Kaarelan omakotiyhdistys / Säännöt

 

Kaarelan Omakotiyhdistys ry.                                       Julkaistu 01.03.2010

S Ä Ä N N Ö T

Yhdistyksen nimi on Kaarelan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden yhdyssiteenä ja valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan sekä edistää paikkakunnan kehitystä ja lisätä asuinviihtyisyyttä ja –tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi:

Yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, neuvonta-, tiedotus-, harrastus- ja huvitilaisuuksia.

Yhdistys ottaa vastaan jäsenten tekemiä aloitteita.

Yhdistys tekee esityksiä viranomaisille ja muille asianomaisille tahoille.

Yhdistys pitää yhteyttä asianomaisiin kunnallisiin, valtiollisiin ja muihin elimiin yhdistyksen ja sen jäsenten etuja koskevissa asioissa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen toimintaa edistävään liittoon tai yhdistykseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja yms, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka omistaa tai osakkeenomistajana tai muuten hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä, sekä mainitun henkilön kanssa samalla taloudessa asuva perheenjäsen.

Johtokunta hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksu määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

Johtokunta voi katsoa jäsenmaksun kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä laiminlyöneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on tällöin oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen seuraavan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä johtokunnalta vaatii enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksessa valittava johtokunta, jossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Johtokunta, lukuun ottamatta vuosittain valittavaa puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että puolet heistä on kerrallaan erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin sekä taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi.

Johtokunta kokoontuu varajäsenineen.

Johtokunta kutsutaan koolle joko puhelimitse tai kirjeitse henkilökohtaisesti vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja se on tarvittavine asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa suorittamastaan tarkastuksesta lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse jäsenille tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta syyskokouksessa päätetyssä lehdessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo tarpeelliseksi, tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

10§

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa länsäolevat jäsenet, jossa jokaisella maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdän, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla, muissa tapauksissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.

Kokouksissa käsitellään seuraavat yleisasiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi (2 ) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat ja muut kokoustoimitsijat

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, tulee hänen kirjallisesti esittää asia johtokunnalle niin aikaisin, että johtokunta ehtii valmistella asiaa ja sisällyttää se tarvittaessa kokouskutsuun.

Vuosikokouksessa käsitellään:

– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Syyskokouksessa käsitellään:

– valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

– valitaan johtokuntaan kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsentä erovuoroisten tilalle

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle vuodelle

– määrätään toimihenkilöiden palkkiot

– valitaan tarpeelliset toimikunnat

– valitaan ulkopuolisiin elimiin tarvittavat edustajat ja ehdokkaat

– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavaksi tilikaudeksi

– päätetään kokousten koollekutsumistavasta seuraavana vuonna 8 §:n mukaisesti

11§

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joissa kummassakin tulee muodostua kolmen neljäsosan (3/4) osan enemmistöpäätös.

12§

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.

13§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin.