Jätkäsaari-seura

2159

 Yhdistyksen nimi on Jätkäsaari-seura ry.

Nimestään huolimatta Jätkäsaari-seura on sekä jätkäsaarelaisten että ruoholahtelaisten yhteinen kaupunginosayhdistys. Ruoholahti-seuran toiminnan päätyttyä sen toiminta liitettiin Jätkäsaari-seuraan.

Jätkäsaari-seuran toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan

  • järjestää kokouksia, neuvotteluja, huvi- ja juhlatilaisuuksia
  • tehdä aloitteita ja pitää yhteyttä eri viranomaisiin ja yhteisöihin
  • vaikuttaa alueen suunnitteluun, kehittämiseen ja rakentamiseen
  • toimia yhteistyössä paikallisten yrittäjien, asukastoimikuntien ja taloyhtiöiden hallitusten kanssa.

Yhdistyksessä on nykyisin yli 200 jäsentä ja 7 yritysjäsentä. Jäsenmäärä tullee kasvamaan, kun Jätkäsaareen muuttaa uusia asukkaita alueen rakentamisen edetessä.

Jätkäsaari-seuran toiminta on määritelty yhdistyksen säännöissä. Uudet säännöt on hyväksytty yhdistysrekisterissä 3.5.2019.

Tutustu seuran sääntöihin täältä

 

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Jätkäsaari-seura ry:n henkilösuojalain (10 ja 24 pykälien) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.5.2018.

1. Rekisterin pitäjä

Jätkäsaari-seura ry, Kap Horninkatu 7, 00220 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava taho

Jätkäsaari-seura ry, 050 3467286  jatka.seura@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

          henkilön suostumus

          jäsenyys

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäseniin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), jäsennumero ja liittymisvuosi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ja suostumus kohdan 5 tietojen tallentamiseen saadaan jäseneltä liittymislomakkeista, viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.

Rekisteröintiä ohjaavat yhdistyksen julkisesti nähtävissä olevat säännöt.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkistaa siltä osin kuin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja niiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa esittää pyynnön henkilöllisyyden todistamisesta. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).