiseen ei ole. Mikäli on tarve rajoittaa tavaraliikenteen kääntymistä, tulee tämä tehdä ensisijaisesti tavaraliikenteeseen kohdistuvilla kieltomerkeillä. Kääntymisen estäminen rakenteellisin ratkaisuin lisää liikenteen sujuvuutta haittaavien u-käännösten määrää Tyynenmerenkadulla.

Jätkäsaari-seura vastustaa ratkaisuja, jotka merkitsevät kevyen liikenteen kulkuedellytysten heikentämistä. Ehdotuksessa Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä poistuisivat liikennevalo-ohjatut suojatiet kokonaan. Tämä olisi merkittävä heikennys jalankulun kannalta sekä naapurikortteleihin suuntautuvan, myös sataman suuntaan ohikulkevan kevyen liikenteen kannalta. Lisäksi suojateiden poistosta saavutettu ajan säästö jää kyseenalaiseksi, kun järjestely lisää Tyynenmerenkadun ajoliikennettä hidastavia kadun ylityksiä muissa risteyksissä. Kevyt liikenne käyttää kadun molempia puolia: esimerkiksi pyörätie koostuu kadun eri puolilla kulkevista yksisuuntaisista pyöräkaistoista. Kadunylitystarvetta risteyksessä lisää myös Rionkadun kulman kaupunkipyöräasema. Jätkäsaari-seura huomauttaa lisäksi, että esitetty järjestely olisi ristiriidassa yleiskaavan merellisen Helsingin rantaraitin toteutuksen kanssa heikentäessään keskeisen rantaraittiin kuuluvan risteyksen kauttakulkua ja vaikeuttaessaan pääsyä eteläisen makasiinin kiertävälle rantareitille.

Jätkäsaari-seura vastustaa myös muita esillä olleita ehdotuksia, jotka merkitsevät Jätkäsaarenlaiturin kevyen liikenteen väylien supistamista.

Tyynenmerenkatu on yksi Jätkäsaaren alueellisista kokoojakaduista ja ainoa ajoreitti Hietasaarenkallion alueen asuinkortteleihin, joissa sijaitsee muun muassa kaksi päiväkotia, alakoulu sekä useita yrityksiä, joista asiakasmäärältään suinkaan vähäisin ei ole Verkkokauppa.comin päämyymälä. Tyynenmerenkatua käyttävät pääasiallisena kulkuväylänään paitsi alueen asukkaat, myös mainituissa palveluissa ja yrityksissä asioivat ja niiden tavarantoimittajat, joiden kulkua sataman tavaraliikenteen keskittämiseen Tyynenmerenkadulle tähtäävät ratkaisut haittaavat kohtuuttomasti. Sujuva liikenne Jätkäsaaren kaikilla kokoojakaduilla on kaikkien etu.

Jätkäsaari-seuran mielestä sataman liikenneratkaisujen mittapuuna ei tulekaan olla tavaraliikenteen käytettävissä olevan katupinta-alan minimointi ja vaikutusten keskittäminen yhden alueen asukkaille, vaan liikenneruuhkiin kuluvan ajan minimointi keskimäärin eri reiteillä.

Lopuksi Jätkäsaari-seura toteaa, että esityksessä on kannatettavaa laivoihin odottavan tavaraliikenteen ohjaaminen jonottamaan satama-alueen sisäpuolelle.

Helsingissä 25.9.2018

Jätkäsaari-seura ry.

Lausunto Hernesaaren asemakaavaluonnoksesta

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala/asemakaavoitus on pyytänytJätkäsaari-seuralta lausuntoa Hernesaaren asemakaavaluonnoksesta.


LAUSUNTO

Jätkäsaari-seura ry. kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Hernesaaren asemakaavaluonnoksesta. 


Varsinaisen kaavaluonnoksen sisällöstä seura toteaa vain, että alueelle on suunniteltu varsin vaativaa logistiikkaa edellyttäviä satamatoimintoja. Seura toivookin, että kaavoitusalueen satamalogistiikka on mitoitettu riittäväksi ja Jätkäsaaren puolelta saadut kokemukset on otettu huomioon.


Kaavoitusalueen ulkopuolelle ulottuvista vaikutuksista seura haluaa lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että koko Hietalahden altaan ranta-alueiden maankäytön suunnittelussa ranta-alueen elävyys uhkaa jäädä satama- ja telakkatoimintojen varjoon. Seuraukset tästä ovat jo näkyvissä Jätkäsaaressa, missä Jätkäsaarenlaiturin ranta, Tyynenmerenkatu ja rantamakasiinit ovat jäämässä autioksi läpikulkualueeksi. Tällaiselle alueelle on erittäin vaikea saada muodostumaan elävää katukuvaa, joka houkuttelisi kaupunkilaisia ja yrityksiä. Seura toivookin, että koko Länsisataman alueen jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota Hietalahdenaltaan rantojen elävyyteen.

Helsingissä 16.2.2018

Jätkäsaari-seura ry.

Porkkalankadun toimitilojen täydennysrakentaminen

Jätkäsaari-seuran lausunto Porkkalankadun toimitilojen täydennysrakentamisen asemakaavasta (2018-012625)
 
Jätkäsaari-seura ei vastusta esitettyä täydennysrakentamista. Seura kuitenkin edellyttää, että korkea rakentaminen alueella pysyy Helsingin kaupungin korkean rakentamisen toimenpideohjelman määrittelemissä puitteissa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korkean rakentamisen vaikutuksiin lähiympäristön asuintaloihin, joihin asemakaava-aluekin rajautuu. Vaikka täydennysrakentamisen keskittyminen toimistokortteleihin vähentää vaikutuksia asuinkortteleille, seura muistuttaa, että Ruoholahden toimistokortteleita ei tule myöskään rakentaa tukkoon massiivisella rakentamisella.
 
Helsingissä 8.2.2019
 
Jätkäsaari-seura