Sähköinen yhteystaulu

Tähän listaan kokoamme Kantsun alueella toimivia yhteisöjä, yrityksiä ja kerhoja/yhdistyksiä, jotka haluavat olla mukana kehittämässä paikallisviestintää ja sitä kautta löytää ne oikeat yhteistyökumppanit ja paremmat sekä edullisemmat tavat kommunikoida erilaisia tapahtumia. Näin ihmisten saavutettavuus paranee ja voimme järjestää entistä parempia tapahtumia.

Tervetuloa mukaan! 

Toimija  Yhteyshenkilö  Sähköposti Puhelin 
Kannelmäki-liike/
Kantsun Olohuone
 Briitta Koskilehto briitta.koskilehto@koskilehto.fi

 -358 40 504 8984

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Terhi Pursiainen

terhi.pursiainen@zodiak.fi 

+358 40 867 5262

K-Market Kannelmäki Jani Pyörre jani.pyorre@k-market.com


09-5631 855

 

Kannelmäen Voimistelijat Sari Patanen spatanen@welho.com  
Kannelmäen kirjasto Ville Turtola ville.turtola@hel.fi  
Kannelmäen kirjasto Tuulikki Kuurne tuulikki.kuurne@hel.fi  

Tehdään yhdessä Kannelmäestä vielä parempi paikka asua, elää, harrastaa, tehdä työtä ja yrittää!

 

Paikallislehti Tanotorvi

Tutkitusti tunnetuin lehti Kaarelassa! Lue netissä.

Tanotorvi jaetaan Kaarelassa joka talouteen.

Lehti on ilmestynyt vuodesta 1964. Lukijatutkimuksen mukaan Tanotorven tuntee Kaarelassa 98,94 % ja sitä lukee tai selaa 95,74 % asukkaista. Painos on 32 000 kpl ja lehti jaetaan suureen osaan läntistä Helsinkiä.

Julkaisija: Kaarela-seura r.y.

Päätoimittaja: Jauri Varvikko, 040-512 5105

Sähköposti: tanotorvi@eepinen.fi

Mediakortti: www.eepinen.fi/tanotorvimedia

Kaarelan omakotiyhdistys / Säännöt

 

Kaarelan Omakotiyhdistys ry.                                       Julkaistu 01.03.2010

S Ä Ä N N Ö T

Yhdistyksen nimi on Kaarelan Omakotiyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistön omistajien ja haltijoiden yhdyssiteenä ja valvoa heidän yleisiä ja paikallisia etujaan sekä edistää paikkakunnan kehitystä ja lisätä asuinviihtyisyyttä ja –tasoa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi:

Yhdistys järjestää kokous-, esitelmä-, neuvonta-, tiedotus-, harrastus- ja huvitilaisuuksia.

Yhdistys ottaa vastaan jäsenten tekemiä aloitteita.

Yhdistys tekee esityksiä viranomaisille ja muille asianomaisille tahoille.

Yhdistys pitää yhteyttä asianomaisiin kunnallisiin, valtiollisiin ja muihin elimiin yhdistyksen ja sen jäsenten etuja koskevissa asioissa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sen toimintaa edistävään liittoon tai yhdistykseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja yms, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai välittömän ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka omistaa tai osakkeenomistajana tai muuten hallitsee pienkiinteistöä tai osaa siitä, sekä mainitun henkilön kanssa samalla taloudessa asuva perheenjäsen.

Johtokunta hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

Yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen varsinaisten jäsenten seuraavan vuoden jäsenmaksu määrätään yhdistyksen syyskokouksessa.

Johtokunta voi katsoa jäsenmaksun kolmen kuukauden ajan sen erääntymisestä laiminlyöneen jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Yhdistyksen johtokunta voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenellä on tällöin oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen seuraavan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä johtokunnalta vaatii enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen hallituksena toimii syyskokouksessa valittava johtokunta, jossa on puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Johtokunta, lukuun ottamatta vuosittain valittavaa puheenjohtajaa, valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että puolet heistä on kerrallaan erovuorossa.

Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, jäsensihteerin sekä taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi.

Johtokunta kokoontuu varajäsenineen.

Johtokunta kutsutaan koolle joko puhelimitse tai kirjeitse henkilökohtaisesti vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain ja se on tarvittavine asiakirjoineen jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa suorittamastaan tarkastuksesta lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjeitse jäsenille tai julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta syyskokouksessa päätetyssä lehdessä.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos johtokunta katsoo tarpeelliseksi, tai milloin yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa.

10§

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa länsäolevat jäsenet, jossa jokaisella maksaneella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdän, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla, muissa tapauksissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.

Kokouksissa käsitellään seuraavat yleisasiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi (2 ) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat ja muut kokoustoimitsijat

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– hyväksytään kokouksen työjärjestys

– muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi, tulee hänen kirjallisesti esittää asia johtokunnalle niin aikaisin, että johtokunta ehtii valmistella asiaa ja sisällyttää se tarvittaessa kokouskutsuun.

Vuosikokouksessa käsitellään:

– esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Syyskokouksessa käsitellään:

– valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

– valitaan johtokuntaan kolme (3) varsinaista ja yksi (1) varajäsentä erovuoroisten tilalle

– vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksu seuraavalle vuodelle

– määrätään toimihenkilöiden palkkiot

– valitaan tarpeelliset toimikunnat

– valitaan ulkopuolisiin elimiin tarvittavat edustajat ja ehdokkaat

– valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä seuraavaksi tilikaudeksi

– päätetään kokousten koollekutsumistavasta seuraavana vuonna 8 §:n mukaisesti

11§

Sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi ja joissa kummassakin tulee muodostua kolmen neljäsosan (3/4) osan enemmistöpäätös.

12§

Yhdistyksen purkautuessa tai tultua lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.

13§

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistysrekisteriin.

Kaarelan omakotiyhdistys ry. / Johtokunnan toiminta

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan kahdeksanhenkinen johtokunta hoitamaan toimintaa.

Kaarelan Omakotiyhdistys ry. 

Johtokunnan kokous pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai
Kokouksen asialistalle tulevista asioista, ehdotuksista ja aloitteista voi soittaa puheenjohtajalle tai lähettää sähköpostia sihteerille.
Vasemman reunan valikosta tai tästä linkistä avautuvalla palaute- ja yhteydenottolomakkeella on helppo lähettää viestiä, palautetta, aloitteita, ehdotuksia yms. johtokunnalle.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kerro mielipiteitä ja aloitteita johtokunnalle!

oky.palaute@gmail.com

Vuoden 2018 johtokuntaan kuuluvat;
 

Puheenjohtaja Heikki Hietanen
Maavallintie 25 a
 00430 Helsinki
tarjahessu@gmail.com

 
 

Varapuheenjohtaja Pekka Toivonen
Vakkatie 9 B
00430 Helsinki
pekka@pekkatoivonen.fi

Rahastonhoitaja Tuula Multaharju
Juoksuhaudantie 30 a
00430 Helsinki
tuula.multaharju@gmail.gom

Sihteeri Mika Väisänen
Lavettitie 14
00430 Helsinki
vaisanen@gmail.com

Esa Luomala
Kimpitie 5
00430 Helsinki
luomala1@gmail.com

Arja Antikainen
Vakkatie 16 B
00430 Helsinki
arja.antikainen@elisanet.fi

 

 
Varajäsen/ Yhdistyksen nettisivujen päivittäjä
Briitta Koskilehto
Shemeikankuja 4 C
00420 Helsinki
0405048984

briitta.koskilehto@koskilehto.fi

 
 
 
 

 

 

Kaarelan omakotiyhdistys / Jäsenyys ja Edut

Kaarelan Omakotiyhdistys ry:n jäseneksi pääset täyttämällä
liittymislomakkeen Omakotiliiton kotisivuilla.
Valitse lomakkeesta ”Yhdistys”-kohtaan Kaarelan Omakotiyhdistys.
Jäsenmaksu on 25 euroa vuonna 2018.

Rintamamiesveteraanit on vapautettu kokonaisuudessaan liiton jäsenmaksun maksamisesta. Tällä päätöksellään liittovaltuusto on halunnut kunnioittaa sotiemme veteraaneja.

 

Ajankohtaiset jäsenedut löydät parhaiten Suomen Omakotiliiton sivustolta.
https://www.omakotiliitto.fi/jasenyhdistykset/suomen_omakotiliiton_helsingin_piiri/jasenedut


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Hyödynnä edullisen jäsenmaksun antamat edut!

* Maksutonta lakineuvontaa, rakennusneuvontaa ja energianeuvontaa
* Omakotilehden viisi kertaa vuodessa
* NYT EDULLISTA SÄHKÖENERGIAA – UUSI SOPIMUS
* Alennuksia kuntotarkastuksista, vakuutuksista ja matkoista
* Useilla paikallisyhdistyksillä on omia palveluita ja erikoisetuja
* Vahvan liiton ajamaan pientalo- ja vapaa-ajan asujan etuja valtakunnallisesti
* Paikalliset olot tuntevat piirijärjestön ja paikallisyhdistyksen valvomaan
   pientaloasujan etuja kunnissa
* Tuotteita, palveluita, majoitusta ym.ym.

Lisää jäseneduista Omakotiliiton sivuilta !

Lisätietoja jäsenasioista antavat puheenjohtaja, sihteeri ja muut johtokunnan jäsenet sekä varajäsenet.

 

Työväenopisto

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto tarjoaa aikuisille yleissivistävää koulutusta ja harrastusmahdollisuuksia. Opiston toiminta jakautuu ympäri kaupunkia.

Läntinen alueopisto

 

Nuorisotalo

nuorisoasiainkeskus 2013

 

Nuorisotalolla voit osallistua monenlaiseen tekemiseen. Avoimessa toiminnassa oleskellaan, pelaillaan ja tavataan kavereita. Lisäksi ihanat ohjaajat ovat käytettävissäsi missä tahansa pienessä tai suuremmassakin pulmassa.

Kannelmäen Nuorisotalo eli Nuta

Kannelmäen kirjasto

org 1268918517 veneHelmet verkkokirjasto

Klaneettitie 5,
Puh. 09-31085042

Kannelmäen kirjasto avataan maanantaista perjantaihin jo kello 8.00.

Aamutuimaan kello 8–10 kirjaston tilat ja aineistot ovat asiakkaiden omatoimikäytössä.
Lainaus, palautus, varausten nouto, kopioiminen ja tulostaminen onnistuvat tuolloin itsepalveluna.

Tervetuloa!