Satamatunnelin suunnittelu (Länsisatama–Länsiväylä)

6

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää lausuntonaan Satamatunnelin linjausvaihtoehdoista seuraavan.

Jätkäsaari-seura pitää Satamatunnelia tarpeellisena hankkeena Länsisataman ruuhkien vaikutusten hillitsemiseksi Tallinnan lauttaliikenteen keskittyessä Länsisatamaan Helsingin Sataman strategian mukaisesti ja Länsisataman kautta kulkevan tavaraliikenteen kasvaessa.

Jätkäsaari-seuran näkökulmasta Satamatunnelin jatkosuunnittelun vaihtoehdoiksi soveltuvat vaihtoehdot C ja D.

Vaihtoehto A ei tule seuran mielestä kyseeseen jatkosuunnittelun vaihtoehtona, sillä tunnelin suuaukko tulee liian lähelle valtakunnalisesti arvokkaita Hietaniemen hautausmaiden ja Lapinlahden sairaala-alueen rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Tunnelirakentaminen vaarantaa Lapinlahden sairaalapuiston etelälaidan arvokkaan kasvillisuuskohteen (K14/15) ja hautausmailla sijaitsevat liito-oravan elinalueet (90/2019, 127/2020). Vaikka tunnelityömaa myöhemmin maisemoitaisiin, työmaasta aiheutuva vahinko kohteen ympäristölle on suuri.

Vaihtoehdon C ilmeisenä haittapuolena vaihtoehtoon D nähden on, että tunneliosuus on vaihtoehdossa C selvästi pidempi kuin vaihtoehdossa D (betonitunnelin osalta n. 50 m, kalliotunnelin osalta n. 600 m karkeasti mitattuna), minkä johdosta myös tunnelin rakentamiskustannukset ovat selvästi korkeammat. Vaihtoehto C toki noudattelee Helsingin vuoden 2021 maanalaisen yleiskaavan keskustatunnelivarauksen linjausta, mutta seuran mielestä Satamatunnelia ei tule kytkeä keskustatunneliin, jonka suunnittelu on jäissä.

Vaihtoehdon C etuna vaihtoehtoon D nähden voi todeta, että tunneli ei ylitä Helsingin Energian öljyluolia. Jätkäsaari-seura katsoo kuitenkin, että edullisempien rakentamiskustannusten takia linjausvaihtoehdon D toteuttamiskelpoisuutta olisi syytä selvittää edelleen, varsinkin kun Helsingin Energian voimalaitostoiminnan on nykymuodossaan määrä päättyä Salmisaaressa vuoden 2024 jälkeen.

Helsingissä
20.1.2023
Jätkäsaari-seura ry.