Sörnäistenrannan- Hermanninrannan osayleiskaavan lausunto 27.4.2006

244

KALLIO-SEURA RY                                                                                   LAUSUNTO                                      27.4.2006

MERIHAKA-SEURA RY

 

 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

 

 

 

SÖRNÄISTENRANNAN-HERMANNINRANNAN OSAYLEISKAAVALUONNOS

 

Osayleiskaava-alue on osa Hakaniemestä Arabianrannan kautta Viikkiin ulottuvaa vanhaa työpaikka-aluetta, joka nykyisin on enimmäkseen toissijaisessa käytössä. Kantakaupungin keskustahakuiset toiminnot ovat laajentuneet tai laajentumassa näille muutosalueille siten, että muodostuu uutta kantakaupunginomaista kaupunkirakennetta.

 

Osayleiskaava-alueen suunnittelu on Helsingin olosuhteissa poikkeuksellisen haasteellinen tehtävä. Kaupunkirakenteellisesti ja liikenteellisesti alue sisältää toisaalta ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta myös alueen aikaisemman käytön seurauksena syntyneitä alueiden käyttöönoton ja uusiokäytön rajoituksia.

 

Osayleiskaava-alueen kerrosalatavoitteena on 600 000 k-m2 asuintiloja ja 485 000 k-m2 toimitiloja eli noin 12 000 asukasta ja noin 10 000 työpaikkaa.

 

Kaavamaisesti selkeäpiirteistä osayleiskaavaluonnosta voidaan pitää oikean suuntaisena ja arvioida sen riittävässä määrin ohjaavan uuden kaupunginosan syntymiseen tarvittavaa asemakaavoitusta.

 

Kaupunginosayhdistykset esittävät osayleiskaavatyön jatkossa harkittavia asioita seuraavasti:

 

          Suuri osa asuintarkoitukseenkin osoitetusta alueesta on melualuetta. Korkealuokkaistakaan asuntorakentamista on tällaisella alueella vaikea saada vetovoimaiseksi.

 

          Sörnäisten rantatien sisällyttäminen koko pituudeltaan kaava-alueeseen ja sijoittaminen tunneliin mahdollisesti rakennettavasta Keskustatunnelista riippumatta tulee selvittää. Mikäli Keskustatunneli toteutetaan tulee se rakentaa mahdollisimman pitkälle pohjoiseen.

 

 

          Alueen liittyminen ulkoiseen katuverkkoon ja koko kantakaupungin liikennejärjestelmään jää epäselväksi.

 

          Merihaan kokemusten perusteella tulee selvittää toimenpiteet tuuliolosuhteiden parantamiseksi.

 

          Asuntolaivojen sijoittaminen alueelle on selvittämisen arvoista. Aluksille tulee kuitenkin asettaa selvät kaupunkikuvavaatimukset. Etusijalle tulee asettaa perinnelaivat.

 

          Kaupunginosayhdistykset uudistavat jo osallisuus ja arviointisuunnitelmasta esittämässään mielipiteessä tehdyn ehdotuksen suunnitteluaseman sijoittamisesta alueelle ja Ruoholahden ja Jätkäsaaren suunnittelun yhteydessä hankitun asukaslähtöisen kokemuspääoman hyödyntämisestä alueen suunnittelussa.

 

          Saastunut maaperä ja vaikeat perustamisolosuhteet yhdistettynä kanavien ja saarien rakentamiseen merkitsevät asuntorakentamisessa sellaisia lisäkustannuksia, että asuntotuotanto ei voi olla hinnaltaan kohtuulista. Osayleiskaava-alueen rakentamisen kustannusten kokonaisarvio tarvitaan.

 

          Osayleiskaavassa ei ole tarkasteltu alueen rakentamisen vaihtoehtoja; vaihtoehtoisia rakentamistapoja ja rakentamisen määrä tulisi vielä selvittää.

 

          Kaupunginosayhdistykset kiinnittivät jo kaavan käsittelyn edellisessä vaiheessa huomiota kaavan illustraatioon, jossa Merihaan eteläpuolelle ranta-alueelle Näkinsillan kummallekin puolelle on esitetty kerrostaloja. Missä on tehty päätös talojen sijoittamisesta kyseiselle alueelle?

 

 

KALLIO-SEURA RY                                                      MERIHAKA-SEURA RY

 

 

RAIMO NENONEN                                                        TIMO PUSKA

Raimo Nenonen                                                              Timo Puska

 

Hämeentie 37 B 37

00500 HELSINKI