Tarkistettu esitys asemakaavan muutokseksi tontille 20026

279

Jätkäsaari seura teki muistuksen Jätkäsaaressa sijaitsevan tontin 20026 asemakaavan muutosehdotuksesta. Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on 9.6.2015 lähettänyt vastauksensa muistukseen. Sen mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta on esittänyt kaupunginhallituykselle 21.10. 2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.


 

Helsingin kaupunki                              Pöytäkirjan ote 14/2015

Kaupunkisuunnittelulautakunta             9.6.2015


Jätkäsaari-seura

§ 184

Kaupunkisuunnitteluviraston tarkistettu esitys Jätkäsaaren Terassitalokorttelin asemakaavan muutokseksi (nro 12272)

HEL 2011-006089 T 10 03 03)

Ksv 1601_2, Länsisatamankatu 18, karttaruutu G2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle

– 21.10.2014 päivätyn ja 9.6.2015 muutetun 20. kaupinginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin 20017 tonttien 12 ja 14, korttelin 20026, korttelin 20027 osan tonttia 1 sekä satama- ja katualueiden asemakaavan muutosehdoituksen nro 12272 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistukset ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  

– ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville. 

Lisäksi lautakunta päätti

– antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistuksiin.

Esittelijä             Asemakaavapäällikkö    Olavi Veltheim

Lisätiedot           Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin 31037197

                         jari.huhtaniemi@hel.fi

                         Anne Nervola, liikenneinsinööri, puhelin  31037135

                         anne.nervola@hel.fi

                             

Otteet               Ote             Otteen liitteet

Ne muistutukset esittäneet, jotka ovat ilmoittannet osoitteensa

Esitysteksti

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano. Liite 6, Liite 7

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.6.2015 ja asianosaisia koskeva päätös on lähetetty 23.6.2015.

Kaupunkisuunnittelukautakunta

Irene Varila

Pöytäkirjanpitäjä.


Tarakemmassa selonteossa muistutuksista todetaan, että saadut muistukset kohdistuivat rakentamisen määrään ja korkeuteen, katualueiden leveyteen ja istutuksiin. Muistutukset on otettu huomioon siten, että kaavaan on lisätty määräys koskien viherkattojen rakentamista.

Eri viranomaisilta pyydetyt lausunnot on otettu huomioon siten, että Asuinrakennusten korttelialue -kaavamerkintä on muutettu muotoon Asuin-, liike- ja toimitilarakentamisen korttelialue. Lisäksi on lisätty määräyksiä koskien meluntorjuntaa, kattoterasseja, julkisivumateriaaleja, asuntojen ulko-oleskelupaikkoja, talotekniikka ja istutuksia. Selostukseen on tehty lisäyksiä koskien rakennettavuutta, meluntorjuntaa ja esteettömyyttä.