Helsingin keskustatunnelin arviointiselostus

209

KALLIO-SEURA RY    MIELIPIDE       9.5.2001 
 
Uudenmaan ympäristökeskus
PL 36
00521 HELSINKI
 
HELSINGIN KESKUSTATUNNELIN ARVIOINTISELOSTUS
 
Keskustatunnelin arviointiselostuksessa todetaan, että ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmis ja Keskustatunnelin asemakaavan valmistelu voidaan aloittaa.
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaavalla tähdätään välittömään toteutukseen asemakaavaa yleispiirteisimmissä kaavoissa määriteltyjen tavoitteiden ja suuntaviivojen rajaamissa puitteissa. Arviointiselostuksessa on todettu keskustatunnelin esitetyn vahvistetussa seutukaavassa ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa. Tilanne on kuitenkin kummankin kaavan valmistumisen jälkeen muuttunut niin, että näissä kaavoissa esitetty tunneliratkaisu ei voi olla ohjeena asemakaavaa laadittaessa eikä näissä kaavoissa esitetty tunneliratkaisu vastaa niitä ratkaisuja, jotka jo arviointiselostuksessa ovat olleet esillä.
 
Tästä syystä asemakaavan laatimisen käynnistäminen on ennenaikaista tilanteessa, jossa vasta yleispiirteisessä suunnittelussa ollaan hahmottelemassa keskustatunnelin asemaa ja puitteita koko kaupungin liikennejärjestelmässä.
 
Kallio-Seura pitää asemakaavan aloittamista arviointiselostuksen pohjalta myös siinä mielessä liian aikaisena, että vielä on selvittämättä kaikkien jo esillä olleiden vaihtoehtojen kustannusvaikutukset – rahoituksesta tai rahoitusvaihtoehdoista puhumattakaan. Rahoitusvaihtoehdoissa tulee selvittää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kustannusten perimistä niiltä, joille hankkeen hyöty koituu ja koko hankkeen rahoittamista tunnelimaksuilla. Tunnelirakentamisen investointien rahoittaminen pelkästään helsinkiläisten verorahoilla ei ole oikeudenmukaista.
 
Keskustatunnelin rakentamisen tavoitteet ovat puutteelliset ja suppea-alaiset. Vain Kaivokadun tilanteen rauhoittamiseen tähtäävät tavoitteet tarvitsevat taustakseen laajemman selvityksen joukkoliikenteen kehittämisen mahdollisuuksista ja siellä tarvittavien investointien rahoitusmahdollisuuksista rinnan tunnelin investoinnin. Kantakaupungin jalankulun ja kevyen liikenteen sekä liikenneturvallisuuden kehittämisen tavoitteet myös puuttuvat. Huolestuttavia ovat myös tunnelin rakentamiseen tarvittavien investointien vaikutukset kaupungin muun katuverkon kunnossapitämiseen tarvittaviin investointeihin.
 
Kallio-Seura pitää tärkeänä, että vireillä olevan Yleiskaava 2002 työn yhteydessä määritellään koko kaupungin ja kantakaupungin liikenteen kehittämisen tavoitteet sekä erityisesti tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
 
KALLIO-SEURA RY
 
Raimo Nenonen                           Hannu Routio
Puheenjohtaja                            Varapuheenjohtaja
 
Siltasaarenkatu 11 B 35
00530 HELSINKI