Kannanotto Kellosaaren asemakaavaehdotukseen

310

Jätkäsaari-seura vaatii:Kellosaaren rantapuistoa ei saa uhrata öljynpolton takia!Jätkäsaari-seuran mielestä Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksen perusasetelma on väärä. Ehdotuksen perustana on Kellosaaren öljyvoimalan toiminnan jatkuminen varavoimalaitoksena hamaan tulevaisuuteen. Kellosaaren öljyvoimala on ollut tarkoitus siirtää pois jo 30 vuotta sitten Ruoholahden asuinalueen rakentamisen aloittamisesta asti.

Jätkäsaari-seura kysyy, miksi pääkaupungin keskustaa on viekäkin suunniteltava öljynpolton jatkamisen ehdoilla, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajetaan jo alas ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Varavoiman tuotannolle olettaisi olevan parempiakin paikkoja ja tuotantomuotoja. Kellosaaren öljyvoimala kattaa vain muutaman prosentin maan koko varavoimakapasiteetista.Jätkäsaari-seura pitää riittämättömänä, että asemakaavan tarkastelu ilmastonmuutoksen näkökulmasta rajoittuu muutenkin käytännössä tulva- ja hulevesien hallintaan, ei kestävään yhdyskuntasuunnitteluun ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Öljyvoimalan toiminnan jatkamiseksi kaavaehdotuksessa ollaan valmiita katkaisemaan Kellosaarenrannan katu ja typistämään rantapuistoa asuntorakentamisen takia.

Muilta osin Jätkäsaari-seura viittaa edelleen aiempiin lausuntoihinsa 14.6.2016 ja 8.6.2020. Seura pitää virheellisenä kaavoituksen lähtökohtaa, jossa öljyvoimalan toiminnan sallitaan jatkua. Öljyvoimala aiheuttaa merkittäviä ympäristöhaittoja ja riskejä lähiympäristön asukkaille mm. toistuvan koekäyttötarpeensa takia. Seuran mielestä öljyvoimalan toiminta Kellosaarenrannassa tulisi lopettaa ja etsiä korvaava tuotantokapasiteetti toisaalta. Itse voimalarakennuksen säilyttämistä muussa käyttötarkoituksessa alueen historiallisena kerrostumana tulisi selvittää. Voimalakortteli tulee suunnitella kokonaisuutena ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopivaksi.

Jätkäsaari-seura pitää oikeansuuntaisena, joskin riittämättömänä, viimeisimmän kaavaehdotuksen esitystä uudisrakennusten madaltamista yhdellä kerroksella. Seura katsoo, että kaupunkikuvan yhtenäisyyden vuoksi rakennusten ei tule ylittää Kellosaarenrannan nykyisten talojen kerroskorkeutta ja rakennusten julkisivujen tulee olla samassa linjassa. Kellosaarenrannan puistoa ja katua ei tule katkaista.

Helsingissä 10.9.2021

Jätkäsaari-seura ry.